BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliga Mateusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pollak Anita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Prężność psychiczna i orientacja pozytywna a wydajność pracowników : rola psychologicznego zespołowego klimatu bezpieczeństwa
Psychological Resiliency, Positive Orientation, and Job Performance : the Role of the Psychological Team Safety Climate
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 121-138, rys., tab., bibliogr. 75 poz.
Keyword
Wydajność pracy, Praca zespołowa, Klimat organizacyjny
Labour efficiency, Team work, Organizational climate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje, które swoje funkcjonowanie oparły na działaniu zespołów, osiągają wyższą efektywność i lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Istotne znaczenie ma klimat pracy, który determinuje chęć członków do współpracy zarówno na rzecz realizacji zadań, jak i wzajemnego wsparcia (por. Edmondson, 1999; Huang i wsp., 2014; Zohar, Luria, 2005). Celem badań jest określenie związków między zasobami osobistymi w postaci orientacji pozytywnej i prężności psychicznej a psychologicznym klimatem bezpieczeństwa w zespole oraz wydajnością w pracy. Analiza statystyczna potwierdziła pozytywne związki wszystkich zmiennych w modelu oraz ujawniła, że orientacja pozytywna i prężność psychiczna stanowią istotne statystycznie predyktory wydajności, a także że psychologiczny klimat bezpieczeństwa w zespole pełni rolę częściowego mediatora w tej relacji. (abstrakt oryginalny)

Organizations that have based their functioning on teamwork achieve higher effectivity and are better at resolving problems. Work climate is of great importance as it determines employee willingness to work in a team both to accomplish tasks and for mutual support (compare with Edmondson, 1999; Huang et al., 2013; Zohar and Luria, 2005). The aim of the study was to investigate the relationships between personal resources (in the form of positive orientation and resiliency), psychological team safety climate, and job performance. Statistical analysis has confirmed positive correlations among all variables in the model. Positive orientation and psychological resilience are significant predictors of efficiency as well as the psychological safety climate in the team, which serve as a partial mediator in this relationship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alessandri G., Borgogni L., Schaufeli W. B., Caprara G. V., Consiglio C. (2015), From Positive Orientation to Job performance: The Role of Work Engagement and Self-efficacy Beliefs, Journal of Happiness Studies, vol. 16.
 2. Alessandri G., Caprara G. V., Tisak J. (2012), The Unique Contribution of Positive Orientation to Optimal Functioning. Further Explorations, European Psychologist, vol. 17, nr 1.
 3. Borman W. C., Motowidlo S. J. (1993), Expanding the Criterion Domain to Include Elements of Contextual Performance, w Schmitt N., Borman W. (red.), Personnel Selection in Organizations, New York, Jossey-Bass.
 4. Borman W. C., Motowidlo S. J. (1997), Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research, Human Performance, vol. 10.
 5. Campbell J. P., McCloy R. A., Oppler S. H., Sager C. E. (1993), A theory of performance, w Schmitt N., Borman W. C., Personnel Selection in Organizations, San Francisco, Jossey Bass.
 6. Campbell J. P., McHenry J. J., Wise L. L. (1990), Modeling Job Performance in a Population of Jobs, Personnel Psychology, vol. 43.
 7. Caprara G. V., Steca P. (2005), Affective and social self-regulatory efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness, European Psychologist, vol. 10, nr 4.
 8. Caprara G. V. (2009), Positive orientation: Turning potentials into optimal functioning, The Bulletin of the European Health Psychologist, vol. 11, nr 3.
 9. Caprara G. V., Steca P., Alessandri G., Abela J. R., McWhinni C. D. (2010), Positive orientation: Exploration on what is common to life satisfaction, self-esteem, and optimism, Epidemiology and Psychiatric Sciences, vol. 19, nr 1.
 10. Caprara G. V., Alessandri G., Eisenberg N., Kupfer A., Yamaguchi S., Fukusawa A., Steca P., Caprara M. G., Abela J. R. (2012), The positivity Scale, Psychological Assessment, vol. 24, nr 3.
 11. Chang W.-L., Lee C.-Y. (2013a), Partner Trust Questionnaire, PsycTESTS, < https://doi: 10.1037/t22648-000 >.
 12. Chang W.-L., Lee C.-Y. (2013b), Trust as a learning facilitator that affects students' learning performance in the Facebook community: An investigation in a business planning writing course, Computers & Education, vol. 62, < https://doi: 10.1016/j.compedu.2012.11.00 >.
 13. Clark M. (2002), The relationship between employees' perceptions of organisational climate and customer retention rates in a major UK retail bank, Journal of Strategic Marketing, vol. 10, nr 2.
 14. Cohen S. G., Bailey D. E. (1999), What makes teams work: group effectiveness research from the shop floor to the executive suite, Journal of Management, vol. 23, nr 3.
 15. Deadrick D. L., Gardner D. G. (1997), Distributional ratings of performance levels and variability: An examination of rating validity in a field setting, Group & Organization Management, nr 22.
 16. Derbis R., Jasiński A. M. (2018), Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement, Cogent Psychology, vol. 5, nr 1.
 17. Dollard M. F., Bakker A. B. (2010), Psychosocial safety climate as a precursor to conducive work environments, psychological health problems, and employee engagement, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 83.
 18. Edmondson A. (1999), Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, vol. 44, nr 2.
 19. Fredrickson B. L., Branigan Ch. (2005), Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires, Cognition and Emotion, vol. 19.
 20. Falewicz A. (2016), Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, nr 23.
 21. Freedman D. A. (2005), Statistical Models: Theory and Practice, Cambridge University Press.
 22. Gito M., Ihara H., Ogata H. (2013), The relationship of resilience, hardiness, depression and burnout among Japanese psychiatric hospital nurses, Journal of Nursing Education and Practice, vol. 3, nr 11, 12.
 23. Graen G. B., Uhl-Bien M. (1995), Relationship-Based Approach to Leadership: Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective, Leadership Quarterly, vol. 6, nr 2.
 24. Griffith J. (2006), A compositional analysis of organizational climate-performance relation: Public schools as organizations, Journal of Applied Social Psychology, vol. 36, nr 8.
 25. Halbesleben J. R., Neveu J. P., Paustian-Underdahl S. C., Westman M. (2014), Getting to the "COR" understanding the role of resources in conservation of resources theory, Journal of Management, vol. 40, nr 5.
 26. Hayes A. F. (2013), Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis, A regression-based approach, New York, The Guilford Press.
 27. Hobfoll S. E. (1989), Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress, American Psychologist, vol. 44, nr 3.
 28. Hobfoll S. E., Johnson R. J., Ennis N., Jackson A. P. (2003), Resource loss, resource gain, and emotional outcomes among inner city women, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 84, nr 3.
 29. Huang Y. H., Lee J., McFadden A. C., Rineer J., Roberston M. A. (2017), Individual employee's perceptions of "Group-level safety climate" (supervisory referenced) versus "organizational level safety climate" (top management referenced): Association with safety outcomes for lone workers, Accident Analysis and Prevention, nr 98, < http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2016.09.016 >.
 30. Huang Y-H., Robertson M. M., Lee J., Rineer J., Murphy L. A., Garabet A., Dainoff M. J. (2014), Supervisory interpretation of safety climate versus employee safety cli mate perception: Association with safety behavior and outcomes for lone workers, Transportaion Research Part F 26, < http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2014.04.006 >.
 31. Idris A. A., Dollard A. F., Coward J., Dormann C. (2012), Psychosocial safety climate: Conceptual distinctiveness and effect on job demands and worker psychological health, Safety Science, vol. 50, nr 1, < https://doi:10.1016/j.ssci.2011.06.005 >.
 32. Ingram H. (2000), Linking teamwork with performance, Journal of Team Performance Management, vol. 2, nr 4.
 33. Jing F. F., Avery G. C., Bergsteiner H. (2011), Organizational climate and performance in retail pharmacies, Leadership & Organization Development Journal, vol. 32, nr 3.
 34. Judge T. A., van Vianen A. E., De Pater I. E. (2004), Emotional stability, core self-evaluations, and job outcomes: A review of the evidence and an agenda for future research, Human Performance, vol. 17, nr 3.
 35. Karwowski M., Pawłowska K. (2009), Klimat dla kreatywności w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 2.
 36. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Lewin K. (1952), Group Decision and Social Change, w Newcomb T., Hartley E. L., Readings in Social Psychology, New York, Holt.
 38. Litwin G. H., Stringer R. A. (1968), Motivation and Organizational Climate, Boston, Division of Research Graduate School of Business Administration, Harvard University.
 39. Luthans F., Youssef C. M. (2004), Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage, Organizational Dynamics, vol. 33, nr 2.
 40. Łaguna M., Oleś P., Filipiuk D. (2011), Orientacja pozytywna i jej pomiar: polska adaptacja skali orientacji pozytywnej, Studia Psychologiczne, nr 49.
 41. Mackenzie S. B., Podsakoff P. M., Podsakoff N. P. (2011), Challenge-oriented organizational citizenship behaviors and organizational effectiveness: do challenge-oriented behaviors really have an impact on the organization's bottom line?, Personnel Psychology, nr 64.
 42. Manzoor S. R., Ullah H., Hussain M., Ahmad Z. M. (2011), Effect of Teamwork on Employee Performance, International Journal of Learning and Development, vol. 1, nr 1.
 43. Matos P. S., Neushotz L. A., Griffin M. T. Q., Fitzpatrick J. J. (2010), An exploratory study of resilience and job satisfaction among psychiatric nurses working in inpatient units, International Journal of Mental Health Nursing, vol. 19, nr 5.
 44. Mayer R. C., Davis J. H., Schoorman F. D. (1995), An Integrative Model of Organizational Trust, The Academy of Management Review, vol. 20, nr 3.
 45. Mróz J. (2014), Prężność i poczucie stresu a typy zachowań i przeżyć związanych z pracą wśród pielęgniarek, Hygeia Public Health, vol. 49, nr 4.
 46. Nahrgang J. D., Morgesson F. P., Hofmann D. A. (2010), Safety at work: A meta-analytic investigation of the link between job demands, job resources, burnout and engagement, and safety outcomes, Journal of Applied Psychology, vol. 96, < http://dx.doi.org/10.1037/a0021484 >.
 47. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008), Skala pomiaru prężności (SPP-25), Nowiny Psychologiczne, nr 3.
 48. Oldham G. R., Cummings A. (1996), Employee creativity: Personal and Contextual Factors at Work, The Academy of Management Journal, vol. 39, nr 3.
 49. Organ D. W. (1988), Organizational Citizenship Behavior, Lexington, MA, D.C. Heath.
 50. Organ D. W. (1997), Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time, Human Performance, nr 10.
 51. Patterson M., Warr P., West M. (2004), Organizational Climate and Corporate Productivity, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 2, nr 40.
 52. Pfaff E., Huddleston P. (2003), Does it matter if I hate teamwork? What impacts student attitudes toward teamwork, Journal of Marketing Education, nr 25.
 53. Potosky D., Ramakrishna H. (2001), Goal Orientation, Self -Efficacy, Organizational Climate and Job Performance, Academy of Management, vol. 2, nr 6.
 54. Rich B. L., LePine J. A., Crawford E. R. (2010), Job engagement: Antecedents and effects on job performance, Academy of Management Journal, vol. 53, nr 3.
 55. Rucker D. D., Preacher K. J., Tormala Z. L., Petty R. E. (2011), Mediation analysis in social psychology: Current practices and new recommendations, Social and Personality Psychology Compass, nr 5-6.
 56. Sanyal S., Hisam M. W. (2018), The Impact of Teamwork on Work Performance of Employees: A Study of Faculty Members in Dhofar University, IOSR Journal of Business and Management, vol. 20, nr 1.
 57. Schaufeli W. B., Taris T. W. (2014), A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for improving work and health, w Bauer G. F., Hämmig O. (red.), Bridging occupational, organizational and public health: A transdisciplinary approach, New York, NY, US, Springer Science + Business Media.
 58. Scheier M. F., Wrosch C., Baum A., Cohen S., Martire L. M., Matthews K. A., Schulz R., Zdaniuk B. (2006), The life engagement test: assessing purpose in life, Journal of Behavior Medicine, vol. 29, nr 3.
 59. Scheier M. F., Carver C. S., Bridges M. W. (2001), Optimism, pessimism, and psychological well-being, Optimism and pessimism: Implications for theory, Research, and Practice, nr 1.
 60. Schneider B. (1990), Organizational Climate and Culture, San Francisco, Jossey-Bass.
 61. Stasiła-Sieradzka M., Znajmiecka-Sikora M. (2017), Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (118).
 62. Toppazzini M. A., Kilian K., Wiener K. (2017), Making workplaces safer: The influence of organisational climate and individual differences on safety behaviour, Heliyon, nr 3, e00334, < https://doi: 10.1016/j.heliyon.2017.e00334 >.
 63. Tugade M. M., Fredrickson B. L. (2004), Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 86, nr 2.
 64. Umoh G. I., Amah E., Wokocha H. I. (2013), Organizational Climate and Corporate Performance: The Nigerian Experience, European Journal of Business and Management, vol. 5, nr 21.
 65. Viswesvaran C., Ones D. S. (2000), Perspectives on models of job performance, International Journal of Selection and Assessment, vol. 8, nr 4.
 66. Wankel C. (2009), Encyclopedia of Business in Today's World, Volume I, Thousand Oaks, CA, Sage.
 67. Williams L. J., Anderson S. E. (1991), Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors, Journal of Management, vol. 17, nr 3.
 68. Wu M. Y., Lee Y. R. (2011), The effects of internal marketing, job satisfaction and service attitude on job performance among high-tech firm, African Journal of Business Management, vol. 5, nr 32.
 69. Xanthopoulou D., Bakker A. B., Demerouti E., Schaufeli W. B. (2007), The role of personal resources in the job demands-resources model, International Journal of Stress Management, vol. 14, nr 2.
 70. Xanthopoulou D., Bakker A. B., Demerouti E., Schaufeli W. B. (2009), Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and work engagement, Journal of Vocational Behavior, vol. 74, nr 3.
 71. Zhou F., Jiang C. (2015), Leader-member exchange and employees' safety behavior: The moderating effect of safety climate, Procedia Manufacturing, nr 3.
 72. Zohar D. (1980), Safety climate in industrial organizations: theoretical and applied implications, Journal of Applied Psychology, vol. 65, nr 1.
 73. Zohar D., Luria G. (2005), A multilevel model of safety climate: cross-level relationships between organization and group-level climates, Journal of Applied Psychology, vol. 90.
 74. Zohar D., Huang Y. H., Lee J., Robertson M. M. (2014), A mediation model linking dispatcher leadership and work ownership with safety climate as predictors of truck driver safety performance, Accident Analysis and Prevention, vol. 62.
 75. Zohar D., Huang Y. H., Lee J., Robertson M. M. (2015), Testing extrinsic and intrinsic motivation as explanatory variables for the safety climate and safety performance relationship among long-haul truck drivers, Transportation Research, Part F, Traffic Psychology Behavior, nr 30.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu