BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara (University of Environment and Life Sciences in Wrocław, Poland), Mańkowska Dominika (University of Environment and Life Sciences in Wrocław, Poland), Kalisz David (PSB Paris School of Business)
Title
Implementation of Regional Policy in Rural Areas on the Example of Village Renewal in Lower Silesia Competition
Realizacja polityki regionalnej na obszarach wiejskich na przykładzie konkursu odnowa dolnośląskiej wsi
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 239-248, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Samorząd terytorialny, Wieś, Programy pomocowe, Obszary wiejskie
Regional policy, Regional development, Local government, Village, Assistance programs, Rural areas
Note
JEL Classification: E65, H71, H72, G28, R51, R58
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena ukierunkowania środków finansowych przyznanych przez samorząd województwa dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na podstawie rodzajów oraz kategorii przedsięwzięć realizowanych w latach 2008-2018. Odpowiednio ukierunkowane zarządzanie lokalnymi społecznościami może korzystnie oddziaływać na rozwój całego regionu. Realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, również przez inicjatywy współpracy, mają nie tylko duże unijne fundusze, ale i małe granty finansowane ze środków samorządów województw. Przykładem jest program Odnowy Wsi - najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych. Działania z zakresu odnowy wsi realizowane na Dolnym Śląsku od 2008 roku wskazują na dynamiczny postęp partycypacji społecznej. Analiza projektów dofinansowanych z samorządu województwa wykazała zainteresowanie przede wszystkim wsparciem w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej. Doświadczenie samorządu województwa dolnośląskiego pokazuje, że zewnętrzna interwencja w układy lokalne przez celowe projekty regionalne otwiera nowe możliwości kształtowania polityki społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to assess the targeting of financial resources granted by the Lower Silesia province self-government as part of Village Renewal in a Lower Silesia competition based on types and categories of projects implemented in 2008-2018. A properly directed management of local communities can have a positive impact on the development of the entire region. Not only do large EU funds have a real impact on improving the quality of life of rural residents, through cooperation initiatives, but small grants financed from the funds of province self-governments also do. An example is the Village Renewal programme - the longest-running regional programme for activating local communities. Activities in the field of village renewal implemented in Lower Silesia since 2008 indicate the dynamic progress of social participation. The analysis of projects co-financed from the province self-government proved that they were mainly directed at supporting the development of socio-cultural infrastructure as well as sports and recreation and leisure infrastructure. The experience of the self-government of the Lower Silesia province shows that external intervention in local systems through targeted regional projects opens new possibilities for shaping the socio-economic policy of rural areas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapiewska Gabriela. 2011. Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza (Village renewal as an opportunity for development of peripheral rural areas of the Pomeranian Region). Barometr Regionalny 3 (25): 85-94.
 2. Ganowicz Ewa. 2016. Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej (The subsidiarity rule in the organization and functioning of municipal authorities in the Third Polish Republic). Wrocławskie Studia Politologiczne 20: 141-157.
 3. Głaz Marta, Władysław Hasiński. 2010. Odnowa wsi dolnośląskiej - pierwsze doświadczenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Renewal of Lower Silesia village - the first experimental of implementation Rural Development Operational Program 2007-2013). Studia Obszarów Wiejskich 24: 174-185.
 4. Gorzelak Grzegorz, Maciej Smętkowski. 2018. Rozwój regionalny, polityka regionalna (The regional development, regional policy). Warszawa: EUROREG Uniwersytet Warszawski.
 5. Hübner Danuta. 2009. Rola samorządów w polityce regionalnej (The role of the self-government in the regional policy). Mazowsze. Studia Regionalne 2: 11-31.
 6. Idziak Wacław, Ryszard Wilczyński. 2013. Odnowa wsi: przestrzeń, ludzie, działania (The Renewal of the Village: the space, people, and actions). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 7. Kieres Leon. 1999. Europejska Karta Samorządu Regionalnego. Przyszła konstytucja regionów. [W] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki (The European charter of local self-government. The future constitution of regions. [In] Public administration in the state under the rule of law. The jubilee book for Professor Jan Jendroński), ed. Barbara Adamiak, Jan Boć, Marcin Miemiec, Konrad Nowacki, 141-148. Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis.
 8. Kłodziński Marek. 2007. Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. [W] Odnowa wsi w integrującej się Europie. (The rural renewal programme and the human, social and cultural capital. [In] Rural renewal in an integrating Europe), ed. Marek Kłodziński, Marta Błąd, Ryszard Wilczyński, 87-104. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 9. KSOW (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich). 2009. Województwo dolnośląskie - równoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (The Lower Silesia Province - The Legitimate Member of the European Association for the Development of Rural Areas and Renewal of Village). Bulletin of the National Network of Rural Areas, http://ksow.pl/biuletyn-ksow.html, access: 12 May 2019.
 10. OECD. 2018. Regions and cities at a glance 2018. Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/reg_cit_glance-2018-en.
 11. Prawelska-Skrzypek Grażyna. 1997. Planowanie strategiczne a demokratyzacja życia na wsi. [W] Strategia rozwoju gmin wiejskich (Strategic Planning Versus Democratization of Live in the Village. [In] Development Strategy of the Rural Communes), ed. M. Kłodziński, C. Siekierski, 80-86. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 12. Stanny Monika. 2009. Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności (Spatial diversification in the level of socio-economic development of rural areas in Poland vis-a-vis problem cohesion policy). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 1 (50): 47-56.
 13. UMWD (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). 2009. Modernization of Data Communication Infrastructure. Wrocław: Marshal's Office of Lower Silesia, http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/o-programie/zalozenie-realizacji-programu, access: 8 May 2019.
 14. Wilczyński Ryszard. 2003. Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (The Renewal of Village as the Development Perspective for Rural Areas in Poland). Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy - Agro-Info.
 15. Wilczyński Ryszard. 2009. Programy odnowy wsi w Polsce. [W] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. [In] (Village Renewal Programme in Poland. [In] Polish village 2008. Report on the condition of the village), ed. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 103-108. Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 16. Wilczyński Ryszard. 2012. Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację (The village renewal with the use of the european funds - untapped opportunity for revitalization). Architektura Krajobrazu 35 (2): 4-22.
 17. Woś Bolesław 2005. Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce (The development of regions and regional policy in the European Union and Poland). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 18. Wójcik Marcin. 2010. Struktura i działanie - społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa wsi". [W] Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich (Structure and action - the Socio-geographical interpretation of the impact of the EU funds on the example of the "Renewal of the Village" Programme. [In] The role of EU resources in the development of rural areas), ed. E. Kacprzak i A. Kołodziejczak, 186-201. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3062
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu