BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Natalia (West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland), Oleszczyk Natalia Aleksandra (West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland)
Title
Tendencies of Changes in the Level of Economic Development of Northern Poland
Tendencje zmian poziomu rozwoju gospodarczego północnej Polski
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 62-72, tab., bibliogr. 15 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Rozwój gospodarczy regionów, Wskaźniki ekonomiczne
Economic development of regions, Economic indicators
Note
JEL Classification: O11
streszcz., summ.
Country
Polska Północna
Northern Poland
Abstract
Celem badań było określenie tendencji zmian w poziomie rozwoju gospodarczego w czterech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Omówiono genezę rozwoju gospodarczego, posługując się przykładem państw posiadających złoża ropy naftowej. Przedstawiono podejście do rozwoju m.in. A. Smitha., J.S. Mila, P. Krugmanna oraz innych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych wtórnych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano m.in. analizę źródeł literatury krajowej i zagranicznej oraz analizę wskaźnikową, której wyniki zaprezentowano w formie tabelarycznej. Zastosowano metodę doboru celowego parametrów ekonomicznych, które umożliwiły dokonanie analizy rozwoju gospodarczego. Ocena zmian w poziomie rozwoju obejmowała lata 2012-2017. Wyniki analizy wskazują na wzrost poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach w badanych okresie. Wykazano także rosnący trend wartości analizowanych wielkości ekonomicznych (m.in. PKB per capita). Największy rozwój osiągnęło województwo pomorskie. Widoczna była rozbieżność poziomu wzrostu gospodarczego województw zlokalizowanych w częściach wschodniej i zachodniej Polski. Wyraźne spowolnienie wykazano dla województw zlokalizowanych przy wschodniej granicy Polski, tj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, które osiągnęły najniższe parametry rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis was to determine the trends of changes in the level of economic development in four voivodships: West Pomeranian, Pomeranian, Warmian-Masurian and Podlaskie. The study discusses the genesis of economic development, using the example of countries with oil deposits. The thesis presents the approach of development by Adam Smith, John S. Mill, Paul Krugmann and others. The research was carried out based on secondary data obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The publication applies, among others, an analysis of sources of domestic and foreign literature as well as an index analysis, the results of which were presented in tabular form. For the purpose of this publication, the author used an analysis of sources of domestic and foreign literature as well as an analysis of secondary data expressed in real terms, the results of which have been presented in tabular form. The publication uses current quality data. The assessment of changes in the context of development covered the years 2004-2017. The analyses made indicate an increase in the level of economic development in individual voivodships in the examined period. The research has shown a growing trend in the value of analysed economic values (including GDP per capita). The Pomeranian Voivodship achieved the greatest growth. A divergence in the level of economic growth of voivodships located in eastern and western parts of Poland is visible. The voivodships located at the eastern Polish border, i.e. Warmian-Masurian and Podlaskie, show a significant slowdown, achieving the lowest development parameters.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak Ryszard. 2013. Ekonomia rozwoju (The Economy of Development). Warszawa: PWE.
 2. Beksiak Janusz. 2000. Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny. [W] Ekonomia (Economic Growth and the Business Cycle. [In] Economics), ed. Janusz Beksiak, 231-248. Warszawa: PWN.
 3. Duda Stanisław. 2003. Wahania koniunktury i wzrost gospodarczy. [W] Zarys ekonomii (Fluctuations of economic prosperity and economic growth. [In] Outline of economics), eds. Stanisław Duda, Jarosław Kuśpit, Henryk Mamcarz, Andrzej Pakuła, Helena Żukowska, Marian Żukowski, 207-226. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. GUS (Central Stataistical Office - CSO). 2012-2017. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, access: 12.04.2019.
 5. Janik Wiesław. 2006. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego. [W] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania (Entrepreneurship as a factor of economic development. [In] Theory and practice of economics and competitiveness of management), ed. Eliza Frejtag-Mika, 192-218. Warszawa: Difin.
 6. Krugman Paul. 1996. Pop internationalism. Cambridge: MIT Press.
 7. Kuhn Thomas. 1985. Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych (Two poles. Tradition and innovation in scientific research).Warszawa: PIW.
 8. Milewski Roman. 1999. Podstawy ekonomii (Introduction to economics). Warszawa: PWN. Google Scholar
 9. Narski Zygmunt. 2001. Ekonomia w rozwoju. Historia myśli ekonomicznej (The economy in development. history of economic thought). Toruń: SUSPENS.
 10. Oziewicz Ewa 1998. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (Foreign direct investment in economic development of Southeast Asia countries - 1669 (ASEAN)). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Piasecki Ryszard. 2003. Rozwój gospodarczy a globalizacja (Economic development and globalisation). Warszawa: PWE.
 12. Rostow Walt. 1960. The stages of economic growth. A non-communist mnifesto. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Smith Adam. 2012. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1 (Research on the nature and causes of the wealth of Nations. Vol. 1). Warszawa: PWN.
 14. Śledziński Krzysztof, Huerta De Soto. 2010. Sprawiedliwość a efektywność (Justice and efficiency). Warszawa: Fijorr Publishing.
 15. Wojciechowska Renata. 2011. Makroekonomia - podstawowe pojęcia. [W] Ekonomia w zarysie (Macroeconomics - basic concepts. [In] Economics in outline), ed. Izabela Zawiślańska, 35-54. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3383
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu