BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Demand Factors of Development of the Organic Food Market - a Review of Polish Research
Uwarunkowania popytowe rozwoju rynku żywności ekologicznej - przegląd polskich badań
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 260-276, tab., bibliogr. 109 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Konsument, Wyniki badań, Rynek, Żywność ekologiczna
Consumer, Research results, Market, Organic food
Note
JEL Classification: D01, D12, Q14
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie stanu badań nad popytowymi czynnikami rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce w latach 2004-2018, ukazanie słabych i mocnych stron tych badań oraz identyfikacja luk poznawczych w tym obszarze. Ograniczenie przeglądu literatury do Polski podyktowane było specyficznymi cechami rynku żywności ekologicznej w kraju, które świadczą o początkowej fazie jego rozwoju. Zakres czasowy analizy obejmował ostatnich piętnaście lat - od 2004 do 2018 roku. Artykuły były wyszukiwane w bazie Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar oraz w BazEkon. Wyszukiwanie publikacji w bazach odbywało się według pięć słów kluczowych: popyt na żywność ekologiczną, zachowania zakupowe konsumentów żywności ekologicznej, dystrybucja żywności ekologicznej, dostępność i ceny żywności ekologicznej. Z przeglądu badań wynika, że dokonał się postęp w identyfikacji najważniejszych popytowych czynników rozwoju rynku żywności ekologicznej. Niektóre bariery jego rozwoju (wysokie ceny, ograniczona dostępność asortymentu) nie zostały w badanym okresie usunięte. Słabą stroną prowadzonych badań jest niedostateczny stopień zastosowania złożonych metod statystycznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the progress made in research on demand factors of development of the Polish organic food market in 2004-2018, to present the strengths and weaknesses of relevant research and identify cognitive gaps in this respect. The review is restricted to Polish literature because of the particularities of the domestic organic food market which reflect its immaturity. The analysis focused on the last fifteen years (2004-2018). The papers were retrieved from the Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar and BazEkon, basing on four keywords: demand for organic food; purchasing behavior of organic food consumers; availability of organic food; and organic food prices. The article presents a review of research from 107 publications. The review of research findings suggests that progress has been made in the identification of key demand factors of development of the organic food market. Some development barriers (high prices, limited availability of the product range) were not removed in the study period. The weakness of the relevant research is the insufficient use of complex statistical methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angowski Marek, Katarzyna Domańska. 2015. Postawy konsumentów względem produktów ekologicznych a ich zachowania nabywcze na rynku produktów mleczarskich (Consumer attitudes towards organic products vs. purchasing behavior in the market for milk products). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 17-22.
 2. Baer-Nawrocka Agnieszka, Norbert Szalaty. 2017. Produkty ekologiczne w opinii producentów i konsumentów (Organic products as seen by producers and consumers). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (353): 138-153.
 3. Białoskurski Sebastian. 2009. Motywy podejmowania decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej (Motives behind purchasing decisions in the organic food market). Roczniki Naukowe SERiA XI (3): 30-34.
 4. Brągiel Elżbieta, Marta Pisarek, Małgorzata Źródło-Loda. 2015. Uwarunkowania zakupu spożywczych produktów ekologicznych przez mieszkańców miasta Krosno (Conditions for purchasing organic food products by residents of the city of Krosno). Studia Ekonomiczne i Regionalne 8 (3): 79-88.
 5. Bryła Paweł. 2013. Marketing ekologicznych produktów żywnościowych - wyniki badań wśród polskich przetwórców (Marketing of organic food products: findings from research among Polish processors). Roczniki Ochrona Środowiska 15: 2899-2910.
 6. Bryła Paweł. 2014. Postrzeganie autentyczności jako determinanta zachowań konsumentów na rynku regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych (Perception of authenticity as a determinant of consumer behavior in the market for regional and organic food products). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 35: 231-239.
 7. Bryła Paweł. 2015. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych - perspektywa sprzedawcy i konsumenta (Marketing of regional and organic food products: the perspective of a seller and a consumer). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Bryła Paweł. 2016. Organic food consumption in Poland: Motives and barriers. Appetite 105: 737-746.
 9. Bryła Paweł. 2017a. Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland. Marketing i Zarządzanie 2 (48): 11-20.
 10. Bryła Paweł. 2017b. The perception of UE quality sings for origin and organic food products among Polish consumers. Quality Assurance and Safety of Crops &Foods 9 (3): 345-355.
 11. Bryła Paweł. 2018a. Organic food online shopping in Poland. British Food Journal 120 (5): 1015-1027.
 12. Bryła Paweł. 2018b. Uwarunkowania sklonności do płacenia wyższej ceny za żywność ekologiczną w porównaniu z produktami konwencjonalnymi (The conditions of the willingness to pay a highner price for organic food compared to conventional products). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 526: 203-213.
 13. Bryła Paweł. 2018c. Uwarunkowania znajomości unijnego logo rolnictwa ekologicznego wśród polskich konsumentów (Conditions of knowledge on the Union organic farming indication among the Polish consumers). Handel Wewnetrzny 4 (375): 42-52.
 14. Chudzian Joanna, Małgorzata Chatys. 2014. Znajomość znaków ekologicznych wśród młodych konsumentów (Awareness of eco-labeling among young consumers). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 82-87.
 15. Cichocka Izabela, Jan Krupa. 2016. Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarapckiego Organic food awareness among residents of Podkarpackie voivodship). Handel Wewnętrzny 6 (365): 32-46.
 16. Cichocka Izabela. 2004. Ryzyko żywnościowe i żywność ekologiczna w opinii mieszkańców regionu rzeszowskiego (Food risk and organic food as seen by residents of the Rzeszów region). Ekologia i Technika 2: 55-63.
 17. Dykiel Magdalena, Zofia Sokołowicz, Bogusław Ślusarczyk, Marta Gardała-Polar, Marta Pisarek. 2016. Asortyment i ceny żywności ekologicznej na lokalnym rynku. [W] Żywność dla świadomego konsumenta (Product range and prices of organic food in the local market. [In] Food for an informed consumer), ed. Krzysztof Mielski, Dorota Walkowiak-Tomczak. 85-93. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 18. Dziekan Ryszard, Magdalena Konieczny. 2017. Wykształcenie konsumentów żywności ekologicznej z województwa podkarpackiego a czynniki wpływające na jej zakup (The education level of organic food consumers from Podkarpackie voivodship versus factors impacting its purchase). Progress in Economic Sciences 4: 37-48.
 19. Escher Iwona, Joanna Petrykowska. 2014. Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej (Behavior of young Polish consumers in the organic food market). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 36: 23-37.
 20. Fleszar Józef, Jarosław Stasiak. 2006. Czynniki i motywacje zakupu żywności ekologicznej konsumentów rynku koszalińskiego (Factors and motivations guiding the consumers from the Koszalin market when purchasing organic food). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 36-40.
 21. Gierłatowska Urszula, Małgorzata Sobczak, Sylwia Chudy. 2007. Produkty rolnictwa ekologicznego i ich konsumenci (Organic farming products and their consumers). Towaroznawcze Problemy Jakości 4: 35-43.
 22. Golinowska Maria. 2009. Żywność ekologiczna w opinii konsumentów. [W] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie (Organic food as seen by consumers. [In] Selected ecological problems of today's agriculture, ed. Zbigniew Zbytek, 77-84. Poznań: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.
 23. Górski Jan, Patrycja Staniszek, Renata Kazimierczak, Ewa Rembiałkowska. 2014. The evaluation of the range of organic food from polish and foreign producers In the selected retail stores In Piaseczno and its vicinity, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (3): 70-75.
 24. Grębowiec Mariusz. 2018. Zachowania nabywców na rynku produktów ekologicznych (Buyers' behavior on the market of organic products). Roczniki Naukowe SERiA XX (2): 59-63.
 25. Grzelak Paweł, Mariusz Maciejczak. 2013. Comparison between the United States and Poland of consumers' perceptions of organic products. Studies in Agricultural Economics 115: 47-56.
 26. Grzybek Maria, Wiesław. 2016. Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych Szopiński produktów ekologicznych (Purchasing preferences of consumers from the Podkarpackie voivodeship for organic food products). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2): 94-106.
 27. Grzybowska-Brzezińska Mariola. 2004. Szanse rozwoju rynku produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego (Opportunities for the development of markets for organic food products of animal origin). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 415(30): 61-70.
 28. Grzybowska-Brzezińska Mariola. 2005. Szanse rozwoju rynku żywności ekologicznej (Development opportunities for the organic food market). Zeszyty Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 19: 95-118.
 29. Grzybowska-Brzezińska Mariola. 2007. The preferences of ecological food consumers. Polish Journal of Natural Sciences Supplement 4: 161-167.
 30. Grzybowska-Brzezińska Mariola. 2012. Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej (Behavior of young and elderly consumers in the organic food market). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 711: 211-222.
 31. Grzybowska-Brzezińska Mariola. 2013. Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych (Impact of organic marketing instruments on consumer behavior in the organic food market). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 30: 47-58.
 32. Grzybowska-Brzezińska Mariola, Adam Rudzewicz. 2015. Environmental management systems in food processing and production as a source of product value for the customer on the organic food market. International Journal of Business Performance Management 16 (2/3): 314.
 33. Grzybowska-Brzezińska Mariola, Małgorzata Grzywińska-Rąpca. 2016. Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów (Organic food attributes that determine consumer choices). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 114: 57-68.
 34. Grzybowska-Brzezińska Mariola, Małgorzata Grzywińska-Rąpca. 2018. Rynek żywności ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska świadomej konsumpcji (Organic food market in the context of an increasingly smarter consumption). Handel Wewnętrzny 2 (373): 168-177.
 35. Gutkowska Krystyna, Sylwia Żakowska-Biemans. 2004. Uwarunkowania postrzegania żywności ekologicznej wśród mieszkańców woj. świętokrzyskiego (Conditions for the perception of organic food by residents of the Świętokrzyskie voivodeship). Roczniki Naukowe SERiA VI (2): 83-87.
 36. Hermaniuk Tomasz. 2018. Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych (Consumer attitudes and behaviors in the market for organic food products). Handel Wewnętrzny 2 (373): 189-199.
 37. Jarczok-Guzy Magdalena. 2018. Obstacles to the development of the organic food market in Poland and the possible directions of growth. Food Science Nutrition 6:1462-1472: 10.1002/fsn3.704.
 38. Kaczorowska Joanna, Krystyna Rejman, Ewa Halicka. 2018. Wpływ certyfikatu rolnictwa ekologicznego na gotowość konsumentów do zapłaty wyższej ceny za owoce (Imact of the organic agriculture's certificate on consumers' willingess to buy a higher price for fruit). Handel Wewnętrzny 3 (374): 197-207.
 39. Kawa Marta, Kazimierz Cyran. 2015. Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej (Consumer knowledge as a determinant of purchasing decisions in the organic food market). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 112: 63-74.
 40. Kazimierczak Renata, Urszula Zgiep. 2013. Kanały dystrybucji eko-produktów na przykładzie owoców z sadów ekologicznych (Organic product distribution channels as illustrated by the example of fruits from organic orchards). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 248-254.
 41. Kociszewski Karol, Małgorzata Śliczna. 2010. Uwarunkowania rozwoju systemu dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej (Conditions for the development of the organic food distribution system in Poland against the background of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA 12 (4): 183-189.
 42. Konieczny Magdalena, Ryszard Dziekan. 2016. Determinants of choice of ecological food according to consumers from the Podkarpackie voivodeship. Journal of Agribusinessand Rural Development 2 (40): 325-333.
 43. Koperska Natalia. 2014. Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta (Market for and marketing of organic dairy products in Poland vs. extent to which consumer expectations are met). Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 11 (60): 90-103.
 44. Koreleska Ewa. 2009. Ceny produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów (Prices of organic farming products as seen by organic farmers and processors and consumers). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 54 (3): 141-146.
 45. Koreleska Ewa, Katarzyna Chwal. 2016. Ocena dostępności żywności ekologicznej w wybranych punktach sprzedaży w Bydgoszczy (Assessing the availability of organic food in selected points of sale in Bydgoszcz). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 87-91.
 46. Kowalczuk-Vasilev Edyta, Renata Klebaniuk, Katarzyna Gronowicz. 2011. Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich (Organic food in opinion of students of different years of Lubin universities). Problemy Higieny i Epidemiologii 92 (4): 960-964.
 47. Krełowska-Kułas Maria. 2007. Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem żywności ekologicznej (Consumer preferences for organic food). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 743: 39-45.
 48. Kucińska Katarzyna. 2009. Poziom wiedzy o żywności ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy (Level of knowledge of organic food among Warsaw residents). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 54 (3): 164-172.
 49. Kułyk Piotr, Michałowska Mariola. 2018. Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim (Consumer behavior in the organic food market in the light of results of empirical research in Lubuskie voivodeship). Handel Wewnętrzny 29 (373): 270-282.
 50. Łuczka-Bakuła Władysława. 2007. Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju (Market of organic food. Determinants and conditions for development). Warszawa: PWE.
 51. Łuczka Władysława. 2016. Mocne i słabe strony przetwórstwa ekologicznego (Strengths and weaknesses of organic food processing). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 143-148.
 52. Łuczka Władysława. 2016. Zmiany na rynku żywności ekologicznej (Changes in the organic food market). Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (42): 597-605.
 53. Łuczka-Bakuła Władysława, Joanna Smoluk-Sikorska. 2008. Porównanie cen warzyw ekologicznych i konwencjonalnych (Comparing the prices of organic and conventional vegetables). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53 (4): 6-8.
 54. Łuczka-Bakuła Władysława, Joanna Smoluk-Sikorska. 2010. Poziom cen ekologicznych owoców i warzyw a rozwój rynku żywności ekologicznej (Price level of organic fruits and vegetables vs. the development of the organic food market). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (4): 12-14.
 55. Łuczka-Bakuła Władysława. 2011. Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów (Purchasing decisions in the food market vs. consumer awareness and environment-conscious behavior). Handel Wewnętrzny 3: 52-59.
 56. Matysik-Pejas Renata, Jerzy Cieślik. 2016. Konsumencka ocena rynku żywności ekologicznej (A consumer assessment of the organic food market). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 164-170.
 57. Matysik-Pejas Renata, Joanna Żmuda. 2011. Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów (Selected conditions for the perception of organic food by consumers). Roczniki Naukowe SERiA XIII (4): 124-128.
 58. Misztal Karolina, Paulina Janczura, Renata Kazimierczak, Średnicka-Tober Hallmann, Ewa Rembiałkowska. 2018. Analysis of the organic food assortemnt form polish and foreign producers in selected Warsaw stationary and online shops. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 63 (2): 159-165.
 59. Miśniakiewicz Małgorzata, Suwała Grzegorz. 2006. Żywność ekologiczna w świadomości Polaków (Organic food in the minds of the Polish population). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 705: 57-75.
 60. Nestorowicz Renata. 2006. Dystrybucja na rynku żywności ekologicznej (Distribution in the organic food market). Przemysł Spożywczy 12.
 61. Nestorowicz Renata. 2018. Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce (Knowledge asymmetry and development of the organic food market in Poland). Handel Wewnętrzny 5 (376): 212-224.
 62. Nestorowicz Renata, Bogna Pilarczyk. 2014. Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce - w świetle badań konsumentów (Challenges towards communication on organic food market in Poland - in lights of consumer studies) Marketing i Rynek 8 (CD): 583-589.
 63. Nestorowicz Renata, Bogna Pilarczyk, Ewa Jerzyk, Anna Rogala, Aneta Disterheft. 2016a. Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej (Ethnocentric consumer attitudes (in a local context) vs. opportunities for and barriers to the development of the organic food market). Research report. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=postay-etnocentryczne-konsumentow-a-szanse-i-bariery-rozwoju-rynku-zywnosci-ekologicznej%2520%281%29.pdf.
 64. Nestorowicz Renata, Anna Rogala, Ewa Jerzyk, Bogna Pilarczyk. 2016b. Etnocentryzm konsumencki w ujęciu lokalnym jako czynnik rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce (Consumer ethnocentrism in a local context as a development factor for the Polish organic food market). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 144-151.
 65. Newerli-Guz Joanna, Śmiechowska Maria. 2004. Walory żywności ekologicznej w opinii konsumentów (Qualities of organic food as seen by consumers). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. Supplement 137. Google Scholar
 66. Newerli-Guz Joanna. 2014. Zmiany zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej (Changes in consumer behavior on the organic food market ) Marketing i Rynek 14 (6) CD: 532-542.
 67. Niedzielski Eugeniusz. 2008. Uwarunkowania rozwoju rynku żywności ekologicznej - wyniki badań empirycznych (Conditions for the development of the organic food market: findings from empirical research). Roczniki Naukowe SERiA X(4): 279-283.
 68. Nowogródzka Teresa. 2016. The consumer in the Polish organic food market. A Siedlce example. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie 111: 89-101.
 69. Olech Elżbieta, Maciej Kuboń. 2015. Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski (Motives selection of organic products bay consumers of the demographic segment from Małopolska). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 164-169.
 70. Pawlak Joanna, Dariusz Paszko, Wioletta Wróblewska. 2016. Perspektywy sprzedaży ekologicznych owoców i warzyw w Lublinie w świetle opinii detalistów (Marketing outlooks for organic fruits and vegetables sold in Lublin in the light of feedback from retailers). Roczniki Naukowe SERiA 18 (2): 202-206.
 71. Person David, Joanna Henryks, Parves Sultan, Tatiana Anisimova. 2013. Organic food consumers: exploring purchase frequency to explain the attitude-behaviour gap. Journal of Organic Systems 8 (2): 50-63.
 72. Pilarczyk Bogna, Renata Nestorowicz. 2010. Marketing ekologicznych produktów żywnościowych (Marketing of organic food products). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 73. Pilarczyk Bogna. 2008. Marketing żywności ekologicznej (Organic food marketing). Przemysł Spożywczy 62 (12): 43-46.
 74. Piotrowska Agnieszka. 2014. Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej (Selected aspects of consumer behavior in the organic food market). Roczniki Naukowe SERiA XXVI (6): 393-396.
 75. Pukas Anetta. 2014. Produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne - nowe trendy w konsumpcji i ich marketingowe konsekwencje (Organic and socially responsible products: new consumption trends and their consequences for marketing). Marketing i Rynek 8: 1229-1235.
 76. Rybowska Agnieszka. 2010. Zachowania zakupowe konsumentów żywności ekologicznej (Purchasing behavior of organic food consumers). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2: 319-337.
 77. Samolińska Wioletta, Bożena Kiczorowska. 2013. Żywność ekologiczna w opinii internautów - doniesienia wstępne (Organic food as seen by Internet users: a preliminary report). Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (3): 630-634.
 78. Smoluk-Sikorska Joanna, Łuczka Władysława. 2014. Uwarunkowania handlu detalicznego żywnością ekologiczną (Conditions for retail trade in organic food). Warszawa: Difin.
 79. Sojkin Bogdan, Joanna Witczak. 2009. Konsument na rynku żywności ekologicznej (Consumer in the organic food market). Handel Wewnętrzny 4-5: 79-86.
 80. Suszek-Namroży Anna, Platta Anna. 2015. Assessment of knowledge of Gdynia citizens on the possible usage of organic foods in the prevention of health. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdańsku 89: 35-45.
 81. Szeląg-Sikora Anna, Joanna Rorat. 2015. Rola marketingu w zwiększeniu rozpoznawalności produktów ekologicznych (Role of marketing in increasing the recognition of organic food). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 77-281.
 82. Śliczna Małgorzata. 2011. Rozwój systemu dystrybucji ekologicznych produktów żywnościowych jako czynnik równoważenia konsumpcji (Development of the distribution system for organic food products as a factor in balancing consumption). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 229: 161-169.
 83. Śmiechowska Maria. 2007. Żywność ekologiczna w opinii polskich konsumentów na tle europejskich tendencji (Organic food as seen by Polish consumers against the background of European trends). Towaroznawcze Problemy Jakości 4 (13): 44-46.
 84. Śmiechowska Maria. 2011. Konsumpcja produktów ekologicznych - snobizm czy świadomy wybór (Consumption of organic products: snobbism or informed choice). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 22: 477-488.
 85. Śmiechowska Maria, Izabela Śmiejkowska. 2006. Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej (Attitudes and behaviors of the residents of the Pomorskie voivodeship towards organic food). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 190-198.
 86. Tyburski Józef, Sylwia Żakowska-Biemans. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego (An introduction to organic farming). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 87. Witczak Joanna, Bogdan Sojkin. 2009. Konsument na rynku żywności ekologicznej w dużym mieście. [W] Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce (Big city consumers in the organic food market. [In] A research into the development of the markets for organic farming products and organic food in Poland), ed. Andrzej Graczyk, Krystyna Mazurek-Łopacińska, 156-168. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 88. Witek Lucyna. 2011. Bariery zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych (Barriers to purchasing behaviors in the market for organic products). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 19: 143-151.
 89. Witek Lucyna. 2014. Metodyczne aspekty badania postaw konsumentów (na przykładzie rynku produktów ekologicznych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 336: 205-214.
 90. Witek Lucyna. 2018a. Ceny produktów ekologicznych a zachowania konsumentów (Prices of green products and consumer behavior). Handel Wewnętrzny 3 (374): 406-414.
 91. Witek Lucyna. 2018b. Postrzegana wartość produktu ekologicznego a rzeczywiste zachowania konsumentów (Perceived value of an organic product vs. actual consumer behavior). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 526: 214-222.
 92. Wojciechowska-Solis Julia, Andrzej Soroka. 2016. Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej (Criteria for purchasing organic food by Polish consumers compared to worldwide consumption). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problem Rolnictwa Światowego 12: 353-362.
 93. Wojciechowska-Solis Julia, Andrzej Soroka. 2017a. Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 47 (3): 445-456.
 94. Wojciechowska-Solis Julia, Andrzej Soroka. 2017b. Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers. A profile of the purchasers. British Food Journal 119 (9): 2040-2048.
 95. Woźniak Leszek, Sylwia Dziedzic. 2005. Motywy zakupu produktów rolnictwa ekologicznego w teorii i praktyce. [W] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie (Motives for ecological agriculture products purchase in the theory and in practice. [In] Selected ecological problems of today's agriculture), ed. Zbyszek Zbytek, 319-327. Poznań: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.
 96. Zabrocki Romuald, Izabela Liedtke. 2010. Postawy i zachowania młodych konsumnetów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej (Attitudes and behaviours of young Polish and German consumers on organic food market). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 16: 203-212.
 97. Zmarlicki Krzysztof, Piotr Brzozowski. 2013. Porówanie cen hurtowych owoców z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej (Comparison of wholesale prices of fruits from organic and conventional production). Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 386-390.
 98. Zmarlicki Krzysztof, Piotr Brzozowski. 2014. Produkcja i ceny owoców ekologicznych (Production and prices of organic fruits). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3): 237-243.
 99. Zmarlicki Krzysztof. 2010. Preferencje studentów w zakresie zakupów owoców z produkcji ekologicznej (Students' preferences for purchasing organically grown fruits). Roczniki Naukowe SERiA XII(4): 407-410.
 100. Zrałek Jolanta. 2010. Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań bezpośrednich (Factors encouraging the consumers to purchase organic food: findings from a direct survey). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 16: 391-400.
 101. Żakowska-Biemans Sylwia. 2005a Atrybuty żywnosci ekologicznej w opinii polskich konsumentów (Attributes associated with organic food in the opinion of polish consumers). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. Supplement: 551-554.
 102. Żakowska-Biemans Sylwia. 2005b. Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii konsumentów (Barriers to purchasing organic food as seen by consumers). Roczniki Naukowe SERiA VII (3): 203-207.
 103. Żakowska-Biemans Sylwia. 2005c. Czynniki warunkujące rozwój popytu na żywność ekologiczną w opinii polskich konsumentów. [W] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie (Drivers of demand for organic food as seen by Polish consumers. [In] Selected ecological problems of today's agriculture), ed. Zbyszek Zbytek, 328-334. Poznań: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.
 104. Żakowska-Biemans Sylwia. 2006. Rynek żywności ekologicznej w Polsce - szanse i możliwości rozwoju (Organic food market in Poland: opportunities and potential for development). Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Radomiu.
 105. Żakowska-Biemans, Sylwia. 2008. Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc sprzedaży żywności ekologicznej (Polish consumers' preferences for the points of sale of organic food). Handel Wewnętrzny 4/5: 88-95.
 106. Żakowska-Biemans Sylwia. 2011a. Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej (Barriers to purchasing organic food in the context of the development of the organic food market). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (1): 261-288.
 107. Żakowska-Biemans Sylwia. 2011b. Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal 113 (1): 122-137.
 108. Żakowska-Biemans Sylwia, Hanna Górska-Warsewicz, Monika Świątkowska, Karol Krajewski, Dagmara Stangierska, Julia Szlachciuk, Julita Bobola, Ewa Świstak, Zuzanna Pieniak, Marzena Czmoch, Maksymilian Czeczotko. 2017. Marketing, promocja oraz analiza rynku, analiza rynku produkcji ekologicznej w Polsce, w tym określenie szans i barier dla rozwoju tego sektora produkcji (Marketing, promotion and analysis of the organic production market in Poland, including the identification of opportunities for and barriers to development of that sector), http://wnzck.sggw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Raport_MINROL_15_11_2017_upowsz.pdf.
 109. Żakowska-Biemans Sylwia, Aleksandra Orzeszko-Rywka, Paweł Jankowski, Emilia Lipińska. 2012. Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń na rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. [W] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku (Drivers of demand for organic food in the context of the transformation in the organic food market in Poland and other European countries. [In] Findings from 2011 research on organic farming), 295-306. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3686
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu