BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Mariusz (Poznań University of Life Sciences, Poland)
Title
The Financial Situation at a Municipal Government Level vs. Standards of Living of the Population in the Wielkopolskie Voivodship: a Spatial Analysis
Sytuacja finansowa samorządów gminnych a poziom życia mieszkańców w województwie wielkopolskim - analiza przestrzenna
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 287-298, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Analiza przestrzenna, Poziom życia, Porządkowanie liniowe, Sytuacja finansowa
Research results, Spatial analysis, Living standard, Linear ordering, Financial situation
Note
JEL Classification: C21, H70, I30
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest określenie zależności (przestrzennych) między poziomem życia mieszkańców a możliwościami finansowymi gmin dla danych z 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Badaniem objęto wszystkie 226 gmin w województwie wielkopolskim. Ze względu na wielowymiarowość analizowanych kategorii ekonomicznych, do oceny poziomu życia mieszkańców i możliwości finansowych gmin wykorzystano metodę TOPSIS. Dla skonstruowanych syntetycznych mierników przeprowadzono analizę autokorelacji przestrzennej w oparciu o statystyki (lokalne i globalne) Morana I, aby wyznaczyć skupienia gmin o podobnym poziomie analizowanych zjawisk. W celu zbadania siły związków przestrzennych między syntetycznymi miernikami poziomu życia mieszkańców i możliwości finansowych gmin przeprowadzono analizę regresji przestrzennej. Między skonstruowanymi syntetycznymi miernikami zachodzi silna zależność korelacyjna. Ponadto zarówno w przypadku miernika odnoszącego się do poziomu życia w rozpatrywanych gminach, jak i możliwości finansowych gmin zachodzi istotna statystycznie autokorelacja przestrzenna. Skonstruowany model regresji przestrzennej uwzględniający średni błąd z lokalizacji sąsiedzkich, lepiej wyjaśnia zależności między rozpatrywanymi zjawiskami niż model operaty o klasyczną metodę najmniejszych kwadratów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the (spatial) relationships between the standards of living of the population and the financial capacity of municipalities, with particular focus on rural areas, based on 2017 data. The survey covered all of the 226 municipalities of the Wielkopolskie voivodship. As a result of the multidimensionality of economic categories covered by the analysis, this study used the TOPSIS method to assess the standards of living of the population and the financial capacity of municipalities. An analysis of spatial autocorrelation between the synthetic indicators was carried out based on Moran's I statistics (local and global) to identify the clusters of municipalities reporting a similar level of aspects covered by this study. A spatial regression analysis was carried out to assess the strength of spatial relationships between the synthetic indicators of the standards of living and the financial capacity of municipalities. A strong correlation exists between the synthetic indicators. Moreover, both the indicator of the standards of living in the municipalities considered and the indicator of the municipalities' financial capacity demonstrate a statistically significant spatial autocorrelation. The spatial autocorrelation model developed in this study takes account of the mean error in neighbouring locations to better explain the dependencies between these aspects than a traditional least-squares model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BDL GUS. (Data Bank of the Central Statistical Office - CSO, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, access: 20.04.2019.
 2. Cárcaba Ana, Eduardo González, Juan Ventura, Rubén Arrondo. 2017. How Does Good Governance Relate to Quality of Life? Sustainability 9 (4): 1-16. DOI: 10.3390/su9040631.
 3. Chen Yanguang. 2013. New Approaches for Calculating Moran's Index of Spatial Autocorrelation. PLOS ONE 8 (7): 1-27.. DOI: 10.1371/journal.pone.0068336.
 4. Dormann Carsten, Jana McPherson, Miguel Araújo, et al. 2007. Methods to account for spatial autocorrelation in the analysis of species distributional data: a review. Ecography 30: 609-628. DOI: 10.1111/j.2007.0906-7590.05171.x.
 5. Dynowska Joanna, Emil Rudowicz. 2007. Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin (Impact of local government on local development at municipal level), Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 6 (2): 27-35.
 6. Getis Arthur. 2008. A History of the Concept of Spatial Autocorrelation: A Geographer's Perspectiv, Geographical Analysis 40: 297-309.
 7. Hlepas Nikolaos. 2013. Quality of life and local governance. Search Working Paper 5: 1-20.
 8. Hwang Ching-Lai, Kwangsun Yoon. 1981. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.
 9. Kopczewska Katarzyna. 2007. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R-Cran (R-Cran used in econometrics and spatial statistics). Warszawa: CeDeWu.
 10. LeSage James. 2008. An Introduction to Spatial Econometrics. Revue D'économie Industrielle 123 (3): 19-44.
 11. Liang Zhou, Shi Changdi, Lua Liming. 2017. Application of AHP Method and TOPSIS Method in Comprehensive Economic Strength Evaluation of Major Cities in Guizhou Province. [In] International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2017).
 12. Majka Agnieszka. 2015. Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce (Taxonomic analysis of differences in standards of living across Polish regions). Scientific Papers of the Wrocław University of Economics 407: 354-363.
 13. Młodak Andrzej. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in regional statitics). Warszawa: Difin.
 14. Oleszko-Kurzyna Bożena. 2014. Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem gmin wiejskich (Quality of living vs. development management processes of rural municipalities). Studia Ekonomiczne. Katowice University of Economics 179: 85-93.
 15. Panek Tomasz, Zwierzchowski Jan. 2013. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania (Statistical methods of multivariate comparative analysis. Theory and applications). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 16. Pondel Hanna. 2017. Rola samorządu gminnego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich (Role of local government at municipal level in stimulating rural development). Studia BAS 1 (49): 109-131.
 17. Słaby Teresa. 2007. Poziom i jakość życia. [W] Statystyka społeczna (Standards and quality of living. [In] Social statistics), ed. T. Panek, 99-130. Warszawa: PWE.
 18. Suchecki Bodgan (ed.). 2010. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (Spatial econometrics. Methods and models for spatial data analysis). Warszawa: C.H. Beck Publishing House.
 19. Zeliaś Aleksander. 1991. Ekonometria przestrzenna (Spatial econometrics). Warszawa: PWE.
 20. Zeliaś Aleksander. 2004. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej (Standards of living in Poland an in European Union countries). Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2803
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu