BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołda Tadeusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
The increase of organic carbon and total nitrogen accumulation under pine tree stands in the areas affected by the exploitation of sands after forest land reclamation.
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/2, s. 23-29, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rekultywacja gleb
Reclamation of soil
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca zawiera wyniki oznaczeń zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego w dających się wyróżnić poziomach akumulacyjnych pod drzewostanami sosnowymi zasadzonymi w ramach rekultywacji wyrobisk popiaskowych. Porównano dynamikę przyrostu uzależnioną od wieku drzewostanów w przedziale 10-40 lat. Uzyskane wyniki wskazują na wolny przyrost tych podstawowych biopierwiastków spowodowany niską, wyjściową żyznością skały macierzystej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the analysing the content of organic carbon and total nitrogen in the accumulation levels under the pine tree stands introduced in the framework of the reclamation of post-sand pits. The dynamics of the growth, depending on the age of the trees within the periods of 10-40 years, and the obtained results indicate a slow increase of the content of these basic bio-elements; caused by low initial fertility of the bedrock. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brożek S., Zwydak M.: Atlas gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2003.
  2. Chodak M., Niklińska M.: The effect of different tree species on the chemical and microbial properties of reclaimed mine soils. Bio Fertil Soils, 46, 2010, pp. 555-566.
  3. Gołda T.: The increase of total nitrogen content in soilless formations as a criterion of the efficiency of reclamation measures. [in:] Environmental Engineering III, Tay- lor & Francis Group, London 2010, pp. 371-374.
  4. Katzur J., Böcker L., Stahr F.: Humus-und Bodenentwicklung in Kippen Forstoko- systemen. AFZ, Der Wald, 25, 1999, pp. 1331-1341.
  5. Kowalik S., Wójcik J.: Symptomy rozwoju glebotwórczego pod młodymi zalesieniami rekultywacyjnymi na spągu wyrobiska Kopalni Piasku "Szczakowa". Inżynieria Środowiska, t. 10, z. 2, 2005, pp. 185-194.
  6. Pietrzykowski M. (red.): Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2010.
  7. Sourkova M., Frouz J., Szntuckowa H.: Accumulation of carbon, nitrogen i phos- phorus during soil formation on alder spoil heaps after Brown-coal mining, near Sokolov (Czech Republic). Geoderma, 124, 2005, pp. 203-214.
  8. Węgorek T.: Zmiany niektórych właściwości materiału ziemnego i rozwój fitocenoz na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w wyniku leśnej rekultywacji docelowej.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu