BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaś Zbigniew (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Impact of Stock Management on the Profitability of Milk Processing Companies
Wpływ zarządzania zapasami na rentowność przedsiębiorstw przetwórstwa mleka
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 82-92, tab., bibliogr. 21 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Zarządzanie zapasami, Rentowność przedsiębiorstwa, Rentowność aktywów, Przetwórstwo mleka
Inventory management, Enterprise profitability, Return on assets (ROA), Milk processing
Note
JEL Classification: G3, G31, G32
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie związków między produktywnością zapasów a rentownością aktywów przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mleka. Produktywność zapasów mierzono długością cyklu zapasów materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych, towarów oraz zapasów ogółem. Badania przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych przedsiębiorstw za lata 2007-2016, pochodzących z bazy danych EMIS. Na podstawie panelowych modeli regresji stwierdzono, że poprawa efektywności gospodarowania zapasami, mierzona długością cykli zapasów, jest pozytywnie skorelowana z rentownością aktywów przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mleka. Jednak jak wskazują przeprowadzone badania w przetwórstwie mleka odnotowano wyraźny i negatywny kierunek zmian długości cyklu zapasów produktów gotowych. W branży mleczarskiej cykl ten był wprawdzie w całym analizowanym okresie znacząco krótszy niż ogółem w produkcji artykułów spożywczych, jednak w badanych latach wydłużał się. Ten kierunek zmian wskazuje na pogarszanie się efektywności zarządzania zapasami produktów gotowych, co w dłuższej perspektywie może skutkować negatywnymi zmianami w efektywności finansowej przedsiębiorstw przetwarzających mleko. Celowość skracania cykli zapasów w branży mleczarskiej jednoznacznie potwierdzają parametry oszacowanych modeli regresji.(abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the relationships between the productivity of stocks and the return on assets of milk processing companies. Productivity of stocks was measured as the Days Sales of Inventory (DSI) for materials, intermediate products, work-in-progress, finished products and commodities, and as the DSI for total stocks. The study was based on corporate micro-data from 2007-2016 retrieved from the EMIS database. Based on panel regression models, it was concluded that an improvement in stock management efficiency, measured with the Days Sales of Inventory, is positively correlated to the return on assets of milk processing companies. Although it was considerably shorter in the milk sector than in the entire food industry throughout the study period, it grew longer each year. This evolution means a deterioration in the efficiency of stock management of finished products which, in the long run, may adversely affect the financial performance of milk producers. The parameters of the estimated regression models clearly confirm it is reasonable to reduce DSIs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arellano Manuel, Olympia Bover. 1995. Another look at the instrumental variables estimation of error-components models. Journal of Econometrics 68: 29-51.
 2. Bal-Domańska Beata. 2011. Ekonometryczna identyfikacja konwergencji regionów szczebla Nuts-2 państw Unii Europejskiej (Econometric identification of convergence in Nuts-2 level regions of European Union member countries). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 253: 9-23.
 3. BACH (Bank for Accounts of Companies Harmonised). 2019. The European database of aggregate information on non-financial corporations. European Central Bank, http://www.bachesd.banque-france.fr.
 4. Bieniasz Anna, Gołaś Zbigniew. 2012. Efektywność gospodarowania zapasami w przemyśle spożywczym (Efficiency of stock management in food industry), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 332 (3): 68-88.
 5. Blundell Richard, Stephen Bond. 1998. Initial Conditions and Moment Restriction in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics 87: 115-143.
 6. Cannon Alan R. 2008. Inventory improvement and financial performance. International Journal of Production Economics 115 (2): 581-593.
 7. Capkun Vedran, Arri-Pekka Hameri, Lavrence A.Weiss. 2009. On the relationship between inventory and financial performance in manufacturing companies. International Journal of Operations & Production Management 29 (8): 789-806.
 8. Chan Hong, Murray Frank, Owen Wu. 2005. What actually happened to the inventories of American companies between 1981 and 2000? Management Science 51 (7): 1015-1031.
 9. Dańska-Borsiak Barbara. 2009. Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa (TFP determinants in Polish manufacturing. Dynamic panel analysis). Acta Universitatis Nicolai Copernici 389: 115-124.
 10. Dańska-Borsiak Barbara. 2011. Konwergencja czy dywergencja polskich województw? Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych (Convergence or divergence of Polish voivodeships? Analysis based on dynamic panel data model).Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 253: 41-54.
 11. EMIS. 2019. Emerging Markets Information Service. EMIS Professional, https://www-1emis-1com-10000f3m910d4.han3.ue.poznan.pl/php/industries/overview, access: 19.12.2018.
 12. Eroglu Cuneyt, Christian Hofer. 2011. Inventory types and firm performance: vector autoregressive and vector error correction models. Journal of Business Logistics 32 (3): 227-239.
 13. Gaur Vishal, Marshall Fisher, Ananth Raman. 2005. An econometric analysis of inventory turnover performance in retail services. Management Science 51 (2): 181-194.
 14. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2019. Niepublikowane dane finansowe - rachunek zysków i strat oraz bilans przedsiębiorstw w układzie sekcji, działów i klas (Unpublished financial data: P&L accounts and balance sheets for enterprises grouped by sections, divisions and classes). Warszawa: GUS.
 15. Kempny Danuta. 1995. Koszty zapasów (Inventory costs). Gospodarka Materiałowa i Logistyka 7-8: 9-17.
 16. Kisperska-Moroń Danuta. 1995. Czynniki kształtujące poziom i strukturę zapasów w przedsiębiorstwach (Factors determining the structure of inventory in companies). Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11: 11-20.
 17. Kolias Georgios, Sophia Dimelis, Vasilios Filios. 2011. An empirical analysis of inventory turnover behaviour in Greek retail sector: 2000-2005. International Journal of Production Economics 133 (1): 143-153.
 18. Koumanakos Dimitrios. 2008. The effect on inventory management on firm performance. International Journal of productivity and Performance Management 57 (5): 355-369.
 19. Shah Rachna, Shin Hojung. 2007. Relationships among information technology, inventory and profitability: an investigation of level invariance using sector level data. Journal of Operations Management 25 (4): 768-84.
 20. Sierpińska Maria, Dariusz Wędzki. 1997. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (Liquidity management in the enterprise). Warszawa: PWN.
 21. Wędzki Dariusz. 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego (Ratio analysis of financial statements). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3314
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu