BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Izydorczyk Bernadetta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dobrowolska Małgorzata (Politechnika Śląska)
Title
Powrót do pracy osoby doświadczonej traumą napadu - studium przypadku
The Return to Work of Someone Who Has Experienced the Trauma of Robbery : a Case Study
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 111-120, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Adaptacja społeczno-zawodowa, Przestępczość, Psychologia człowieka, Studium przypadku
Socially-professional adaptation, Crime, Human psychology, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano proces adaptacji do życia i pracy po traumatycznym zdarzeniu losowym, jakim jest napad na tle rabunkowym na placówkę bankową. Celem artykułu jest prezentacja poszczególnych faz stresu pourazowego osoby, która przeżyła napad na bank. W tekście szczególnie uwzględniono zalecenia dla pracodawców i pracowników po przeżyciu takiej sytuacji. Aby przedstawić sposób postępowania ludzi w trakcie procesu readaptacji zawodowej, wykorzystano psychologiczne ujęcie faz przebiegu procesu powrotu do zdrowia w sytuacji kryzysowej i stresu pourazowego (ostrego i przewlekłego). W artykule przyjęto założenie, że powrót do zdrowia jest równoznaczny z powrotem do pracy. Skomplikowany proces adaptacji wymaga czasu i uwzględnienia w jego przebiegu konkretnych faz, które występują z różną intensywnością i charakteryzują się różnym czasem trwania. Zależne są one od cech osobowościowych pracownika. By pokazać ich specyfikę, posłużono się studium przypadku, opisując reakcje osoby, która trzykrotnie doświadczyła napadu na bank. W artykule pojawiają się również komentarze psychologiczne, które stanowią wskazania dla specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwalają one bowiem wykreować odpowiednie formy wspierania powrotu do pracy osób po traumie napadu z bronią w ręku. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes the process of adaptation to life and work in the wake of a random traumatic incident-a bank robbery. The objective is to present the individual phases of posttraumatic stress in the traumatized person. The article specifically takes into account recommendations for the employer and employees after such a situation. A psychological perspective of the recuperation stages in a situation of crisis and posttraumatic stress (acute and chronic) has been taken in order to present a way of dealing with people in the process of professional readaptation. The article assumes that a return to health is equivalent to a return to work. This complex adaptation process requires time and the taking into consideration of its specific stages, which develop with different intensity and have different durations, all dependent on the employee's individual qualities. In order to demonstrate their specificity, a case study has been used that describes the reactions of a person who has experienced a bank robbery three times. The article includes psychological commentaries that are guidelines for human resource management experts. They make possible the development of adequate forms of support aimed at the return to work of employees in the wake of the trauma of an armed robbery. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryant R., Harvey A. G. (2011), Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Dudek B. (2003), Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Foa E. B. (2008), Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Poradnik pacjenta, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Foa E. B., Chrestman K. R., Gilboa-Schechtman E. (2013), Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Emocjonalne przepracowanie traumy. Podręcznik terapeuty, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Hetherington A. (2004), Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Heszen-Niejodek I. (2007), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, w Strelau J. (red.), Psychologia, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. James R. K., Gilliland B. E. (2006), Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (2004), Kryzys-interwencja psychologiczna i przemoc psychologiczna - nowe ujęcia i możliwości, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 9. Kubica I. (2016), Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej, Marketing i Rynek, nr 3 (CD).
 10. Lipczyński A. (2007), Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, Warszawa, Difin.
 11. Lis-Turlejska M. (2002), Stres traumatyczny. Występowanie - następstwa - terapia, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 12. Lis-Turlejska M. (2005), Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 13. Łosiak W. (2007), Natura Stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego WUJ.
 14. Mc Mackin R. A., Newman E., Fogler J. M., Keane T. (2015), Terapia traumy. Teoria i praktyka terapii opartej na dowodach, Warszawa, Harmonia Universalis.
 15. Rothbaum B. O., Edna B. Foa, Hembree E. A. (2013), Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Poradnik pacjenta, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Selye H. (1977), Stres okiełznany, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 17. Sęk H., Cieślak R., red. (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, PWN.
 18. Strelau J., Zawadzki B. i Kaczmarek M., red. (2009), Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 19. Wawrzyniak B. (2001), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (13-14).
 20. Żarczyńska-Dobiesz A. (2009), Rola kultury organizacyjnej w procesach adaptacji nowego pracownika, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 43 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu