BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska-Warsewicz Hanna (Warsaw University of Life Sciences), Czarniecka-Skubina Ewa (Warsaw University of Life Sciences), Jeznach Maria (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Czeczotko Maksymilian (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Kraujutienė Ingrida (University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania)
Title
Price Competitiveness of Selected Food Products and Catering Services - the Case of Poland and Lithuania
Konkurencyjność cenowa wybranych produktów żywnościowych i usług gastronomicznych - przypadek Polski i Litwy
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 112-123, tab., bibliogr. 12 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Konkurencyjność, Ceny, Produkty żywnościowe, Gastronomia
Competitiveness, Prices, Food products, Gastronomy
Note
JEL Classification: Q11, Q13, E31
streszcz., summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Celem opracowania jest porównanie konkurencyjności cenowej w Polsce i na Litwie bazując na cenach wybranych produktów żywnościowych i usług gastronomicznych. Szczególną uwagę zwrócono na wskaźniki charakteryzujące oba kraje oraz ceny detaliczne produktów żywnościowych dostępne pod markami w wybranych sieciach detalicznych. Dla realizacji celu badawczego przeprowadzono badania wtórne i pierwotne. Badania pierwotne w zakresie konkurencyjności cenowej wybranych produktów żywnościowych i usług gastronomicznych przeprowadzono w Polsce i na Litwie w maju i czerwcu 2019 roku. Jako hipermarket w Polsce wybrano Carrefour, na Litwie - Maxima, natomiast jako supermarket - w Polsce Carrefour Express i IKI na Litwie. Wyboru sklepów dokonano na podstawie raportów handlu detalicznego w Polsce i na Litwie prezentujących największe sieci detaliczne. Bazując na przeprowadzonych badaniach należy wskazać, że produkty dostępne na polskim rynku charakteryzują się niższymi cenami w porównaniu do produktów dostępnych na rynku litewskim. To wskazuje na większą konkurencyjność cenową polskich produktów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to compare price competitiveness in Poland and Lithuania based on selected food products and catering services. Special attention was paid to selected parameters characterizing both countries and retail prices of products available under specific brands in selected retail outlets. Secondary and primary studies were carried out for the purpose of the research. Empirical research in the field of price competitiveness of selected food products and catering services was carried out in Poland and Lithuania in May and June of the current year. As a hypermarket, Carrefour was selected in Poland, while in Lithuania - Maxima, and as a supermarket, Carrefour Express (Poland) and IKI (Lithuania). The selection of these stores was made on the basis of retail trade reports in Poland and Lithuania presenting the largest retail chains. Based on our research, it can be pointed out that the products available on the Polish market were mostly characterized by lower prices compared to products present on the Lithuanian market. This indicates their greater price competitiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Garbarski Lechosław, Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzosek. 2006. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy Marketing (A turning point of a modern company). Warszawa: PWE.
 2. Górska-Warsewicz Hanna. 2004. Jakość produktów jako element zarządzania marką w przedsiębiorstwach na rynku żywności w Polsce (Quality of products as an element of brand management in enterprises on the food market in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11: 85-94.
 3. Górska-Warsewicz Hanna. 2005. Perceived quality of dairy products as a basis of marketing management in the Polish market. [In] Culinary arts and sciences, eds. J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, K. Rejman, 448-450. Warszawa: ICCAS.
 4. Górska-Warsewicz Hanna. 2013. Marketing żywności (Food marketing). Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2018. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (Statistical Yearbook of the Republic of Poland). Warszawa: GUS.
 6. Jeznach Maria. 2007. Podstawy marketingu żywności (The basics of food marketing). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 7. Judzińska Agnieszka. 2016. Konkurencyjność cenowa polskiego sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej (Price competitiveness of the Polish dairy sector in the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 60-65.
 8. Karasiewicz Grzegorz. 1997. Marketingowe strategie cen (Marketing pricing strategies). Warszawa: PWE.
 9. Michalski Eugeniusz. 2004. Marketing. Podręcznik akademicki (Marketing. Academic book) Warszawa: PWN.
 10. MPK (Maisto Produktų Aprašas). 2019. Food description, https://archyvas.produktukainos.lt/?mid=112, access: 05.06.2019.
 11. Schwab Klaus. 2018. The Global Competitiveness Report 2018. Geneva: World Economic Forum.
 12. Stankiewicz Marek. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (The competitiveness of the company. Building the company's competitiveness in the conditions of globalization). Toruń: Dom Organizatora.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3516
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu