BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryszak Łukasz (Poznań University of Economics and Business, Poland), Matuszczak Anna (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Title
Determinants of Farm Income in the European Union in New and Old Member States. a Regional Study
Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w unii europejskiej z uwzględnieniem kryterium stażu członkowskiego. Analiza regionalna
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 200-211, tab., bibliogr. 23 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Analiza regionalna, Regresja kwantylowa, Funkcja Cobba-Douglasa
Farm household income, Arable farm, Regional analysis, Quantile regression, Cobb-Douglas function
Note
JEL Classification: C21, C23, Q12, Q14
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja determinant dochodów reprezentatywnych gospodarstw rolnych na poziomie regionów Unii Europejskiej. W tym celu posłużono się danymi FADN za lata 2004-2017. Ze względu na odmienne uwarunkowania rozwoju rolnictwa dokonano podziału regionów Unii Europejskiej według kryterium stażu członkowskiego. Dochody badano za pomocą regresji panelowej i kwantylowej regresji panelowej z wykorzystaniem rozszerzonej formuły Cobba-Douglasa. Oprócz podstawowych nakładów czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi) badano również wpływ subsydiów oraz strategii zarządzania produkcją i finansami w gospodarstwie rolnym. Ustalono, że dochody gospodarstw w tzw. nowych krajach członkowskich w większym stopniu były wrażliwe na rosnącą specjalizację, płatności bezpośrednie oraz nakłady kapitałowe. W krajach tzw. starej Unii Europejskiej odnotowano względnie wysoką elastyczność dochodów względem czynnika pracy. Natomiast ujemny wpływ na dochód miał wzrost poziomu wykorzystania nakładów obcych. Wyniki modelu regresji kwantylowej pokazują, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstwa rola czynników pracy i ziemi zmniejsza się, podczas gdy znaczenie czynnika kapitałowego jest względnie stałe.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to identify the determinants of income of representative farms at the level of European Union regions. For this purpose, FADN data was used for the years 2004-2017. Due to varied conditions of agricultural development, EU regions were divided into groups according to seniority of members. Income was examined using basic panel regression and quantile panel regression models using the extended Cobb-Douglas formula. Apart from the basic input of production factors (labour, capital and land), the impact of subsidies as well as production and financial management strategies in the farms were also investigated. It was found that farm income in so-called new member states were more sensitive to growing specialization, direct payments and capital expenditure, while, in the so-called old EU, there was a relatively high elasticity of income in relation to the labour factor. On the other hand, income was negatively affected by an increase in the level of financial leverage. The results of the quantile regression model show that, with increasing farm income, the role of labour and land factors decreases, while the significance of the capital factor remains relatively constant.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arellano Manuel. 2003. Panel data econometrics. Oxford: Oxford University Press.
 2. Chmielewska Barbara. 2018. Zmiany zróżnicowania dochodów rolniczych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Changes in diversity of farm income in Member States of the European Union). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (355): 61-75. DOI: 10.30858/zer/92062.
 3. Cyrek Magdalena. 2013. Struktura zatrudnienia a nierówności i zagrożenia społeczne w gospodarkach UE (Structure of employment versus social inequalities and risks in UE economies). Ekonomia 2 (23): 49-63.
 4. Czyżewski Bazyli. 2017. Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie (Market treadmill in European agriculture). Warszawa: PWN.
 5. DG Agri (Agriculture and Rural Development). 2017. Operating subsidies (both direct payments and rural development except investment support, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/facts-figures/cap-operating-subsidies.pdf.
 6. DG Agri (Agriculture and Rural Development). 2018. Agricultural and farm income, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/facts-figures/agricultural-farm-income.pdf.
 7. Driscoll John C., Aart C. Kraay. 1998. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics 80 (4): 549-560. DOI: 10.1162/003465398557825.
 8. Floriańczyk Zbigniew. 2006. Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym (Economic results of Polish agriculture in European and regional context). Warszawa: IERiGŻ.
 9. Gloy Brent, Jeffrey Hyde, Eddy Ladue. 2002. Dairy farm management and long-term farm financial performance. Agricultural and Resource Economics Review 31 (2): 233-247. DOI: 10.1017/S1068280500004032.
 10. Grzelak Aleksander. 2015. Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) (Resource determinants of reproduction processes of assets of farms engaged in agricultural accountancy (FADN). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 69-74.
 11. Kryszak Łukasz. 2018. Agricultural models in EU FADN regions and changes in farm productivity and incomes. Journal of Agribusiness and Rural Development 50 (4): 403-413. DOI: 10.17306/J.JARD.2018.01105.
 12. Kulawik Jacek. 1995. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. (Financial ratios and their systems in farm management). Warszawa: IERiGŻ.
 13. Kulawik Jacek, Renata Płonka. 2014. Subsydia i efektywność ekonomiczno-finansowa a typ produkcyjny gospodarstw osób fizycznych (Subsidies, financial and economic efficiency and the type of farming of the agricultural holdings of natural persons). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 3-19.
 14. Machado José A.F., Santos J.M.C. Silva. 2019. Quantiles via moments. Journal of Econometrics (online first). DOI: 10.1016/j.jeconom.2019.04.009.
 15. Parzonko Anna. 2016. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie w Polsce i możliwości ich wykorzystania (Reserves of labour resources in agriculture in Poland and the possibilities to use them). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 292-297.
 16. Petrick Martin, Mathias Kloss. 2012. Drivers of agricultural capital productivity in selected EU member states. Factor Markets Working Papers No.30. Brussels: Factor Markets, CEPS.
 17. Poczta-Wajda Agnieszka. 2017. Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju (The policy of agricultural support and the problem of farmer's income deprivation in countries at different levels of economic development). Warszawa: PWN.
 18. Runowski Henryk. 2017. Dochody rolnicze w Polsce i krajach Unii Europejskiej [W] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty ekonomiczne, (Agricultural incomes in Poland and EU Member States. [In] European integration as a determinant of rural policy. Economic aspects), ed. A. Chlebicka, 153-162. Warszawa: FAPA.
 19. Szczebiot-Knoblauch Lucyna, Roman Kisiel. 2014. Podaż siły roboczej na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce (Labour supply in the labour market in rural areas in Poland). Oeconomia Copernicana 1: 97-115. DOI: 10.12775/OeC.2014.006.
 20. WB (World Bank). 2017. Thinking CAP. Supporting Agricultural Job and Incomes in the EU. Washington: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf, access: 10.06.2019.
 21. Wooldridge Jeffrey. 2002. Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge, London: MIT Press.
 22. Zawalińska Katarzyna, Edward Majewski, Adam Wąs. 2015. Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej (Long-term changes in the incomes of the Polish agriculture compared to the European Union countries). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 346-354.
 23. Zegar Józef Stanisław. 2001. Przesłanki i uwarunkowania kształtowania dochodów w rolnictwie (Conditions and prerequisites for shaping income in agriculture). Warszawa: IERiGŻ.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3420
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu