BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cherevko Georgij (Rzeszów University, Poland)
Title
Competitiveness of Producers in the Agriculture of Ukraine
Konkurencyjność producentów rolnych na Ukrainie
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 30-39, tab., bibliogr. 12 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Konkurencyjność rolnictwa, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Gospodarstwa domowe
Agricultural competitiveness, Agriculture, Arable farm, Households
Note
JEL Classification: P120, P130, Q120
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem badania było zidentyfikowanie trendów w rozwoju współczesnego rolnictwa Ukrainy i nakreślenie sposobów zwiększenia konkurencyjności wszystkich rodzajów producentów w warunkach dualizacji rolnictwa i polaryzacji ich marginalnych grup. Rolnictwo Ukrainy stało się sferą relatywnie szybkiego uzyskiwania znacznych kosztów walutowych, co przyczyniło się do intensyfikacji inwestycji i transferu kapitału do tej branży, w dużej mierze z tego powodu, że ogólne trendy w rozwoju rolnictwa charakteryzują się pogłębieniem poziomu jego dualizacji i polaryzacji dwóch głównych sektorów producentów - sektora dużych przedsiębiorstw (z marginalną grupą w postaci agricholdingów, zaangażowanych w produkcji przeważnie na eksport) oraz sektora małych producentów (z marginalną grupą w postaci gospodarstw domowych, specjalizujących się w produkcji głównie na własne potrzeby i na rynek wewnętrzny, w tym produktów niszowych). Oznacza to, że konkurencja między producentami odbywa się głównie w ramach każdej z tych polarnych grup produkcyjnych. Poziom konkurencyjności producentów w obu sektorach jest wysoki, ale w każdym przypadku ze względu na różne czynniki. W celu zwiększenia wydajności rozwoju wszystkich producentów rolnych i poziomu ich konkurencyjności konieczna jest odpowiednia modernizacja społeczno-ekonomiczna istniejącego modelu rolnictwa, w celu wyrównania warunków dostępu do niezbędnych zasobów i ogólnych warunków funkcjonowania dla wszystkich rodzajów producentów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the study was to identify trends in the development of modern Ukraine's agriculture and outline ways of increasing competitiveness of all producer types under conditions of agricultural dualization and marginal groups of enterprise polarization. Ukraine's agriculture has fast obtained a significant sum of money, thus contributing to the intensification of investment and a transfer of capital to this industry, to a large extent, because the general trends in agriculture development are characterized by a deepening of its dualization and polarization in two major producer sectors - large enterprises (with a marginal group in the form of agricultural holdings, engaged in the production of export-oriented products), and small producers (with the marginal group in the form of households, specialized in the production of products mainly for their own needs and the internal market, including niche products). Therefore, competition between producers is mostly carried out within each of these polar production groups. The level of competitiveness of producers in both sectors is quite high, but in each case - due to different factors. In order to increase development efficiency of all agricultural producers and their competitiveness level, appropriate socio-economic modernization of the existing model of agriculture is needed in order to equalize the conditions of access to necessary resources and of functioning conditions in general for all types of producers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cuervo García Álvaro. 1993. El papel de la empresa en la competitividad (The role of the company in competitiveness). Papeles de Economia Española 56: 363-378.
 2. Forbes. 2018. Reyting 20 samych efektiwnych agrokompaniy Ukrainy (Rating of the 20 most effective agricultural companies in Ukraine), https://blog.25h8.com/en/post/352 access: 12.03.2019.
 3. Gallardo Rosa, Fernando Ramos, Eduardo Ramos, Manuela Delgado. 2003. New opportunities for non-competitive agriculture. [In] Multifunctional agriculture, A new paradigm for european agriculture and rural development, ed. Guido van Huylenbroeck, 169-188. Aldershot, Hampshire, England: Ashgate.
 4. Kalinchyk Mykola. 2007. Shcho bude, jakshcho zaprowadyty rynok zemli? (What will happen if we introduce the land market?). Propozycija 4: 4-9.
 5. Kernasyuk Yuriy. 2016. Suchasnyy wymir agrosektoru (Modern dimension of agrisector). Agrobiznes Siohodni, http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7942-suchasny-vymir- ahrosektoru.html, access: 12.03.2019.
 6. Kernasyuk Yuriy. 2018. Zemelni pytannia: agrarnyy sector u dynamici zemlekorystuwannia i rozmirach gospodarskoji dijalnosti (Land issues: agrarian sector in the dynamics of land use and the size of economic activity). Agrobiznes Siohodni 24 (291): 12-16.
 7. Maslak Alexandr. 2015. Problemy ta operspektywy fermerstwa w Ukrajini (Problems and prospects of farming in Ukraine. Agrobiznes Siohodni, http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7914-problemy-ta-perspektyvy-fermerstva-v-ukraini.html, access: 09.04.2019.
 8. Módos Gregor. 2001.Competetiveness, quality and regional principle in agricultural and food processing industry (Methods and analysis of measurement). International Scientific Conference: "Factors of Business Success", Nitra.
 9. Shapurov Alexandr. 2011. Modeli uprawlinnia choldingami (Models of management of holdings). Inwestyciji, Praktyka ta Doswid 23: 31-32. Google Scholar
 10. SSSU (State Statistics Service of Ukraine). 2018. Agriculture of Ukraine. Yearbook 2017. Ukraine.
 11. UCAB (Ukrainian Club of Agrarian Business). 2019. LFM (Large Farm Management) Book. Ukrainian Club of Agrarian Business.
 12. Forbes. 2018. Reyting 20 samych efektiwnych agrokompaniy Ukrainy (Rating of the 20 most effective agricultural companies in Ukraine), https://blog.25h8.com/en/post/352 access: 12.03.2019.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4073
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu