BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Politechnika Śląska), Stasiła-Sieradzka Marta (Uniwersytet Śląski), Znajmiecka-Sikora Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia
Analysis of Differences in Attitudes towards Safety at Work in the Context of Perceived Distance to the Threat
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 87-97, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Postawy pracowników, Bezpieczeństwo, Praca, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyniki badań
Employee conducts, Security, Labour, Health and safety at work, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorki opisały postawy wobec bezpieczeństwa w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia, wykorzystując narzędzie Kwestionariusz Postaw wobec Bezpieczeństwa. Składa się ono z 18 stwierdzeń obejmujących trzy aspekty postawy: poznawczy, afektywny i behawioralny. W badaniu o charakterze kwestionariuszowym uczestniczyło 597 pracowników z dwóch przedsiębiorstw: n = 349 przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży telekomunikacyjnej oraz = 248 portu lotniczego. Uzyskane wyniki badań wyraźnie wskazują na kluczowe znaczenie dystansu jako zmiennej, którą należy brać pod uwagę w ocenie postaw wobec bezpieczeństwa. To również kierunek kolejnych analiz i konieczność dalszych eksploracji. (abstrakt oryginalny)

The article authors describe attitudes towards safety in the context of the perceived distance to the threat. As a tool they used a questionnaire examining attitudes towards safety. The questionnaire consists of eighteen statements covering three attitude aspects: cognitive, affective, and behavioral. A total of 597 employees from two companies participated in the questionnaire survey: n = 349 from a manufacturing company in telecommunications and n = 248 from an airport. The research results received clearly indicate the key importance of distance as a variable that should be taken into account in assessing attitudes towards safety. It is also a direction for further analyses that needs further exploration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Christoffersson A. (1975), Factor analysis of dichotomized variables, Psychometrika, nr 40.
 3. Ciżkowicz B. (2018), Omega McDonalda jako alternatywa dla Alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu, Polskie Forum Psychologiczne, vol. 23, nr 2.
 4. Donald D. (1994), Center Employee Attiudes and Safety in the Chemical Industry, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 7, nr 5.
 5. Field A. (2013), Discovering statistics using IBM SPSS Statistics, IV wyd., London, Sage.
 6. Gasparski P. (2003), Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 7. Gasparski P. (2006), Diagnoza - dystans - instrumentalność. Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, w Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych koncepcje badania praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK".
 8. Gignac G. E. (2008), Higher-order models versus direct hierarchical models: g as superordinate or breadth factor? Psychology Science, vol. 50, nr 1.
 9. Goszczyńska M., Tyszka T. (1992), Co jest stałe, a co zmienne w postrzeganiu ryzyka. Porównawcze badania w percepcji ryzyka w Polsce i w innych krajach, Prakseologia, nr 3-4.
 10. Horton P. B., Leslie G. R. (1970), The Sociology of Social Problems, New York, Appleton-Century-Crofts.
 11. Hu L., Bentler P. M. (1998), Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification, Psychological Methods, vol. 3, nr 4.
 12. Hu L., Bentler P. M. (1999), Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, vol. 6, nr 1.
 13. Humenny G., Grygiel P. (2015), Wielowymiarowa struktura latentna w perspektywie analizy czynnikowej, w Pokropek A. (red.), Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 14. Januszek H., Sikora J. (1998), Socjologia pracy, Poznań, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 15. Marody M. (1974), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Milczarek M. (2004), Sprawozdanie z realizacji 3 etapu zadania badawczego 35/2002/PW-NB, Opracowanie programu uzupełniającego system zarządzania bezpieczeństwem w zakresie kształtowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa na przykładzie górnictwa, Warszawa.
 17. Monazzam M., Soltanzadeh A. (2009), The Relationship between the Worker's Safety Attitude and the Registered Accidents, Journal of Research in Health Sciences, vol. 9, nr 1.
 18. Neal A. F., Griffin M. A., Hart P. D. (2000), The Impact of Organizational Climate on Safety Climate and Individual Behavior, Safety Science, vol. 34, nr 1-3, < https://doi.org/10.1016/S0925-7535(00)00008-4 >.
 19. Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w Nowak S. (red.), Teorie postaw, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. R Core Team (2016), R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 21. Rosseel Y. (2012), lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling, Journal of Statistical Software, vol. 48, nr 2.
 22. Rybakowski M. (2007), Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy wobec bezpieczeństwa, w Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 23. Siu O. L., Phillips D. R., Leung T. W. (2003), Age differences in safety attitudes and safety performance in Hong Kong construction workers, A Journal of Safety Research, vol. 34, No. 2, < doi: 10.1016/S0022-4375(02)00072-5 >.
 24. Stasiła-Sieradzka M., Dobrowolska M. (2016), Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji, Społeczeństwo i edukacja, vol. 21, nr 2.
 25. Stasiła-Sieradzka M. (2012), Udział psychologii pracy i organizacji w kreowaniu bezpiecznego środowiska pracy, w Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M. (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 26. Szczygielska A. (2012), Czynniki środowiska pracy a poznawczy komponent postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, w Doliński D., Maciuszek J., Polczyk R. (red.), Wokół wpływu społecznego, Kraków , Wydawnictwo UJ.
 27. Szczygielska A. (2011), Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 4.
 28. Szczygielska A., Wrzesińska J. (2009), Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 12.
 29. Sztumski J. (2004), Postawy wobec problemów dotyczących ludzi, w Dębowski J. (red.), Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne, Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 30. Tomás J. M., Cheyne A., Oliver A. (2011), The relationship between safety attitudes and occupational accidents: The role of safety climate, European Psychologist, vol. 16, nr 3.
 31. Wojciszke B. (2007), Postawy i ich zmiana, w Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, Gdańsk, GWP.
 32. Znajmiecka-Sikora M. (2014), Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MiŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, w Juźwicka A., Szymańska K., Walecka A. (red.), Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 33. Znajmiecka-Sikora M. (2018), Kwestionariusz Postaw wobec Bezpieczeństwa (KPwB) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna.
 34. Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K. (2017), Behaviour-Based Safety (BBS): program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 3.
 35. Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B. (2014), Skuteczność szkoleń BHP - wykorzystanie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy, w Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M. (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - nowa perspektywa, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu