BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Disadvantageous Behavior for Achieving Sustainable Food Consumption Accoridng to Consumer Opinions
Zachowania niekorzystne dla równoważenia konsumpcji żywności w opiniach konsumentów
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 102-111, tab., bibliogr. 30 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Konsumpcja żywności, Zachowania konsumenta, Konsument
Food consumption, Consumer behaviour, Consumer
Note
JEL Classification: D12, D13, D81, D91
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykuły jest określenie zachowań, które są postrzegane jako niekorzystne dla równoważenia konsumpcji żywności przez konsumentów. Zrównoważona konsumpcja, w ekonomii najczęściej wyprowadzana z teorii użyteczności konsumenta, z jednej strony, jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z efektywnością łańcucha dostaw żywności, a z drugiej - zjawiskiem znacznie mniej rozpoznawalnym i trudnym do weryfikacji. W badaniach wykorzystano materiał faktograficzny uzyskany w drodze badania ankietowanego wykonanego techniką bezpośrednich wywiadów osobistych na terenie Wielkopolski. Respondentów dobrano w sposób kwotowo-celowy. Stwierdzono, że konsumenci w swoim otoczeniu dostrzegają występowanie zachowań niekorzystnych dla równoważenia konsumpcji żywności. Uzyskany średni stopień niekorzyści (2,25) wskazuje, że konsumenci oceniali podane zachowania jako te o stosunkowo niskim stopniu niekorzyści dla równoważenia konsumpcji żywności (w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym). Konsumenci dostrzegali niską niekorzyść dla równoważenia konsumpcji żywności w obrębie zachowań wynikających m.in. z kosztów przejścia z wcześniejszego modelu do zrównoważonego, poświęcania większej ilości czasu planowaniu oraz realizacji zakupów, konieczności kontrolowania własnych zachowań w zakresie logistyki zakupowej, tj. planowania, organizowania, przechowywania, nabywania, spożycia oraz pozbywania się odpadów. Bardzo niską niekorzyść (niedogodność) z tytułu równoważenia konsumpcji żywności, konsumenci wiązali z zachowaniami wymagającymi samokontroli i samodyscypliny (np. unikając nadmiernej niekorzystnej konsumpcji), zaangażowania w życie lokalnej społeczności, poświęcania większej ilości czasu (m.in. na poszukiwanie lokalnych produktów, aby móc dokonywać wymiany, pożyczać, współdzielić się i podtrzymywać wspólnotowości). Informacja o zachowaniach uznanych za niekorzystne dla równoważenia konsumpcji żywności może być wykorzystana do planowania jak i wdrażania działań zmierzających do upowszechniania idei i podnoszenia świadomości konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to specify behavior considered to be disadvantageous for achieving sustainable consumption by consumers. Sustainable consumption, in economics usually derived from the consumer usefulness theory, is, on the one hand, inseparably linked to the effectiveness of a food supply chain, and on the other, a phenomenon significantly less identifiable and much more difficult to verify. In research, factual material gained through a personal interview survey, conducted in the Greater Poland Voivodship was used. Respondents were chosen with the use of quota and purposive sampling. It was found that consumers are able to see some behavior that are unfavorable for achieving sustainable consumption. The average level of unfavorable behavior (2.25) proves that consumers see such behavior with a relatively low level of disadvantages for achieving sustainable food consumption (in the economic, ecologic and social aspect). Consumers see unfavorable behavior for achieving sustainable consumption as behavior of a low level of disadvantages, including behavior stemming from the cost of moving from a previous model to a sustainable model, which demands spending more time on planning and shopping and creates a need to control personal behavior in terms of shopping logistics, i.e. planning, organizing, storing, buying and consuming products, as well as waste disposal. A very low level disadvantage of achieving sustainable food consumption is connected, according to consumers, with some behavior demanding self-control and self-discipline (e.g. avoiding excessive, disadvantageous consumption), engagement in the life of the local society and spending more time on looking for local products (in order to exchange, borrow, share and foster the community). Information concerning behavior unfavorable for achieving sustainable food consumption can be used for planning and implementing actions aimed at disseminating the idea and increasing consumer awareness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BDP (Baza Dobrych Praktyk, Good Practice Database - GPD). 2018. Konkurs na najlepszy przepis wykorzystujący produkty tradycyjne (Competition for the best recipe using traditional products), http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl, access: 06.05.2018.
 2. Borys Tadeusz. 2014. Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia (Selected problems of measurement methodology of new development paradigm: Polish experiences). Optimum. Studia Ekonomiczne 3 (69): 3-21.
 3. Czyżewski Andrzej, Bogdan Klepacki. 2015. Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Problems of agriculture development and food economy in the first decade of Poland's membership in the European Union). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. De Medeiros Janine Fleith, Jose Luis Duarte Ribeiro, Marcelo Nogueira Cortimiglia. 2016. Influence of perceived value on purchasing decisions of green products in Brazil. Journal of Cleaner Production 110: 158-169.
 5. EC (European Commission). 2019. Przegląd wdrażania Polityki ochrony środowiska 2019. Sprawozdanie na temat państwa Polska (Review of the implementation of the Environmental Protection Policy 2019. Report on the state of Poland), http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf, access: 12.07.2019.
 6. EEA (European Environmental Agency). 2014. Zrównoważona produkcja i konsumpcja. Raport Agencji Ochrony Środowiska (Sustainable production and consumption. Report of the Environmental Protection Agency), https://www.eea.europa.eu/pl/publications/srodowisko...2014...raport.../download, access: 11.07.2019.
 7. Gazdecki Michał, Elżbieta Goryńska-Goldmann. 2018. Relationships on food markets. Consumers' perspectives. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
 8. Goryńska-Goldmann Elżbieta. 2019. Barriers to the development of consumption sustainability: the consumers' perspective on the food markets. [In] Hradec Economic Days, ed. Pavel Jedlicka, Petera Maresova, Ivan Soukal, 243-251. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove.
 9. Goryńska-Goldmann Elżbieta, Zsolt Poloreczki. 2018. Consumers perception of risks to the development of sustainable consumption. Handel Wewnętrzny 4 (375/1): 101-109.
 10. Goryńska-Goldmann Elżbieta, Grażyna Adamczyk, Michał Gazdecki. 2016. Awareness of sustainable consumption and its implications for the selection of food products. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (41): 301-308. DOI: 10.17306/JARD.2016.57.
 11. Goryńska-Goldmann Elżbieta, Michał Gazdecki. 2018. Consumers' awareness of the term sustainable consumption. [In] International Scientific Days 2018. Towards productive, sustainable and resilient global agriculture and food systems. Conference Proceedings 1: 316-329. May 16-17, 2018. Nitra, Slovak Republic.
 12. Goryńska-Goldmann Elżbieta, Michał Gazdecki. 2016. Kryteria wyboru jako podstawa innowacyjności na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych (Buying factors as an innovation platform on regional and traditional products market). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 35-42.
 13. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2015-2017. Rocznik Statystyczny (2015-2017) (Statistical Yearbook (2015-2017). Warszawa: GUS.
 14. Jaros Barbara. 2016. Zrównoważona konsumpcja w praktyce. Raport z badań (Sustainable consumption in practice. Summary of research findings). Optimum Studia Ekonomiczne 3 (81): 148-161.
 15. Kaczmarczyk Stanisław. 2011. Badania marketingowe. Podstawy metodyczne (Marketing research. Methodological basis). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Kiełczewski Dariusz. 2008. Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. (Consumption and prospects for sustainable and sustainable development). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 17. Kramer Józefa. 2011. Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń (Consumption - Evolution of the roles and importance). Konsumpcja i Rozwój 1: 5-15.
 18. Neale Agata. 2015. Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie (Sustainable consumption. Sources of concept and implementation). Prace Geograficzne 141: 141-158.
 19. Pawlak Karolina. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej (Food security in the European Union countries). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 98: 39-54.
 20. Poczta-Wajda Agnieszka, Agnieszka Sapa. 2019. Paradygmat rozwoju zrównoważonego - ujęcie krytyczne (The paradigm of sustainable development: a critical approach). Progress in Economic Science S.l. (4): July 2017. DOI: 10.14595/PES/04/009.
 21. Poskrobko Bazyli. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki (The economics of sustainable development. Outline of research problems and didactics). Białystok: WSE.
 22. Prothero Andrea, Susan Dobscha, Jim Freund, William E. Kilbourne, Michael Luchs, Lucie K. Ozanne, John Thoegersen. 2011. Sustainable consumption: Opportunities for consumer research and public policy. Journal of Public Policy & Marketing 30 (1): 31-38.
 23. Rada Ministrów (Council of Ministers). 2018. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018 (Implementation of the sustainable development goals in Poland. Report 2018), http://unic.un.org.pl/files/259/Polska_VNR_20180615.pdf, access: 09.07.2019.
 24. Reisch Lucia A., Maurie J. Cohen, John B. ThØgersen, Arnold Tukker, Kathrin Krause. 2016. Bacgrund paper: Sustinable consumption: Reserch challenges. The Swidish Fundation for Strategic Enviromental Reaserch MISTRA.
 25. Ritzer George. 2012. Magiczny świat konsumpcji (The magical world of consumption). Warszawa: MUZA S.A. Seria Spectrum.
 26. Rogala Anna. 2015. Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej (Interest in local food among polish consumers against the background of European Union's agricultural policy). Handel Wewnętrzny 3 (356): 227-237.
 27. Waniowski Paweł. 2003. Strategie cenowe (Price strategies). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 28. WBCSD. 2008. Raport World Business Council for Sustainable Development. Brussels, http://www.wbcsd.org, access: 10.07.2019.
 29. Zrałek Jolanta. 2016. Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego (Ecological economics: a revision of economic theory in light of sustainable development). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 303 (7): 68-83.
 30. Zalega Tomasz. 2018. Sustainable consumption in consumer behaviour of Polish seniors (report from own research). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 17 (1): 131-139. DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.1.15.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4084
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu