BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska)
Title
The Possibilities of Meeting Energy Demands in System Thermal Power Plants by Using Local Solid Biomass
Możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych w ciepłowniach systemowych przez wykorzystanie lokalnej biomasy stałej
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 164-172, tab., bibliogr. 18 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Biomasa, Energetyka cieplna, Ciepłownictwo
Biomass, Thermal energetics, Heating
Note
JEL Classification: Q42, R53
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach lokalnych w zakresie energetyki cieplnej istotną sprawą jest wykorzystanie lokalnej biomasy, zwłaszcza odpadowej, jako surowca energetycznego w istniejących ciepłowniach systemowych. Celem opracowania jest oszacowanie możliwości zastąpienia węgla kamiennego, jako surowca energetycznego biomasą stałą. Biomasę stałą tworzą nadwyżki słomy zbóż oraz rzepaku, a także siano z niewykorzystanych łąk, pielęgnacji drzew przydrożnych oraz z plantacji upraw energetycznych. Badania przeprowadzono na przykładzie zrzeszonych ciepłowni w Klastrze "Razem Cieplej". Klaster ten tworzy 10 ciepłowni w niedużych miastach województwa warmińsko-mazurskiego oraz w mieście Biała Podlaska (w województwie lubelskim). Całość zlokalizowana jest w północno-wschodniej Polsce. Ze względu na wysokie koszty transportu biomasy uwzględniono potencjał techniczny biomasy z obszaru w promieniu 30 km od ciepłowni. Oszacowany potencjał biomasy stałej dla każdej z 10 ciepłowni wskazuje, że większość ciepłowni lokalnych badanego klastra jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne (zastąpić węgiel kamienny) biomasą stałą z najbliższej okolicy. Przy podjęciu decyzji o zastąpieniu węgla lokalną biomasą - konieczne jest odpowiednie przygotowanie logistyki, a także wymiana kotłów w ciepłowniach na specjalne kotły do spalania biomasy stałej.(abstrakt oryginalny)

What is of crucial importance in local conditions as concerns the heat power industry is the use of local biomass, especially waste biomass, as an energy raw material in the existing system of thermal power plants. The purpose of the present study is to assess the possibility of replacing hard coal as an energy raw material with solid biomass. Solid biomass is constituted by: surpluses of cereal straw and rape straw, as well as hay from unused meadows, from the upkeep of roadside trees and from energy crop plantations. The research was conducted on the example of thermal power plants associated in the "Together Warmer" Cluster. This cluster is formed by 10 thermal power plants in small towns in the Warmińsko-Mazurskie Province and the city of Biała Podlaska (Lubelskie Province). All of these are located in north-east Poland. Considering the high transport costs of biomass, a biomass technical potential was accepted within a radius of 30 km from the thermal power plant. The solid biomass potential for each of the ten thermal power plants demonstrates that most of the thermal power plants from the Cluster under examination are able to meet their energy needs with solid biomass from the nearest neighbourhood (replace hard coal). However, when taking a decision on replacing hard coal with local biomass, it is necessary to adequately handle logistics and replace boilers in thermal power plants with special boilers for the combustion of solid biomass.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charun Henryk. 2015. Podstawy gospodarki energetycznej w zarysie. Tom 2 (Basics of energy management in outline. Volume 1). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 2. Faber Antoni, Jan Kuś, Mariusz Matyka. 2009. Uprawa roślin na potrzeby energetyki (Cultivation of plants for the needs of energy). Warszawa: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.
 3. Grzybek Anna. 2008. Zapotrzebowanie na biomasę i strategie energetyczne jej wykorzystania. [W] Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB nr 11 (Demand for biomass and energy strategies for its use [In] Growing energy crops and the use of agricultural production space in Poland, Studies and Reports IUNG-PIB No. 11). ed. A. Harasim, 9-24: Puławy: IUNG-PIB.
 4. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2010, 2013, 2014, 2017, 2018. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 5. Janeiro Luis, Gustav Resch. 2017. Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski. Raport końcowy (Forecast of the implementation of the 2020 RES target for Poland. Final report). Berlin: ECOFYS, TU WIEN.
 6. Jasiulewicz Michał. 2007a. Biomass from short rotation plantation of willow [In] Bioenergy. Iyvaskylä, Finland: FINBIO.
 7. Jasiulewicz Michał. 2007b. Wykorzystanie gruntów odłogowanych do produkcji biomasy i stworzenie lokalnych centrów energetycznych. [W] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa. Szanse i problemy (The use of set-aside land for the production of biomass and the creation of local energy centers. [In] Biomass for electric power and heating. Chances and problems), 122-132. Warszawa: Wieś Jutra.
 8. Jasiulewicz Michał. 2008a. Economical aspects of the short rotation coppiece of willow and results of co-combustion process in the middle boiler. [In] 16th European Biomass Conference and Exhibion, 2-6 June 2008. Valencia, Spain.
 9. Jasiulewicz Michał. 2008b. Sieć osadnicza małych i średnich miast i osad wiejskich a problem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biomasy. Rekomendacje dla KPZK PAN. [W] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. Tom I (A settlement network of small and medium towns and rural settlements and the problem of the use of renewable energy sources (RES), with particular emphasis on biomass production. Recommendations for KPZK PAN. [In] Expertises for the concept of spatial development of the country 2008-2033. Vol. I. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Jasiulewicz Michał. 2009. Crops from the short rotation coppieces of willow and co-combustion process in the middle boiler (10 MW). [In] 17-th European Biomass Conferencje & Exhibion, 3.07.2009. Hamburg.
 11. Jasiulewicz Michał. 2010a. Potencjał biomasy w Polsce (The biomass potential in Poland). Koszalin: Koszalin University of Technology.
 12. Jasiulewicz Michał. 2010b. Projekt strategiczny koordynowany przez IMP PAN w Gdańsku, opracowanie: Optymalizacja zabezpieczenia w biomasę w oparciu o uprawę szybkiej rotacji (Salix vim) ORC (Strategic project coordinated by IMP PAN in Gdańsk, elaboration: Optimization of biomass protection based on the cultivation of fast rotation (Salix vim) ORC). Gdańsk: IMP PAN w Gdańsku.
 13. Jasiulewicz Michał. 2011. Analiza możliwości wykorzystania zasobów OZE ze szczególnym uwzględnieniem biomasy w ciepłowniach Klastra "Razem Cieplej" - Określenie potencjałów biomasy w obszarach działania uczestników projektu. Projekt koordynowany przez UMW w Olsztynie (Analysis of the possibility of using RES resources with particular emphasis on biomass in thermal power plants of the Total Warmer Cluster - Determination of biomass potentials in the areas of project participants' activities. Project coordinated by the UMW in Olsztyn). Olsztyn: UMW.
 14. Kuś Jan, Andrzej Madej, Jerzy Kopiński. 2006. Bilans słomy w ujęciu regionalnym. [W] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG PIB nr 3 (Balance of straw on a regional basis [In] Regional diversification of agricultural production in Poland. IUNG PIB Reports No. 3), ed. A. Harasim, 211-226. Puławy: IUNG PIB.
 15. Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2010. Uprawa roślin na cele energetyczne Instrukcja Upowszechnieniowa IUNG PIB nr 176 (Growing plants for energy purposes. Instructions for Popularization IUNG PIB No. 176). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 16. Rogulska Magdalena. 2003. Wykorzystanie potencjału biomasy stałej do produkcji cieplnej i elektrycznej w Polsce (The use of solid biomass potential for heat and electricity production in Poland). Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływow - Turbomachinery. Politechnika Łódzka. 924: 105-114.
 17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (The Act of 10 April 1997. Energy Law). Journal of Laws, 1997.54.348.
 18. Weger P., J. Vlasak, I. Zanova, K. Harlickora. 2005. The results of the evaluation of selected willow and poplar clones fo the Short Rotation Coppies (SRC) in second harvesting period in conditions of the Czech Republic. [In] Proceedings of the 14th European Biomass Conference. Paris, 17-21 October, 2005, ETA-Florence, Italy and WIP-Munich, Germany.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2792
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu