BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodko Grzegorz W. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Uwarunkowania i długookresowe implikacje Strategii dla Polski
Determinants and Long-Term Implications of the Strategy for Poland
Source
Gospodarka Narodowa, 2019, nr 2, s. 65-93, rys., schem., wykr., tab., bibliogr. 75 poz.
The Polish Journal of Economics
Keyword
Strategia rozwoju, Polityka gospodarcza
Development strategy, Economic policy
Note
klasyfikacja JEL: E00, O11, P20, P26, P30
streszcz., summ.
Abstract
Myśl o odpowiedniej strategii dla Polski rodziła się przez wiele lat, choć sama "Strategia dla Polski" - kilkuletni wielowątkowy program dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, osadzony na budowie instytucji społecznej gospodarki rynkowej i reformach strukturalnych odpowiadających na wyzwania globalizacji - powstał szybko, na przełomie lat 1993-94. Był to program średniookresowy, szczegółowo odnoszący się do działań niezbędnych w latach 1994-97, aczkolwiek kreślący także wiele zadań na lata późniejsze. Z ekonomicznego punktu widzenia była to próba podjęcia wyzwań długookresowych. Ówczesne zdiagnozowanie uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz nakreślenie jego długofalowych celów było zasadniczo trafne i wiele z tego, co ćwierć wieku temu zaadresowano wobec reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych, z jednej strony, oraz wewnętrznych i zewnętrznych determinantów rozwoju z drugiej strony, współcześnie pozostaje nadal aktualnych. Dotyczy to w szczególności spraw tak wielkich, jak imperatyw tworzenia społecznej gospodarki rynkowej czy konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach szerokiego otwarcia na kontakty ze światem, poprzez sprawy tak znaczące, jak korzystna integracja z Unią Europejską czy reforma systemu ubezpieczeń społecznych, po sprawy tak konkretne, jak sprawny nadzór finansowy czy ekspansja gospodarki opartej w coraz większym stopniu na wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The Strategy for Poland was a multi-layered programme of dynamic socio-economic development that emerged between late 1993 and early 1994. It was embedded in the foundations of social market economy institutions and structural reforms responding to the challenges of globalisation. The Strategy for Poland was a medium-term programme, yet it also laid out priorities for the long term. In hindsight, it offered an essentially correct diagnosis of the conditions of sustainable development and outlined its long-term goals. Much of what the programme said about structural reforms and institutional changes as well as internal and external development determinants a quarter-century ago is still valid today. This in particular applies to challenges such as the imperative of creating a social market economy and the competitiveness of enterprises under conditions of wide openness to the world. The strategy also accurately assessed the benefits of integration with the European Union and adequately addressed social security system reform, while also highlighting the need for efficient financial supervision and an economy increasingly driven by knowledge.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Åslund A. [1995], How Russia Became a Market Economy, The Brookings Institution, Washington, DC.
 2. Baka W. [1999], U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 3. Balcerowicz L. [1992], 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 4. Bałtowski M. [2015], Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodko, Ekonomista, nr 5.
 5. Bałtowski M. (red.) [2016], Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Bugaj R. [2015], Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa.
 7. Castels F. [1978], The Social Democratic Image of Society. A study of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective, Routledge, London.
 8. Csaba L. [2005], The New Political Economy of Emerging Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 9. Dornbusch R., Edwards S. [1989], Macroeconomic Populism in Latin America, NBER Working Paper, no. 2986.
 10. Ellman M., Gaidar E. T., Kolodko G. W. [1993], Economic Transition in Eastern Europe, Blackwell, Oxford, U. K. and Cambridge, USA.
 11. Fandrejewska A., Lipszyc J. B. [1995], Wicerząd wicepremiera, Rzeczpospolita, 13 maja.
 12. Frydman R., Kolodko G. W., Wellisz S. [1991], Stabilization Policies in Poland: A Progress Report, w: Exchange Rate Policies in Developing and Post-Socialist Countries, E.-M. Claassena (red.), International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco.
 13. Główczyk J. [2003], Szalbierczy urok transformacji, Fundacja Innowacja. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 14. Gomułka S. [2016], Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. GUS [2018], 100 lat Polski w liczbach, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Hausner J. [2007], Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej 2001-2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Hübner D., Mizgała J. [2006], Nasz kolor w Unii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 18. Iversen T. [1998], The choices of Scandinavian social democracy in comparative perspective, Oxford Review of Economic Policy, vol. 14, no. 1.
 19. Kaliński J. [2012], Gospodarka w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
 20. Kołodko G. W. [1986], Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 21. Kolodko G. W. [1989], Reform, Stabilization Policies and Economic Adjustment in Poland, United Nations University World Institute for Development Economics Research (WIDER), Helsinki.
 22. Kołodko G. W. [1990], Inflacja, reforma, stabilizacja, Alma-Press, Warszawa 1990.
 23. Kołodko G. W. (red.) [1991], Polityka finansowa - stabilizacja - transformacja, Instytut Finansów, Warszawa.
 24. Kołodko G. W. (red.) [1992a], Polityka finansowa - transformacja - wzrost, Instytut Finansów, Warszawa.
 25. Kołodko G. W. [1992b], Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 26. Kołodko G. W. [1993], Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 27. Kołodko G. W. [1994], Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa.
 28. Kołodko G. W. [1996], Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa.
 29. Kołodko G. W. [1997a], Euro 2006, Nowe Życie Gospodarcze, nr 5.
 30. Kołodko G. W. [1997b], Wystarczy mieć rację, Nowe Życie Gospodarcze, nr 42.
 31. Kołodko G. W. [1997c], Post scriptum, Kultura (Paryż), nr 11 (602).
 32. Kolodko G. W. [2000], From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford University Press, Oxford and New York.
 33. Kolodko G. W. [2002a], Globalization and Catching-up In Transition Economies, University of Rochester Press, Rochester, NY and Woodbridge, Suffolk, UK.
 34. Kołodko G. W. [2002b], Tygrys z ludzką twarzą, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 35. Kołodko G. W. [2004], O Naprawie naszych finansów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń.
 36. Kołodko G. W. [2008], Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 37. Kolodko G. W. [2009], A two-thirds of success. Poland's post-communist transformation 1989-2009, Communist and Post-Communist Studies, vol. 42, no. 3.
 38. Kołodko G. W. [2010], O społecznej gospodarce rynkowej, w: Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, K. Budziło (red.), Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 39. Kołodko G. W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 40. Kolodko G. W. [2014], The New Pragmatism, or economics and policy for the future, Acta Oeconomica, vol. 64, no. 2.
 41. Kolodko G. W., MacMahon W. W. [1987], Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach, Kyklos, vol. 40, no. 2.
 42. Kołodko G. W., Kozłowski P. [2014], Droga do teraz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 43. Kołodko G. W., Koźmiński A. K. [2017], Nowy pragamtyzm kontra nowy nacjonalizm, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 44. Kołodko G. W., Nuti M. D. [1997], Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa.
 45. Kołodko G. W., Tomkiewicz J. (red.) [2009], 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 46. Kolodko G. W., Tomkiewicz J. (red.) [2011], 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, Nova Science Publishers, New York.
 47. Kołodko G. W., Postuła M. [2018]. Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska, Gospodarka Narodowa, nr 2.
 48. Konstytucja [1997], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 49. Kowalik T. [2010], www.PolskaTransformcja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 50. Koźmiński A. K. [1994], Kto zrealizuje "Strategię dla Polski"?, Rzeczpospolita, 23-25 września.
 51. Koźmiński A. K., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K. [2019], Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 52. Mazowiecki T. [2013], Rok 1989 i lata następne, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 53. Mączyńska E. [2016], Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, M. Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 54. Mączyńska E. (red.) [2019], Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 55. Mączyńska E., Pysz P. [2019], Nowy pragmatyzm i ordoliberalizm - analiza porównawcza, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 56. Ost D. [2007], Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawskie Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 57. Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.) [2016], Ekonomia umiaru. Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 58. Phillips A. W. [1958], The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom in 1861-1957, Economica, vol. 100, no. 25.
 59. Piatkowski M. [2018], Europe's Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018.
 60. Postuła M. [2007], W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 61. Postuła M. [2017], Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza, Difin, Warszawa.
 62. Poznański K. Z. [1997]. Poland's Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth 1970-1994, Cambridge University Press, Cambridge.
 63. Poznański K. Z. [2000], Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.
 64. Prescott E. C. [2019], Letter to Professor Grzegorz W. Kolodko, January 25th, (http://www.pte.pl/pliki/2/1/prescott_list.pdf).
 65. Pysz P. [2008], Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 66. Rosati D. [1994], Output Decline during Transition from Plan to Market, Economies of Transition, vol. 4, no. 2.
 67. Sachs J. [1993], Poland's Jump to the Market Economy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 68. Sadowski Z. [2005], Transformacja i rozwój. Wybór prac, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 69. Strategia [2017], Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
 70. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 [2019], Rada Ministrów, Warszawa.
 71. Williamson J. [1990], What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, J. Williamson (red.), Institute for International Economies, Washington DC.
 72. Williamson J. [1992], The Eastern Transition to a Market Economy: A Global Perspective, Centre for Economic Performance, London.
 73. Williamson J. [2005], Differing Interpretations of the Washington Consensus, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ) and TIGER Distinguished Lectures Series, no. 17.
 74. World Bank [1993], The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, The World Bank, Oxford University Press, New York.
 75. World Bank [2008], The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, The World Bank, Washington, DC.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/108606
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu