BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowska Agnieszka (Koszalin University of Technology, Poland), Rosa Anna (Polska Akademia Nauk)
Title
The Value of Occupational Safety - Estimation of Lost Productivity in the Polish Agricultural Industry
Wartość bezpieczeństwa pracy - ocena utraconej produktywności w polskim sektorze rolnym
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 154-163, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Produktywność, Sektor rolno-spożywczy
Health and safety at work, Productivity, Agri-food sector
Note
JEL Classification: J24, J28, P12
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba oceny utraty produktywności zasobów ludzkich w wyniku złych warunków bezpieczeństwa pracy w polskim sektorze rolnym. Analizę przeprowadzono na podstawie badań zmian wskaźnika natężania poziomu wypadkowości w okresie 2010-2017 oraz na podstawie oceny konsekwencji ekonomicznych tego zjawiska w sektorze rolnym w Polsce. Szacunek kosztów utraconej produktywności oparto na przyjęciu tzw. perspektywy kapitału ludzkiego (ang. human capital approach - HCA). Porównanie wartości utraconego produktu w sekcji A "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" na tle przeciętnych wyników oberwanych w gospodarce wykazało występowanie dużych rozbieżności w tym obszarze, wynikających zarówno z różnic widocznych między sektorami w skali obciążenia konsekwencjami niezdolności do pracy, jak i w wartości jednostki pracy w stosunku do średnich wartości w gospodarce. W zależności od zastosowanego podejścia w wycenie wartości statystycznego dnia pracy, szacunkowa wartość utraconej produkcji w sekcji A na jednego poszkodowanego wahała się między 22 a 150% średnich wartości uzyskanych dla całej gospodarki oraz między 30 a 212% w przeliczeniu na 1 tys. osób pracujących w danej sekcji (2016 rok). Osiągnięte wyniki pozwoliły na ukazanie ekonomicznego aspektu relacji między bezpieczeństwem pracy a produktywnością, dając jednocześnie argumenty w ocenie rentowności działań z zakresu poprawy warunków pracy.(abstrakt oryginalny)

The study was to assess the level of lost productivity of human resources in the Polish agricultural industry determined by working conditions. The assumed analysis was conducted in a time frame by assessing the accident ratio and its economic consequences in Polish agriculture. The estimation of costs of lost productivity is based on the adoption of the so-called human capital approach. A comparison of the lost product value in the A section - "Agriculture, Forestry, Fishing", with average results recorded in the economy indicates high divergence resulting both from existing differences in the scale of burden with consequences of incapacity for work and from the conducted valuation of working time against mean values in economy. Depending on the adopted criterion for valuation of the unit of working day, estimated values of lost productivity in the A section per one injured fluctuate between 22 and 150% of mean values obtained for economy in total, and between 30 and 212% per 1,000 persons working in the given section (year 2016). The obtained results, apart from indicating an economic aspect of relations between occupational safety and productivity, constitute the basis for discussion on the profitability of health "interventions".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chapman Larry S. 2012. Meta-evaluation of worksite health promotion economic return studies: 2012 update. American Journal of Health Promotion 26 (4): 1-12.
 2. Elsler Dietmar, Jukka Takala, Jouko Remes. 2017. An International Comparison of the Cost or Work -Related Accidents and Illnesses. Bilbao, Spain: European Agency for Safety and Health at Work.
 3. EC (European Commission). 2012. Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 4. Eurostat. 2013. Accidents at work and other work - related health problems. LFS ad-hoc modules, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=hsw_mi05, access: 02.07.2019.
 5. Eurostat. 2016. Accidents at work statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents%20at%20work%20statistics, access: 02.07.2019.
 6. Eurostat. 2018. Agriculture, forestry and fishery statistics - 2018 edition. DOI: 10.2785/340432, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-18-001, access: 01.07.2019.
 7. Galama Titus J., Hans van Kippersluis. 2013. Health inequalities through the lens of health-capital theory: issues, solutions, and future directions. Research on Economic Inequality 21: 263-284. DOI:10.1108/S1049-2585(2013)0000021013.
 8. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2019. Warunki pracy. Wypadki przy pracy (Working conditions. Accidents at work), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy, access: 10.07.2019.
 9. Heuvel Swennke, Lennart Zwaan, Liza V. Dam, Hengel Karen Oude, Iris Eekhout, Martijn van Emmerik, Claudia Oldenburg, Carsten Brück, Pawel Janowski, Camille Wilhelm. 2017. Estimating the costs of work-related accidents and ill-health: An analysis of European data sources. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view, access: 01.07.2019.
 10. Jakubowska Agnieszka. 2018. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa pracy - szacunek utraconej produktywności w polskim sektorze turystycznym (Economic dimension of occupational safety - the estimation of lost productivity in the Polish tourism sector). Ekonomiczne Problemy Turystyki 41 (1): 41-50. DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-04.
 11. Martínez-Casariego Mónica, Kirsty Ormerod, Mark Liddle, Gediminas Vilkevicius, Ellen Schmitz-Felten. 2011. Maintenance in agriculture - a safety and health quide. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide, access: 01.07.2019.
 12. Mattke Soeren, Aruna Balakrishnan, Giacomo Bergamo, Sydne Newberry. 2007. A review of methods to measure health-related productivity loss. American Journal of Managed Care 13 (4): 211-217.
 13. McCurdy Stephen A., Daniel J. Carroll. 2000. Agricultural injury. American Journal of Industrial Medicine 38 (4): 463-480.
 14. Mitchell Rebecca J., Paul Bates. 2011. Measuring health-related productivity loss. Population Health Management 14 (2): 93-98. DOI: 10.1089/pop.2010.0014.
 15. Steel Jonas, Lode Godderis, Jeroen Luyten. 2018. Productivity estimation in economic evaluations of occupational health and safety interventions: a systematic review. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 44 (5).
 16. Tompa Emile, Amirabbas Mofidi, Swenneke van den Heuvel, Thijmen van Bree, Frithjof Michaelsen, Young Jung, Lukas Porsch, Martijn van Emmerik. 2019. The value of occupational safety and health and the societal costs of work - related injuries and diseases. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work, access: 01.07.2019.
 17. Weerd Marjolein, Rory Tierney, Birgit Duuren-Stuurman, Evelina Bertranou. 2014. Estimating the cost of accidents and ill-health at work: a review of methodologies. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view, access: 01.07.2019.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4098
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu