BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Title
Financialization and Speculation in Agriculture - Positive and Negative Aspects of the Financialization of the Economy
Finansjalizacja a spekulacje w rolnictwie - pozytywne i negatywne strony ufinansowienia gospodarki
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 73-81, rys., bibliogr. 13 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Rolnictwo, Produkty rolne
Agriculture, Agricultural products
Note
JEL Classification: G3, Q14
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie zjawiska finansjalizacji, z uwzględnieniem dwóch jej obliczy postrzegania: negatywnego, któremu przypisuje się wystąpienie kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 roku oraz pozytywnemu, które wpływa na wytwarzanie realnej wartości, szczególnie w zakresie ziemi rolnej. Stwierdzono, że zwiększyła się wartość ziemi rolnej, jak również wzrosły przeciętne roczne ceny skupu za produkty rolne wypłacane przez podmioty gospodarcze skupujące je bezpośrednio od producentów rolnych. Ufinansowienie gospodarki po 2007 roku oznacza nie tylko i wyłącznie wzrost wartości poprzez inwestycje w nowe instrumenty finansowe. Jest to również proces przechodzenia inwestorów na rynki towarowe surowców rolnych, a także na rynek ziemi rolnej. Stwierdzono, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i rolnicy inwestują w ziemię rolną, a tym samym mogą w przyszłości być beneficjentami korzyści wynikających ze wzrostu jej wartości. Istnieją jednak ograniczenia związane z potencjalnym wykupem ziemi rolnej przez inwestorów instytucjonalnych i tym samym stworzeniem bariery cenowej zakupu ziemi dla rolników. Posiadanie jednak przez nich już określonego areału daje szansę uzyskania korzyści ze wzrostu jego wartości w długim okresie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to present the phenomenon of financialization, with consideration for its dual nature: the negatively-perceived side, which is said to have contributed to the financial crisis of 2007-2008, and the positive, which influences the production of real value, especially in the agricultural land market. It was found that the value of agricultural land is increasing, along with the average annual prices of agricultural products paid for by economic entities purchasing directly from producers. The financialization of the economy after 2007 is not only associated with increases in value brought about by investments in new financial instruments, but with the process of investors transferring agricultural raw materials to commodity and agricultural land markets. The study found that both institutional investors and farmers invest in agricultural land, with a view to benefiting from the advantages of future increases in their value. There are, however, limitations on the potential purchase of agricultural land by institutional investors, which, as a result, create a price barrier on the purchase of land by actual farmers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska Agata. 2017. System finansowy zorientowany rynkowo czy bankowo-zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce w XXI w. [W] Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa (A market-oriented financial system or banking and external sources in Poland in the 21st century. [In] Financialization of the economy and its impact on enterprises), ed. A. Fierla, 185-202. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 2. Adamska Agata, Gabriel Główka, Grzegorz Sobiecki. 2018. Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji (Money, capital and real estate in the process of financialization). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 3. Aït-Youcef Camille. 2018. How index investment impacts commodities: A story about the financialization of agricultural commodities. Economic Modelling (February): 1-11. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.04.007.
 4. Bellofiore Riccardo, Joseph Halevi. 2010. Magdoff-Sweezy and Minsky on the Real subsumption of labour to finance. [In] Minsky, financial development and crises, eds. D. Tavasci, J. Toporowski, 1-17. UK: Palgrave Macmillan.
 5. Clapp Jennifer S., Ryan Isakson. 2018. Risky returns: The implications of financialization in the food system. Development and Change 49 (2): 437-460. DOI: 10.1111/dech.12376.
 6. Dąbrowski Tomasz, Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska. 2018. Pomiar finansjeryzacji. Próba konceptualizacji (Measurement of financialization. An attempt to conceptualize). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer busieness.
 7. Ducastel Antoine, Ward Anseeuw. 2018. Facing financialization: The divergent mutations of agricultural cooperatives in postapartheid South Africa. Journal of Agrarian Change 18 (3): 555-57). DOI: 10.1111/joac.12255.
 8. Foster John B. 2007. The financialization of cpitalism. Monthly Review 58 (11): 1-12.
 9. Franc-Dabrowska Justyna. 2017. Financialization of economy, taking into account agribusiness. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4): 7-14.
 10. Gunnoe Andrew. 2014. The political economy of institutional landownership: Neorentier society and the financialization of land. Rural Sociology 79 (4): 478-504. DOI: 10.1111/ruso.12045.
 11. Isakson Ryan S. 2015. Derivatives for development? Small-farmer vulnerability and the financialization of climate risk management. Journal of Agrarian Change 15 (4): 569-580. DOI: 10.1111/joac.12124.
 12. Magdoff Fred, Paul M. Sweeze. 1987. Stagnation and the financial explosion. New York: Monthly Review Press.
 13. Ward Anseeuw, Jean-Marc Roda, Antoine Ducastel, Norfaryanti Kamaruddin. 2017. Global strategies of firms and the financialization of agriculture. [In] Sustainable Development and Tropical Agri-chains, eds. E. Biénabe, A. Rival, D. Loeille, 321-337. Jointly published with Éditions Quæ, Versailles, France: Springer Netherlands. DOI: 10.1007/978-94-024-1016-7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3064
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu