BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakowski Dariusz (Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz), Czyżewski Andrzej (University of Zielona Góra)
Title
Resources and Effective Conditions for the Production of Cereal and Oil Plants in the European Union
Zasobowe oraz efektywnościowe uwarunkowania produkcji zbóż i roślin oleistych w Unii Europejskiej
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 40-48, tab., bibliogr. 15 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Zboża, Produkcja roślinna
Agriculture, Agricultural production, Corn, Crop production
Note
JEL Classification: D24, D61, G14
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest porównanie uwarunkowań zasobowych oraz efektywności produkcji zbóż i roślin oleistych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Realizacji tego celu posłużyło skonstruowanie trzech wskaźników dotyczących uwarunkowań zasobowych, stanowiących relację ziemi i pracy (powierzchnia użytków rolnych/nakłady pracy AWU), kapitału i ziemi (wartość środków trwałych/powierzchnia użytków rolnych) oraz kapitału i pracy (wartość środków trwałych/nakłady pracy AWU). Efektywność produkcji określono przy zastosowaniu następujących wskaźników: stosunek produkcji i ziemi (wartość produkcji/powierzchnia użytków rolnych), produkcji i pracy (wartość produkcji/nakłady pracy AWU) oraz produkcji i kapitału (wartość produkcji/wartość środków trwałych). Powyższe wskaźniki opracowano dla lat 2007-2009, 2010-2013 oraz 2014-2016, a następnie określono przy wykorzystaniu metody Hellwiga pozycję w rankingu oraz odległość od wzorca dla każdego państwa. W badaniach wykorzystano dane z Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Uzyskane wyniki wskazują na wysoki poziom zbieżności pomiędzy zasobami posiadanymi przez gospodarstwa rolne a osiąganymi wynikami produkcyjnymi. Zaobserwowano również występowanie istotnej różnicy pomiędzy kształtowaniem się poszczególnych wskaźników zasobowych i efektywnościowych na korzyść producentów z państw tzw. "starej Unii", względem państw, które dołączyły do Wspólnoty po 2004 roku. Porównując osiągane wyniki w poszczególnych okresach, można stwierdzić, że dysproporcja ta ulegała zmniejszaniu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to compare the resource conditions and efficiency of cereal and oil plant production in individual EU member states and assess changes over the analyzed decade 2007-2016. This implementation was used to construct three indicators regarding resource conditions, which are the relation of land and labor (area of agricultural land/labor input AWU), capital and land (value of fixed assets/area of agricultural land), and capital and labor (value of fixed assets/labor input AWU). In turn, production efficiency was determined using the following indicators: the ratio of production and land (value of production/area of agricultural land), production and labor (value of production/labor input AWU) and production and capital (value of production/value of fixed assets). The above indicators were developed for the years 2007-2009, 2010-2013 and 2014-2016, and then the position in ranking and distance from the model for each country were determined using the Hellwig method. The research used data from the Accounting Data Network from Agricultural Holdings. The obtained results indicate a high level of convergence between the resources owned by agricultural holdings and production results achieved. There was also a significant difference between the development of individual resource and efficiency indicators in favor of producers from the so-called "old Union", towards countries that joined the EU after 2004. However, comparing the results achieved in individual periods, it can be concluded that this disproportion was diminishing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz Mieczysław, Janulewicz Paweł. 2012. Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego (The use of multi dimensional methods in defining the competitive position of the community on the example Lubelskie voivodeship). Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 13.1: 17-28.
 2. Bąk Andrzej. 2016. Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza. (Linear ordering of objects using the Hellwig and TOPSIS methods - comparative analysis). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 426: 22-31.
 3. Bojnec Štefan, et al. 2014. Determinants of technical efficiency in agriculture in new EU member states from Central and Eastern Europe. Acta Oeconomica 64 (2): 197-217.
 4. Czakowska Sylwia, Czakowski Dariusz. 2018. Financial Analysis of Producers on the Agricultural Markets in Poland in the Years 2004-2016. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 11: 257-266.
 5. Czakowski Dariusz, Czyżewski Andrzej. 2017. Podstawowe rynki rolne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju (Basic agricultural markets in Poland before and after accession to the European Union. Level and conditions of development). Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW.
 6. Czyżewski Andrzej, Czakowski Dariusz. 2017. Changes in Agricultural Markets in Poland following its Accession to the European Union. Management 21 (2): 138-150.
 7. FADN. 2018. Standard Reports, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/consult_std_reports_en.cfm, access: 22.03.2019.
 8. Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of their development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd statystyczny 4: 307-326.
 9. Kulawik Jacek. 2007. Wybrane aspekty efektywności rolnictwa (Selected aspects of agricultural efficiency). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 3-16.
 10. Latruffe Laure. 2010. Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers No. 30. Paris: OECD Publishing.
 11. Matuszczak Anna. 2013. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia (Diversification of agricultural development in the regions of the European Union in terms of its sustainability). Warszawa: PWN.
 12. Nowicka Sylwia, Stankiewicz Janina. 2009. Analiza i ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranych spółek (Analysis and assessment of financial condition on the example of selected companies). Toruń: Wydawnictwo TNOiK.
 13. Runowski Henryk. 2008. Wykorzystanie bilansu majątkowego w ocenie stanu i kierunków zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw hodowlanych (Use of the property balance in the assessment of the status and directions of changes in the economic and financial situation of breeding enterprises). Roczniki Nauk Rolniczych G 95 (2): 7-19.
 14. Scarlat Nicolae, Jean-Francis Dallemand, Manjola Banja. 2013. Possible impact of 2020 bioenergy targets on European Union land use. A scenario-based assessment from national renewable energy action plans proposals. Renewable and Sustainable Energy Reviews 18: 595-606.
 15. Zasada Ingo. 2011. Multifunctional peri-urban agriculture. A review of societal demands and the provision of goods and services by farming. Land Use Policy 28 (4): 639-648.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3382
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu