BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karcz Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Title
Tendencje w kształtowaniu nowo powstających osiedli mieszkaniowych w Europie, Polsce i Łodzi
Trends in Shaping Newly Created Residential Areas in Europe, Poland and Lodz
Source
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 117-137, fot., tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Przestrzeń publiczna, Zagospodarowanie przestrzenne
Housing construction, Public space, Spatial development
Note
streszcz., summ.
Country
Europa, Łódź
Europe, Lodz
Abstract
Zabudowa mieszkaniowa w ciągu ostatnich dekad przeszła ogrom zmian, których celem było przede wszystkim usprawnienie oraz ulepszenie jakości życia mieszkańców osiedli. Artykuł przedstawia współczesne tendencje odnoszące się do kształtowania nowo powstających osiedli mieszkaniowych, bazując na przykładach z krajów europejskich (Irlandia, Niemcy, Hiszpania), Polski (Katowice, Kraków, Warszawa) oraz różnych dzielnic Łodzi. Celem autora jest ukazanie wspólnych cech, które wykorzystywane są aktualnie do osiągnięcia jak najlepszych efektów wizualno-socjalnych. Przedstawione badania, oparte na ofertach deweloperów oraz inwentaryzacji w terenie (na przykładach łódzkich), ukazują najczęściej stosowane rozwiązania. Analiza oparta na trzech grupach cech pozwala na szerokie spojrzenie, a także zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych faktów na temat osiedli..(abstrakt oryginalny)

Housing development over the last decades has undergone a huge change which goal was improvement a quality of life of the residents of the housing estates. The article presents contemporary tendencies referring to shaping new housing estates based on examples from European countries (Ireland, Germany, Spain), Poland (Katowice, Kraków, Warsaw) and various districts of Lodz. The author's goal is to show common features that are currently used to achieve the best visual and social effects. The presented research based on the offers of developers and inventory (on Lodz examples) show the most frequently used solutions. Analysis based on three groups of features allows for a broad view, and also reduces the risk of omitting important facts about housing estates.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. Government of Ireland, 2009, Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential Development in Urban Areas (Cities, Towns & Villages), The Stationary Office, Dublin.
 3. Gronostajska B., 2010, Architektura współczesnych osiedli mieszkaniowych. Globalizacja czy regionalizacja?, "Czasopismo Techniczne. Architektura", 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 4. Kania P., 2010, Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego - przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków, "Architecturae et Artibus", 2 (2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 5. Rembarz G., 2010, Współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, "Architecturae et Artibus", 2 (3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 6. Skoczylas O., 2016, Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców, "Budownictwo i Architektura", 15, Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Lublin.
 7. Stachura E., 2012, Kształtowanie architektury domów i mieszkań z wykorzystaniem wyników badań preferencji mieszkaniowych Polaków, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 20 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 8. Szolginia W., 1982, Architektura i budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 9. Wojkun G., 2012, Standardy współczesnego mieszkalnictwa, "Przestrzeń i Forma", 17, Szczecin.
 10. Materiały uzyskane od ATAL S.A. - Biuro sprzedaży mieszkań.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec, 2016.
 12. www.bagrypark.pl.
 13. www.brzozowaleja.pl.
 14. www.francuskapark.pl.
 15. www.jarzebinowe.pl.
 16. www.marianella-rathgar.com.
 17. www.marmurowe.com.pl.
 18. www.nowepolesie.pl.
 19. www.nowytargowek.pl.
 20. www.rynekpierwotny.pl.
 21. www.sgp-architekten.de.
 22. www.urbanity.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu