BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Organization of Supply Chains in the Fruit Sector in Poland
Organizacja łańcuchów dostaw w sektorze owoców w Polsce
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 191-199, rys., bibliogr. 11 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Logistyka, Rolnictwo, Łańcuch dostaw, Owoce, Przetwory owocowe
Logistics, Agriculture, Supply chain, Fruit, Processed fruits
Note
JEL Classification: D49, Q02, Q13, Q17
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było rozpoznanie łańcuchów dostaw stosowanych w obrocie owocami i ich przetworami, jak również tendencji zmian w tym sektorze. Przedmiotem badań była produkcja owoców na świecie i w Polsce. Zaprezentowano schemat łańcucha dostaw w agrobiznesie. Zastosowano również metodę graficznej prezentacji przepływu surowców oraz przetworów owocowych od producentów surowców i środków produkcji dla rolnictwa do finalnego konsumenta. Przedstawiono tendencje zmian w produkcji owoców i ich przetworów. W badaniach wykorzystano literaturę przedmiotu, dostępne dane statystyki masowej oraz dane przygotowywane przez Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Na podstawie badań stwierdzono, że owocowy łańcuch logistyczny obejmuje tysiące rolników, wiele jednostek przetwórstwa rolno-spożywczego, hurtowego i detalicznego handlu żywnością. Musi on być bardzo elastyczny, stale dostosowujący się do wyzwań zmiennego i globalizującego się rynku. W warunkach rozproszonej produkcji owoców o sukcesie decyduje sprawność zarządzania łańcuchami, w połączeniu z solidarnością oraz wzajemnym zaufaniem do siebie wszystkich uczestników przepływu towarów, informacji i środków finansowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to recognize the supply chains used in the marketing of fruit and their products, as well as the trends of changes in this sector. The object of the research was fruit production in the world and Poland. The study presents a diagram of the supply chain in agribusiness. A method of graphic presentation of the flow of raw materials and fruit products from producers of raw materials and means of production for agriculture to the final consumer was also used. Trends of changes in the production of fruit and their preserves are presented. The research used literature on the subject, available mass statistics data and data prepared by the Institute of Economics, Agriculture and Food Economy - the National Research Institute. Based on the research, it was found that the fruit logistics chain includes thousands of farmers, many agri-food processing units, wholesale and retail food trade. It must be very flexible, constantly adapting to the challenges of a changing, globalizing market. In conditions of dispersed fruit production, success is determined by the efficiency of chain management combined with solidarity and mutual trust of all participants in the flow of goods, information and financial resources.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bugała Anna, Paweł Kraciński, Bożena Nosecka, Irena Strojewska, Łukasz Zaremba. 2017. Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów (Polish and world market of selected fruits, vegetables and their preserves). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Gołębiewski Jarosław, Wioleta Sobczak. 2017. Rynki hurtowe owoców i warzyw (Wholesale markets for fruits and vegetables). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 3. Gospodarz.pl. 2017. Na świecie produkuje się ok. 700 mln ton owoców. Najwięcej zbiera się bananów i arbuzów (Around 700 million tons of fruit are produced in the world. Bananas and watermelons are the most popular), https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/sad-i-owoce/wzrost-swiatowej-produkcji-owocow.html, access: 22.04.2109.
 4. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2018. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Statistical yearbook of the Republic of Poland). Warszawa: GUS.
 5. Hewett Errol W. 2003. Perceptions of supply chain management for perishable horticultural crops: an introduction. Acta Horticulturae 604: 37-46.
 6. Kisielewski Piotr, Anna Popek. 2017. Analiza łańcucha dostaw owoców z Polski do Chin (Analysis of the fruit supply chain from Poland to China). Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 18 (3): 41-44.
 7. Klepacki Bodgan. 2000. Oil-seeds market. The strategic options for Polish agro-food sector in light of economic analyses. Warszawa: SGGW, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe.
 8. Klepacki Bogdan, Sebastaian Jarzębowski. 2000. Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej (Supply chain in food industry). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 107-117.
 9. Klepacki Bogdan, Aleksandra Perkowska. 2018. Organization of food supply chains and dispersed production on the example of the grain sector in Poland. Praha: CLC.
 10. Nosecka Bożena. 2018. Rynek Owoców i Warzyw, Stan i Perspektywy/Fruit and Vegetable Market, Status and Prospects 53: 1-48.
 11. Wang D., F. Fu, Xiaoyu Rao, Yi Ying. 2013. Fruit traceability system based on processing and grading line. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 29 (1): 228-236.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4099
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu