BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Marta (University of Agriculture in Cracow, Poland), Hernández Paola (University of Evora, Portugal), Rivera Maria (University of Evora, Portugal), Żmija Katarzyna (Cracow University of Economics, Poland), Żmija Dariusz (Cracow University of Economics)
Title
Uncovering Production Flows from Small Farms: Results from Poland and Portugal Case Studies
Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 49-61, tab., bibliogr. 30 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Arable farm
Note
JEL Classification: Q13
streszcz., summ.
Country
Portugalia
Portugal
Abstract
Podjęto próbę oceny wpływu i znaczenia drobnych gospodarstw rolnych (DGR) w regionalnym obiegu produktów żywnościowych w odniesieniu do kluczowych produktów w wybranych rozdrobnionych regionach rolniczych w Polsce i Portugalii. W badaniach użyto dane zebrane z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet. Ankiety przeprowadzono z właścicielami DGR oraz drobnych przedsiębiorstw branży żywnościowej. Dane pozyskano także podczas spotkań grup fokusowych i warsztatów regionalnych zorganizowanych w latach 2017 i 2018 w podregionach nowotarskim i nowosądeckim w Polsce oraz w podregionach Alentejo Central i Oeste w Portugalii. Analiza pozyskanych danych pozwala stwierdzić, że w badanych regionach w zakresie wybranych produktów zaobserwowano interesujące przepływy produktów wytwarzanych przez DGR. Podkreślić należy rolę przepływów łączących DGR z innymi podmiotami ze sfery przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji. Badania wskazują, że występują zarówno podobieństwa, jak i rozbieżności między regionalnymi przepływami produkcyjnymi w podregionach portugalskim i polskim. Przepływy produkcyjne realizowane przy uczestnictwie DGR są ważną rzeczą, jednak nie do końca jeszcze zbadaną w krajach Unii Europejskiej, dlatego problem ten wymaga dalszych badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

This study is an attempt to assess the impact of small farms (SF) on the regional food product circulation of specific key products in selected, fragmented, agrarian regions in Poland and Portugal. The empirical study is based on the analysis of food product maps which were developed based on data from a survey conducted among owners of small farms and small food businesses at focus group meetings and workshops organized in 2017 and 2018 in the Nowotarski and Nowosądecki subregions in Poland and in the Alentejo Central and Oeste subregions in Portugal. Qualitative data analysis was conducted using uniform methodology. In each of the subregions, focus groups helped to confront the assumptions resulting from surveys and corroborate the flows and fluxes described in the developed food product maps. Data collected during focus groups were enriched by data gathered during regional workshops that focused on food system governance. It was concluded that food product maps indicate interesting relationship flows of small farmers' products along the food system, highlighting the role of fluxes connecting small farmers with other actors regarding specific key products. Several similarities and disparities between regional KP production flows in the Portuguese and Polish subregions, based on the type of key product, the various distribution channels and farming capacities present in each subregion were observed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balázs Bálint. 2016. Food self-provisioning - the role of non-market exchanges in the sustainable food supply. Sustainable value chains for sustainable food systems. Rzym: FAO.
 2. Berdegué Julio, Estelle Biénabe, Lucian Peppelenbos. 2008. Keys to inclusion of small-scale producers in dynamic markets. Innovative practice in connecting small-scale producers with dynamic markets. Regoverning Markets Innovative Practice series. London: IIED, www.regoverningmarkets.org, access: 15.06.2019.
 3. Czekaj Marta, Ewa Tyran. 2018a. Region Nowosądecki (RR 20) - Poland - Food System Regional Report. Internal report for SALSA Project. Uunpublished materials. Google Scholar
 4. Czekaj Marta, Tyran Ewa. 2018b. Region Nowotarski (RR 21) - Poland - Food System Regional Report. Internal report for SALSA Project. Uunpublished materials.
 5. Czekaj Marta, Żmija Janusz. 2016. Functioning of small agriculture farms in farmers opinion. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (42): 703-711. DOI: 10.17306/JARD.2016.96.
 6. Davidova Sophia, Lena Frederiksson, Mathew Gorton, Mishev Plamen, Dan Petrovici. 2012. Subsistence farming, incomes, and agricultural livelihoods in the new member states of the European Union. Environement and Planning C: Government and Policy 30 (2): 209-227.
 7. Davidova Sophia, Alastair Bailey. 2014. Roles of small and semi-subsistence farms in the EU. EuroChoices13 (1): 10-14.
 8. Ericksen Polly. 2008. What is the vulnerability of a food system to global environmental change? Ecology and Society 13 (2): 14, http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art14.
 9. Eurostat 2013, 2016. Structure of agricultural holdings, https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data, access: 11.06.2019.
 10. FAO. 2006. Food security, FAO Policy Brief, 2, www.fao.org/forestry/131280e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf, access: 10.06.2019.
 11. FAO. 2008. An introduction to the basic concepts of food security, http://www.fao.org/docrep/013/al936e/al936e00.pdf, access: 10.06.2019.
 12. Fonseca Ana. 2018. Region Alentejo Central (RR 22) - Portugal - Food System Regional Report. Internal report for SALSA Project. Uunpublished materials.
 13. GUS (Central Statistical Office - CSO, Statistics Poland). 2013. Local Data Bank. Warszawa: GUS.
 14. Heller Martin C., Gregory A. Keoleia. 2000. Life cycle-based sustainability indicators for assessment of the U.S. food system. Michigan: Center for Sustainable Systems. University of Michigan, https://www.researchgate.net/publication/237752135_Life_Cycle-Based_Sustainability_Indicators_for_Assessment_of_the_US_Food_System, access: 11.06.2019.
 15. Hernández Paola. 2018. Region Oeste (RR 23) - Portugal - Food System Regional Report. Internal report for SALSA Project. Uunpublished materials.
 16. Kyomugisha Harriet, Christopher Sebatta, Johnny Mugisha. 2018. Potato market access, marketing efficiency and on-farm value addition in Uganda. Scientific African 1: e00013. DOI: 10.1016/j.sciaf.2018.e00013.
 17. Laney Rheyna, Billie L. Turner. 2015. The Persistence of Self-Provisioning Among Smallholder Farmers in Northeast Madagascar. Human Ecology 43 (6): 811-826. DOI: 10.1007/s10745-015-9791-8.
 18. Macfadyen Sarina, Jason M. Tylianakis, Deborah K. Letourneau et al. 2015. The role of food retailers in improving resilience in global food supply. Global Food Security 7: 1-8. DOI: 10.1016//jj.ggfs.22016.01.001.
 19. Maison Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych (Focused group interviews. Quality method of marketing research).Warszawa: PWN.
 20. Marosz Adam. 2013. Analysis of factors influencing the dynamics of the creation and development of producer groups. Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa.
 21. Milczarek-Andrzejewska Dominika. 2012. Participation of small farms in modern food supply chains. Problems of Small Agricultural Holdings 1: 95-114.
 22. Mundler Patrick, Sophie Laughrea. 2016. The contributions of short food supply chains to territorial development: A study of three Quebec territories. Journal of Rural Studies 45: 218-229. DOI: 10.1016//jj.jjrurstud..22016.04.001.
 23. Musiał Wiesław, Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic. 2015. Problems of structural reconstruction of fragmented agriculture in the aspect of production disagrarization of farms. Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 179-185.
 24. Nikodemska-Wołowik Maria. 2008. The key to understanding the buyer: qualitative marketing research. Warszawa: Grupa Verde.
 25. NISP (National Institute of Statistics of Portugal). 2009, 2011, 2015, 2016. Agriculture and Fishing, https://ine.pt.
 26. Pingali Prabhu, Yasmeen Khwaja, Madelon Meijer. 2005. Commercializing small farms: reducing transaction costs. The Future of Small Farms Proceedings of a Research Workshop Wye,https://www.researchgate.net/profile/Peter_Hazell2/publication/285630998_The_rural_nonfarm_economy_Pathway_out_of_poverty_or_pathway_in/links/56665ec808ae4931cd62709e.pdf#page=68, access: 13.06.2019.
 27. SALSA. 2016. Project SALSA reports from focus group meeting (internal reports from SALSA Project). SALSA Project description 2016. Uunpublished materials.
 28. Schupp Justin, Jeff Sharp. 2012. Exploring the social bases of home gardening. Agriculture and Human Values 29 (1): 1-120.
 29. Żmija Dariusz, Katarzyna Żmija, Marta Czekaj. 2018. Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym (The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension). Roczniki Naukowe SERiA XX (5): 242-249.
 30. Żmija Janusz, Monika Szafrańska. 2015. Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce (Social and economic aspects of the functioning of small agricultural holdings in Poland). Wieś i Rolnictwo 1.1 (166.1): 155-165.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2823
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu