BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiss Konrád (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Title
The Satisfaction of Producers Selling in Various Marketplaces - Results of a Primary Survey from Hungary
Poziom zadowolenia producentów prowadzących sprzedaż na różnych rynkach - wyniki ankiety przeprowadzonej na Węgrzech
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 183-190, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Handel, Badania ankietowe, Sprzedaż
Research results, Trade, Questionnaire survey, Sale
Note
JEL Classification: Q13
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
W ostatniej dekadzie zwiększyło się zainteresowanie badaczy krótkimi łańcuchami dostaw oraz lokalnie wytwarzaną żywnością. Ze względu na koncentrację handlu możliwości sprzedaży małych producentów rolnych zmniejszyły się. Jednak krótkie łańcuchy dostaw mogą oferować tym gospodarstwom alternatywne możliwości handlowe. Tym samym, konieczne jest zbadanie ich rentowności oraz ich roli w rozwoju obszarów wiejskich. Celem artykułu jest zbadanie poziomu zadowolenia producentów rolnych w odniesieniu do rynków zbytu. Zastosowano ankietę podstawową. Badaniami objęto targowiska o różnych rozmiarach i typach, zlokalizowanych w promieniu 40 km od stolicy, Budapesztu i Gyöngyös (w regionie Mátra). Badanie objęło rynki konwencjonalne (i hale targowe), rynki producentów i rynki ekologiczne. Kwestionariusze ankietowe przeprowadzono od sierpnia do grudnia 2018 roku z 214 producentami rynkowymi w 22 różnych miejscach. Uzyskane wyniki wskazują, że różnice pomiędzy rynkami producentów a konwencjonalnymi rynkami zbytu w większym stopniu determinują poziom zadowolenia niż różnice terytorialne. Różnice pomiędzy konwencjonalnym rynkami zbytu na tych dwóch obszarach nie są znaczące pod względem statystycznym. Warto będzie w przyszłości przeprowadzić badania odnoszące się do skłonności konsumentów z obszarów wiejskich do korzystania z rynków producentów. W przeprowadzonych badaniach rynki producentów z obszarów wiejskich (które mogłyby zwiększyć poziom zadowolenia producentów), nie były typowe.(abstrakt oryginalny)

Scientific interest in short supply chains (SSC) and local food has increased in the past decade. Due to the concentration of trade, sale opportunities for small sized agricultural producers has decreased. Short supply chains can offer alternate opportunities for them in trading. Therefore, it is necessary to examine their profitability and role in rural development. In the article, producer satisfaction with marketplaces, by means of primary survey is investigated. The sample area consisted of marketplaces with different sizes and types, and were located in a 40-kilometer-radius area of the capital city, Budapest, and Gyöngyös (located in the Mátra region). Paper-questionnaires with 214 market-producers between August and December of 2018 were carried out, in 22 different places. The survey is based on conventional markets (and market-halls), producer markets, and an eco-market. Results showed that differences between producer markets and conventional ones were more determining than simple territorial differences. Differences between conventional markets of the two areas were not statistically significant. In light of the results, it is worth launching future studies or campaigns that deal with rural consumer susceptibility on producer markets. In this survey, rural producer markets - that could increase producer satisfaction - were not typical.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Benedek Zsófia. 2014. A rövid ellátási láncok hatásai. Összefoglaló a nemzetközi szakirodalom és a hazai tapasztalatok alapján (The impacts of short food supply chains - A review of the international literature supplemented by Hungarian experience). Hungarian Academy of Sciences - Centre for Economic and Regional Studies.
  2. Benedek Zsófia, Bálint Balázs. 2014a. A rövid ellátási láncok szocioökonómiai hatásai (Socio-economic impacts of short supply chains). Külgazdaság 5: 100-120.
  3. Benedek Zsófia, Bálint Balázs. 2014b. Az élelmiszertermelés relokalizációjának térbeli-társadalmi különbségei Magyarországon. In.: Tér és Társadalom/Space and Society 28(4); pp.63-76.
  4. Kneafsey Moya, Laura Venn, Ulrich Schmutz, Bálint Baláz, Liz Trenchard, Trish Eyden-Wood, Elizabeth Bos, Gemma Sutton, Matthew Blackett. 2013. Short Food supply chains and local food systems in the EU. A state of play of their socio-economic. European Commission: Joint Reasearch Centre.
  5. Renting Henk, Terry K. Marsden, Jo Banks. 2003. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A: Economy and Space 35: 393-411. DOI: 10.1068/a3510.
  6. Regulation (EU) No. 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32013R1305, access: 02.05.2019.
  7. Statistics How To. Statistics for the rest of us. Cramer's V Correlation, https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/probability-and-statistics/correlation-coefficient-formula/#cramers%20v%20correlation, access: 01.07.2019.
  8. Van der Ploeg Jan D., Henk Renting, Gianluca Brunori, Karlheinz Knickel, Joe Mannion, Terry Marsden. 2000. Rural development: from practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis 40 (4): 391.408. DOI: 10.1111/1467-9523.00156.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3542
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu