BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyminiewska Grażyna (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Title
Silver Economy in Rural Areas in the Context of (Un)Sustainable Development
Srebrna gospodarka na obszarach wiejskich w kontekście (nie)zrównoważonego rozwoju
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 212-219, rys., bibliogr. 8 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Obszary wiejskie, Nierówności społeczne, Rozwój zrównoważony
Research results, Rural areas, Social inequality, Sustainable development
Note
JEL Classification: A130
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, jak wdrożenie silver economy może umożliwić transformację problemów demograficznych w szanse na rozwój obszarów wiejskich. Wykorzystano metodę desk research oraz analizę opisową i w badaniach oparto się na dokumentach organizacji międzynarodowych, krytycznej analizie literatury oraz źródłach zastanych. Problem starzenia się społeczeństwa polskiego (mieszkańców obszarów wiejskich) i wynikające z tego faktu konsekwencje społeczne i ekonomiczne były podstawą do rozważań w kontekście pojawienia się nowego paradygmatu rozwoju, jakim jest rozwój srebrnej gospodarki (silver economy). Efektem analizy jest teza, że rozwój srebrnej gospodarki może mieć charakter niezrównoważony, gdzie obszary wiejskie w mniejszym stopniu staną się jej beneficjentami, co może generować nowe nierówności społeczne i narastanie destrukcyjnych dla rozwoju zjawisk. Przedstawiono kwestię starzenia się mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce, koncepcję silver economy jako nowego paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich oraz wskazano współtowarzyszące temu problemy. Zwrócono uwagę, że konsekwentny rozwój srebrnej gospodarki daje szanse na osłabienie skutków starzenia się populacji. Dostrzeżenie potencjału seniorów pozwoli na większe korzyści rozwojowe, jakie może zyskać gospodarka kraju czy gospodarka poszczególnych regionów. Wskazano na istotność etycznego aspektu starzenia się mieszkańców obszarów wiejskich, jakim jest zapobieganie niezrównoważonemu rozwojowi srebrnej gospodarki w ujęciu regionalnym i środowiskowym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show how the implementation of the silver economy can enable the transformation of demographic problems into opportunities for the development of rural areas. Desk research and descriptive analysis are applied and the study is based on documents of international organisations, a critical literature review and secondary sources. The problem of the ageing Polish society (inhabitants of rural areas) and its resulting social and economic consequences have formed the basis of a new paradigm of development - the development of the silver economy The effect of the analysis is the thesis that the development of the silver economy may be of unsustainable character, where rural areas become beneficiaries to a lesser extent, thus generating new social inequalities and the development of destructive phenomena. The issue of the ageing rural population in Poland, the concept of the silver economy as a new paradigm of development in rural areas and the problems associated with it are presented in the study. The consistent development of the silver economy offers the opportunity of weakening the effects of the ageing population. Recognizing the potential of seniors will allow for greater development benefits which can be gained by the country's economy or the economy of individual regions. The importance of the ethical aspect of the ageing rural population, which is the prevention of unsustainable development of the silver economy from a regional and environmental perspective, is highlighted.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielewska Barbara, Zegar Józef Stanisław. 2018. Procesy konwergencji i dywergencji wsi i reszty społeczeństwa, [W] Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, 2018 (Processes of convergence and divergence of villages and the rest of society. [In] Polish village 2018. Report on the state of the village, 2018), ed. Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska, 111-133. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Frenkiel Izasław. 2018. Ludność wiejska. [W] Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, 2018 (Rural population, [In] Polish village 2018. Report on the state of the village, 2018), ed. Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska, 25-64. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2014. Prognoza ludności na lata 2014-2050 (Population forecast for 2014-2050). Warszawa: GUS.
  4. Krzyminiewska Grażyna, Hanna Pondel. 2019. Silver economy and the development policy of rural areas in Poland. [In] Hradec Economic Days: Double-blind Peer Reviewed. Proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019.
  5. Szukalski Piotr. 2012. Demography and social gerontology. Information Bulletin 7: 1-4.
  6. UNDP. 1990. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
  7. Wilkin Jerzy, Iwona Nurzyńska. 2018. Raport o stanie wsi, 2018. [W] Polska wieś 2018 (Report on the state of the village, 2018. [In] Polish village 2018). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  8. Zsarnoczky Martin. 2016. The new hope for the EU, http://www.regionalstudies.org/uploads/eng.pdf, access 12.06.2018.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2858
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu