BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Jacek (University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Agricultural Land Privatization in Poland
Prywatyzacja ziemi rolnej w Polsce
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 299-307, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Prywatyzacja, Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne
Privatisation, Agriculture, Family farm
Note
JEL Classification: D23, Q15, Q18
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procesu prywatyzacji ziemi rolniczej w Polsce z uwzględnieniem roli, jaką odegrała ta polityka w kształtowaniu polskiego modelu rolnictwa, opartego na gospodarstwach rodzinnych. Zadaniem polityki kształtowania ustroju rolnego jest ochrona i rozwój gospodarstw rodzinnych. W tym celu stwarza się przywileje w dostępie do ziemi rolniczej dla tej grupy gospodarstw rolnych. Z ekonomicznego punku widzenia, stanowi to zastąpienie alokacji rynkowej decyzjami politycznymi. Sprzedaż ziemi rolniczej w imieniu państwa prowadziła Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), która 1 września 2017 roku została połączona z Agencją Rynku Rolnego i przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Od 1992 roku do 2017 roku sprzedano łącznie ponad 2,6 mln ha gruntów rolnych (55% wszystkich przejętych zasobów). Osoby fizyczne zakupiły łącznie 81% sprywatyzowanych gruntów rolnych, a 19% nabyły osoby prawne. W latach 2005-2017 ceny ziemi rolnej wykazywały trend wzrostowy. Ceny uzyskiwane przez Agencję Nieruchomości Rolnych były bardzo zbliżone do cen na rynku prywatnym. Średnia cena ziemi państwowej wyniosła 4504 euro za 1 ha, a prywatnej - 4716 euro za 1 ha.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the process of agricultural land privatization in Poland, taking into account the role that this policy has played in terms of shaping the Polish agricultural model, based on family households. The purpose of the agrarian system shaping policy is the protection and development of family households. To this end, the said group of agricultural households is being granted privileges in terms of access to agricultural land. From an economic point of view, it translates into replacing market allocation with political decisions. The sale of agricultural land on behalf of the state was conducted by the Agricultural Property Agency (APA), which on 1 September 2017 was merged with the Agricultural Market Agency and transformed into the National Center for Agricultural Support. Between 1992 and 2017, a total of over 2.6 million ha of agricultural land (amounting to 55% of all acquired land) was sold. Natural persons acquired a total of 81% of privatized agricultural land, 19% of which was acquired by legal entities. In the years 2005-2017, the prices of agricultural land demonstrated an upward trend. The prices obtained by the Agency were very close to private market prices. The average price amounted to EUR 4,504 per 1 ha in the case of state-owned land and EUR 4,716 per 1 ha in the case of private land.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ANR (Agencja Nieruchomości Rolnych, Agricultural Property Agency - APA). 2017. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych 2016 (Report on the activities of the Agricultural Property Agency 2016). Warszawa: Agencja Nieruchomości Rolnych.
 2. AWRSP (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agricultural Property Agency of the State Treasury - APAST). 1994. Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 1993 (Report on the activities of the Agricultural Property Agency of the State Treasure 1993). Warszawa: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 3. Czechowski Paweł, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Stanisław Prutis, Andrzej Stelmachowski. 2002. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej (Polish agricultural law against the background of European Union legislation). Warszawa: Lexis Nexis.
 4. Dzun Włodzimierz. 2015. Wpływ utworzenia i rozdysponowania Zasobu Własności Rolnej SP na strukturę gospodarstw rolnych (Effects of creation and distribution of the Agricultural Property Stock of the State Treasury on ownership, legal and area structure of agricultural holdings). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (343): 48-72.
 5. GUS (Central Statistical Office - CSO). 1991, 2018. Rocznik Statystyczny RP 1990, 2017 (Statistical Yearbook of the RP 1990, 2017). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 6. Hayek Friedrich August von. 1948. Individualism and economic order. Chicago: University of Chicago Press.
 7. Huerta de Soto Jesus. 2010. Socialism, economic calculation and entrepreneurship. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing Inc.
 8. Hume David. 2005. Traktat o naturze ludzkiej (A treatise of human nature). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 9. Jędruchniewicz Andrzej, Jacek Maśniak. 2018. Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce (Changes in agricultural land ownership in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 121: 25-39.
 10. Kirzner Israel 1973. Competition and entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.
 11. KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, National Support Centre for Agriculture - NSCA). 2018. Raport z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2017 (Report on the Activities of the National Support Centre for Agriculture 2017). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 12. Marks-Bielska Renata. 2010. Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju (Agricultural land market In Poland - conditions and trends of development). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 13. Maśniak Jacek, Andrzej Jędruchniewicz. 2014. Changes in the prices of agricultural land in Poland. Social Research 2 (35): 86-95.
 14. Maśniak Jacek. 2008. Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa (Agricultural Land Concentration as a Factor Contributing to the Improvement of the Polish Agriculture Competitiveness). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 254-258.
 15. Mises Ludwig von 1920. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen (The economic calculation in the socialist community). Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 47: 86-121.
 16. NBP (Narodowy Bnnk Polski, National Bank of Poland - NBP). 2019. Kursy walut (Exchange rates), http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html, dostęp: 20.05.2019.
 17. Podgórski Bogdan, Leszek Świętochowski. 2013. Stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (The current status of the Permanent Disposal of Real Estate of the Agricultural Property Assets of the Polish State Treasury). Wieś i Rolnictwo 2 (159): 183-197.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3316
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu