BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorupa Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Bezpieczeństwo osób pracujących w regionach polarnych
The Safety of People Working in Polar Regions
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 29-42, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Warunki pracy, Szkodliwe warunki pracy, Zarządzanie bezpieczeństwem, Wyniki badań
Security, Working condition, Hazardous working conditions, Safety management, Research results
Note
streszcz., summ.
Company
Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego
Stanisław Siedlecki Polish Polar Station Hornsund
Country
Arktyka
Arctic
Abstract
W Arktyce i na Antarktydzie działa kilkadziesiąt całorocznych stacji badawczych, które stanowią miejsce pracy dla dość licznej grupy polarników. Polska zarządza dwoma tego typu obiektami*. Warunki pracy polarników zaliczane są do ekstremalnych i określane skrótem ICE (isolated-confined-extreme; Sandal i wsp., 2006). To, czy proces adaptacji do życia i pracy w stacji polarnej przebiegnie efektywnie, zależy od warunków środowiskowych, cech jednostki oraz charakterystyki grupy (Skorupa, 2016). Celem tego artykułu jest ukazanie wagi czynników psychologicznych w bezpieczeństwie pracy w stacjach polarnych oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań, które mogą wpłynąć na jakość życia i pracy polarników. Analizy teoretyczne zostały zilustrowane wynikami badań przeprowadzonymi na grupie zimowników w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. (abstrakt oryginalny)

There are several dozen year-round research stations in the Arctic and Antarctica. They are the place of work of a quite large group of polar explorers. Poland manages two all-year-round polar bases. The working conditions of polar researchers are classified as ICE, the abbreviation for isolated-confined-extreme (Sandal, Leon, and Palinkas, 2006). Whether or not the process of adaptation to life and work at a polar station is effective depends on environmental conditions, individual qualities, and group characteristics (Skorupa, 2016). The aim of the article is to demonstrate the importance of psychological factors in work safety at polar stations as well as to present practical solutions that can affect the quality of life and work of polar researchers. Theoretical analyzes are illustrated by the results of research conducted on a winter group at the Polish Polar Station on Spitsbergen. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnett J. S., Kring J. P. (2003), Human Performance in Extreme Environments: A Preliminary Taxonomy of Shared Factors, Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, vol. 47, nr 8.
 2. Bishop S. L., Morphew M. E., Kring J. P. (2000), Avoiding risky teams in risky environments, Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, nr 44.
 3. Gajdzik B. (2013), Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy: (na przykładzie zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (91).
 4. Guly H. (2012), Psychiatric illness and suicide in the heroic age of Antarctic exploration, History of Psychiatry, vol. 23, nr 2.
 5. Harris A. (2011), Adaptation and Health in Extreme and Isolated Environments, Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen.
 6. Historia stacji Arctowski, dostępny < http://arctowski.aq/pl/historia-stacji/ >.
 7. Historia stacji Hornsund, dostępny < https://hornsund.igf.edu.pl/o-stacji/historia-stacji/ >.
 8. Knight S. (2008), Working in Extreme (Arctic) Conditions - An Integrated Approach to Personal Safety Under a New Joint Industry Project, EXPLORATION & PRODUCTION - OIL & GASREVIEW - OTCEDITION.
 9. Komitet Badań Polarnych, dostępny < http://www.kbp.pan.pl >.
 10. List of research stations in the Arctic, dostępny < https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_research_stations_in_the_Arctic >.
 11. Lista wypraw, dostępny < http://arctowski.aq/pl/lista-wypraw/ >.
 12. Lubrańska A. (2014), Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100).
 13. Mocellin J. S., Suedfeld P., Bernadelz J. P., Barbarito M. E. (1991), Levels of anxiety in polar environments, Journal of Environmental Psychology, vol. 11, nr 3.
 14. Ogłoszenie o pracę, dostępny < https://hornsund.igf.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/OGŁOSZENIE-PRACA-41.-WYPRAWA-2018-19.pdf >.
 15. Palinkas L. (2003), The psychology of isolated and confined environments: Understanding human behavior in Antarctica, American Psychologist, vol. 58, nr 5.
 16. Palinkas L. A., Houseal M. (2000), Stages of Change in Mood and Behavior During a Winter in Antarctica, Environment and Behavior, vol. 32, nr 1.
 17. Palinkas L. A., Suedfeld P. (2008), Psychological effects of polar expeditions, The Lancet, nr 371 (9607).
 18. Sandal G. M., Leon G. R., Palinkas L. (2006), Human challenges in polar and space environments, Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, vol. 5, nr 2-3.
 19. Skorupa A. (2016), Psychologia i polarnicy, w Pasztak-Opiłka A. (red.), O prawdziwej pracy psychologa, Warszawa, Difin.
 20. Stacje Polarne w Antarktyce, dostępny < https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacje_polarne_w_Antarktyce >.
 21. Stasiła-Sieradzka M., Znajmiecka-Sikora M. (2017), Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP, Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (118).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu