BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (University of Rzeszów, Poland)
Title
Economic and Financial Efficiency as a Development Challenge for Cooperative Banks in Poland
Efektywność ekonomiczno-finansowa jako wyzwanie rozwojowe dla banków spółdzielczych w Polsce
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 173-182, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Wyniki badań, Banki spółdzielcze, Efektywność finansowa
Economic efficiency, Research results, Cooperative banks, Financial efficiency
Note
JEL Classification: D22, G21
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano oceny efektywności ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2004-2018. Opracowano i zastosowano współczynnik luki efektywności, który określa dystans efektywnościowy banków spółdzielczych względem banków komercyjnych, w poszczególnych obszarach działalności bankowej. Wykazano, że efektywność banków spółdzielczych w porównaniu do banków komercyjnych sukcesywnie pogarsza się, co było już widoczne od 2013 roku. Negatywne tendencje dotyczą głównie rentowności aktywów i rentowności kapitału własnego banków, zdolności do transformacji depozytów w kredyty dla klientów oraz jakości portfela kredytowego. Ustalono, że pogorszenie efektywności ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych nastąpiło przede wszystkim w latach 2015-2018, a zatem warunkach dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce. Oznacza to, że przyczyny osłabienia efektywności banków spółdzielczych mają źródła wewnętrzne, tj. model działania banków oraz organizacja i zasady funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych. Odwrócenie tych negatywnych trendów jest warunkiem zrównoważonego rozwoju banków spółdzielczych i wymaga zmian w ich modelu biznesowym oraz wzmocnienia integracji wewnątrz zrzeszeń. Pozwoli to na redukcję kosztów działania banków i uzyskanie efektów skali. (abstrakt oryginalny)

In paper the economic and financial efficiency of cooperative banks in Poland in 2004- 2018 was assessed. It was developed and the efficiency gap ratio, which determines the efficiency gap of cooperative banks towards commercial banks in particular areas of banking activity, was applied. It was shown that the effectiveness of cooperative banks compared to commercial banks is gradually deteriorating, which was already visible from 2013. Negative trends mainly concern the return on assets and the return on equity, the ability to transform deposits into loans to customers and the quality of the loan portfolio. It was found that the deterioration of economic and financial efficiency of cooperative banks occurred primarily in 2015-2018, in conditions of a good macroeconomic situation in Poland. This means that the reasons for the weakening of cooperative bank efficiency are internal sources, i.e. the model of a bank's operation and the organization and rules of functioning of cooperative bank associations. The reversal of these negative trends is a prerequisite for the sustainable development of cooperative banks and requires changes in their business model and strengthening intra-group integration. This will reduce the operating costs of banks and achieve economies of scale.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banasiak Andrzej. 2018. Bankowość spółdzielcza - perspektywa Europejska (Cooperative banking - European perspective). Warszawa: ZBP, https://konferencje.alebank.pl/wp-content/.../14.40-A-Banasiak-BS-w-Europie-08B.pdf, access: 08.07.2019.
  2. Farrell Michael James. 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society 120: 253-290.
  3. Kata Ryszard. 2010. Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych (The importance of local banks in the access of farmers to bank loans). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (4): 95-104.
  4. Kata Ryszard. 2018. Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce - dylematy wyboru (Microeconomic model of cooperative banks activity in Poland - dilemmas of choice). Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 19 (68): 62-72.
  5. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego, Financial Supervisory Commission - FSC). 2019. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r. (Information on the situation of cooperative and associating banks in 2018). Warszawa: KNF.
  6. Kulawik Jacek (ed.). 2008. Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP (Analysis of economic and financial efficiency of agricultural enterprises created on the basis of WRSP assets), Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  7. Martín Rebeca Anguren, José Manuel Marqués Sevillano. 2011. Cooperative and savings banks in Europe: Nature, challenges and perspectives. Estabilidad Financiera 20: 25-44.
  8. NIK (Najwyższa Izba Kontroli, Supreme Chamber Office - SCO). 2018. Zapewnienie stabilności sektora bankowego (Ensuring the stability of the banking sector). Warszawa: NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/014/KBF, access: 10.07.2019.
  9. Siudek Tomasz, Katarzyna Grabarczyk. 2015. Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego) (The efficiency of selected cooperative banks (for example of Masovian Voivodeship). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 110: 53-65.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3536
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu