BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durniat Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy wobec zagrożenia mobbingiem
Employee Safety against Mobbing in the Workplace
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 99-110, bibliogr. 46 poz.
Keyword
Mobbing, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kodeks pracy, Ochrona pracownika, Wyniki badań
Mobbing, Health and safety at work, Labour Code, Worker protection, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma charakter empiryczny i dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy w obliczu zagrożenia mobbingiem. Treść opracowania odwołuje się do wyników badań przeprowadzonych w 2014 roku we Wrocławiu na celowo dobranej próbie14 specjalistów HR i 1 działacza związków zawodowych. Zrealizowane badania miały charakter jakościowy (ustrukturyzowane wywiady) i stanowiły element globalnego (udział 15 krajów świata) projektu badawczego "Workplace Bullying Culture Matters". W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań polskich, które zostały odniesione do istniejących w naszym kraju uregulowań prawnych (Ustawa z dnia 14 listopada 2003...) oraz polskiej i międzynarodowej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki i podjęta dyskusja skłaniają do wysnucia wielu wniosków naukowych i implementacyjnych związanych z praktyką ZZL oraz sposobami ochrony pracowników przed mobbingiem. (abstrakt oryginalny)

The paper is empirical in character. It looks at the safety of Polish employees with respect to the threat of workplace mobbing. It is based on the results of research conducted in Wrocław in 2014 on a specially selected sample of fourteen human resource specialists and one trade union activist. The study was qualitative in character (structured interviews) and was an element of a major international research project-Workplace Bullying Culture Matters (WBCM)-in which fifteen countries from around the world participated. The study presents selected Polish findings making reference to legal regulations in effect in Poland as well as Polish and international literature on the subject. The presented results as well as discussion foster the forwarding of many scientific and implementation-oriented conclusions connected with HRM practice as well as ways of protecting employees against mobbing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K. (2002), Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 2. Chmiel N. (2003), Bezpieczeństwo w pracy, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 3. Cooper C. L., Payne R., red. (1988), Causes, Coping and Consequences of Stress at Work, Chichester, John Wiley & Sons.
 4. Czerwińska E. (2004), Strategia Lizbońska, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych.
 5. Durniat K. (2010), Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 10 (11).
 6. Durniat K. (2011), Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej, w Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M. (red.), Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii, Kraków, Komitet Ergonomii PAN.
 7. Durniat K. (2012), Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach, Współczesne Zarządzanie, nr 4.
 8. Durniat K. (2013), Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych, Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3546.
 9. Durniat K. (2014), Rozwój i edukacja kapitału ludzkiego w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 350.
 10. Durniat K. (2015), Mobbing dynamics and consequences, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 3, część 3.
 11. Durniat K. (2017), Percepcja roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (118).
 12. Durniat K. (2018), Prevention of and Interventions in Workplace Bullying: A Global Study of Human Resource Professionals' Reflections on Best Practices, International Journal of Human Resource Management [przyjęty do druku], < DOI: 10.1080/09585192.2018.1460857 >.
 13. Durniat K., Działa B., Krupa A. (2016), Organizacyjne mechanizmy prewencji i radzenia sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 430.
 14. Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. L. (2011), Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, New York, Taylor & Francis.
 15. Fox S., Cowan R. L. (2015), Revision of the workplace bullying checklist: the importance of human resource management's role in defining and addressing workplace bullying, Human Resource Management Journal, vol. 25, nr 1.
 16. Harvey S., Keashly L. (2003), Predicting the risk for aggression in the workplace: Risk factors, self-esteem and time at work, Social Behavior and Personality, vol. 31, nr 8.
 17. Hansen A. M., Høgh A., Persson R., Karlson B., Gerde A. H., Ørbæk P. (2006), Bullying at work, health outcomes, and physiological stress response, Journal of Psychosomatic Research, nr 60.
 18. House J. S. (1981), Work Stress and Social Support, Addison-Wesley, Reading, MA.
 19. Hirigoyen M. F. (2003), Molestowanie w pracy, Poznań, Wyd. W drodze.
 20. Hoel H., Zapf D. & Cooper C. L. (2002), Workplace bullying and stress, Historical and Current Perspectives on Stress and Health, nr 2.
 21. Hoel H., Einarsen S. & Cooper C. (2003), Organisational effects of bullying, w Einarsen S., Hoel H., Zapf D. & Cooper C. (red.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, London, Taylor & Francis Press.
 22. Høgh A., Mikkelsen E. G., Hansen A. M. (2011), Individual consequences of workplace bullying/mobbing, w Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. L. (red.), Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, London, New York, Boca Raton, Taylor & Francis Press.
 23. Høgh A., Mikkelsen E. G., Hansen A. M. (2012), Impact of bullying on workers, w Tehrani N. (red.), Workplace bullying: Symptoms and solutions, Routledge Francis & Taylor Group, London & New York.
 24. Karsek R. A. (1979), Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign, Administrative Science Quarterly, nr 24.
 25. Keashly L. & Jagatic K. (2003), By any other name: American perspectives on workplace bullying, w Einarsen S., Hoel H., Zapf D. & Cooper C. (red.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, London, Taylor &Francis Press.
 26. Kodeks pracy, tekst ujednolicony, nowelizacja z 1 maja 2004 r., wydanie uzupełnione tekstem ustawy na dzień 14 listopada 2003 r., Dz.U. nr 213, poz. 2081, ze zm.
 27. Kucharska A. (2012), Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warszawa, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
 28. Leymann H. (1990), Mobbing and Psychological Terror at Workplace, Violence and Victims, nr 5.
 29. Leymann H. (1996), The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, nr 2.
 30. Leymann H., Gustafsson A. (1996), Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorder, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, nr 2.
 31. Marchand A., Demers A., Durand P. (2005), Does work really cause distress? The contribution of occupational structure and work organization to the experience of psychological distress, Social Science and Medicine, nr 61.
 32. Matthiesen S. B., Einarsen S. (2004), Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work, British Journal of Guidance and Counseling, vol. 32, nr 2.
 33. Mikkelsen E. G., Einarsen S. (2002), Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims of bullying at work, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 11, nr 1.
 34. Nield K. (1996), Mobbing and Well-being: Economic and Personnel Development Implications, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, nr 2.
 35. Nielsen M. B. & Einarsen S. (2012), Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review, Work and Stress, vol. 26, nr 4.
 36. Parzefall M. & Salin D. (2010), Perceptions of and reactions to workplace bullying: A social exchange perspective, Human Relations, vol. 63, nr 6.
 37. Rakowska-Boroń I. (2009), Trudno udowodnić przełożonemu mobbing, < http://www.kariera.pl/czytaj/1050/trudno-udowodnic-przelozonemu-mobbing/2009 >.
 38. Salin D. (2008), The prevention of workplace bullying as a question of human resource management: Measures adopted and underlying organizational factors, Scandinavian Journal of Management, nr 24.
 39. Salin D., Cowan R. L., Adewumi O., Apospori E., Bochantin J., D'Cruz P., Djurkovic N., Tehrani N. (2004), Bullying: a source of chronic post traumatic stress?, British Journal of Guidance and Counseling, vol. 32, nr 3.
 40. Tehrani N. (2012), Bullying and post-traumatic stress, w Tehrani N. (red.), Workplace bullying: Symptoms and solutions, London & New York, Routledge Francis & Taylor Group.
 41. Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, Boston, Mass., Harvard Business School Press.
 42. Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR value proposition, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
 43. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 943, Dz.U. nr 213, poz. 2081, ze zm.
 44. Vartia M. (2001), Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of its targets and the observers of bullying, Scandinavian Journal of Work Environment Health, vol. 27, nr 1.
 45. Warr P. (1987), Work, Unemployment and Mental Health, Clarendon Press, Oxford.
 46. Wickens C. D. (1992), Engineering Psychology and Human Performance, New York, HarperCollins.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu