BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłońska-Porzuczek Lidia (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy
Situation of Disabled People in the Polish Labor Market
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 143-153, tab., bibliogr. 21 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Rynek pracy, Aktywność zawodowa ludności, Osoby niepełnosprawne
Labour market, Activity rate of population, Disabled people
Note
JEL Classification: J21
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest ocena sytuacji osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym na ryku pracy. Ważnym elementem życia jednostki jest praca. Dokonano również analizy porównawczej sytuacji osób niepełnosprawnych i sprawnych pod względem istotnych różnic pomiędzy wskaźnikami aktywności zawodowej, wskaźnikami zatrudnienia i stopą bezrobocia. Dla osób niepełnosprawnych ma ona szczególne znaczenie, gdyż oprócz zaspokajania potrzeb materialnych zapobiega wykluczeniu społecznemu, jest częścią integracji oraz rehabilitacji. Z analizy danych wynika, że sytuacja osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż osób w pełni sprawnych. W latach 2011-2018 średni wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosił 27% i był niższy od wskaźnika wyznaczonego dla osób sprawnych o 51 p.p. Z kolei średnia stopa bezrobocia osób z dysfunkcjami wynosiła 13,3%, a dla osób bez dysfunkcji 7,7%. Średni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 23%, a dla osób sprawnych 72%. Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych wynika z wielu czynników, do których można zaliczyć czynniki społeczno-demograficzne. Nie bez znaczenia są również regulacje prawne, a także postawy pracodawców, współpracowników, społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych.(abstrakt oryginalny)

Work is an important component of individual life. To disabled people, it is of particular importance because in addition to helping them address their material needs, it prevents social exclusion and is part of integration and rehabilitation processes. Therefore, the purpose of this paper is to assess the labor market situation of the working-age disabled population. This paper also includes a comparative analysis between the situation of disabled and able-bodied persons to explore the significant differences in economic activity, employment and unemployment ratios. The data analysis suggests that the labor market situation of working-age disabled people was much more difficult than that of able-bodied persons. In 2011-2018, the average activity rate for disabled people was 27%, i.e. 51 percentage points below the corresponding ratio for able-bodied people. In turn, the average unemployment rate for persons with impairments was 13.3%, compared to 7.7% for people without impairments. The average employment rate for disabled and able-bodied persons was 23% and 72%, respectively. The disadvantages faced by disabled people are driven by many factors, including socio-demographic aspects. Legal regulations as well as attitudes of employers, collaborators, the society and the disabled people also play a considerable role.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BPRON (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych). 2019. Niepełnosprawność w liczbach (Disability in numbers). Warszawa: Office of the Government Plenipotentiary for Disabled Persons, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,77,niepelnosprawnosc-w-liczbach, access: 17. 05.2019.
 2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, prepared in New York on December 13, 2006, ratified by the President of the Republic of Poland on September 6, 2012. Journal of Laws, 2012.1169.
 3. Eurostat. 2014. Disability statistic-labour market access, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics-labour_market_access-data, access: 07.02 2017.
 4. Garbiec Roman. 2008. Zabezpieczenie społeczne istota i elementy systemu (Social insurance: essence and elements of the system). Częstochowa: Publishing House of the Częstochowa University of Technology.
 5. Giermanowska Ewa. 2016. Kulturowe uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (Cultural contexts of the employment of disabled people in the open labor market). Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania IV (21): 81-96, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-61f3b7e4-c96b-4700-aa57-07673f914904, access: 15.05.2018.
 6. Giermanowska Ewa. 2016. Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy (The disabled: a hidden segment of the Polish labor market). Prakseologia 158 (1): 275-298, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-90e46f0c-4a5a-483c-a9f3-4e5edb3d3060, access: 17.05.2019.
 7. Golinowska Stanisława. 2012. Definiowanie niepełnosprawności. [W] Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności (Institutional, health-related and social determinants of disability. [In] (Defining disability). ed. S. Golinowska, 35-38. Warszawa: IPiSS.
 8. Gorajewska Danuta. 2009. Fakty i mity o osobach niepełnosprawnych (Facts and fictions about disabled people), Warszawa: INTEGRACJA, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, http://niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/fakty_i_mity_2009.pdf, access: 14.05.2018.
 9. Gottlieb Aaron, William N. Myhill, Peter Blanck. 2010. Employment of people with disabilities, international encyclopedia of rehabilitation, center for international rehabilitation research information and exchange. Buffalo: Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE), http://bbi.syr.edu/publications/blanck_docs/2010/employment_people_with_disabilities.pdf, access: 14.05.2018.
 10. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2015. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2015 Statistical Yearbook of the Republic of Poland). Warszawa: GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2015,2,10.html, access: 15.05.2018.
 11. Janowska Zdzisława. 2014. Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy (Disabled, the elderly and youth in the labour market). Studia Ekonomiczne 167: 221-230.
 12. Kalinowski Sławomir. 2014. Pewni niepewności. [W] Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta (Certain of uncertainty. [In] Living on the edge: social exclusion in a big city), eds. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski, 387-404. Bielefeld: Societas Pars Mundi Publishing.
 13. Koza Andrzej, Adriana Politaj. 2013.Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego (Situation of persons with disabilities in the labour market in the economic crisis period). Studia Ekonomiczne 161: 53-62.
 14. Kryńska Elżbieta (ed.). 2013. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej (Analysis of the labor market situation of people with disabilities in Poland and in the European Union). A Report prepared under the project "Employment of disabled persons: prospects for growth". Warszawa: IPiSS.
 15. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2010. Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris: OECD.
 16. Orczyk Józef. 2005. Polityka społeczna uwarunkowania i cele (Social policy: contexts and objectives). Poznań: Publishing House of the Poznań University of Economics.
 17. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 2019a. Dofinansowanie działalności gospodarczej (Business activity subsidies). Warszawa: State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/, access: 17.05.2019.
 18. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 2019b. 2019. Dofinansowanie wynagrodzeń (Subsidies towards payment of remuneration), https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/, access: 17.05.2019.
 19. Schur Lisa, Kyongji Han, Andrea Kim, Mason Ameri, Peter Blanck, Douglas Kruse. 2017. Disability at work: A look back and forward. Journal of Occupational Rehabilitation 27 (4): 482-497. DOI: 10.1007/s10926-017-9739-5.
 20. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Act of August 27, 1997 on the professional and social rehabilitation and employment of disabled people). Journal of Laws, 1997.50.475.
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Resolution of the Parliament of the Republic of Poland of August 1, 1997. Charter of Rights of Disabled Persons). Journal of Laws, 1997.123.776.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2806
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu