BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parlińska Maria (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Pomichowski Piotr (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Analysis of Income Disparity of Farmer Households
Analiza dysparytetu dochodowego gospodarstw domowych rolników
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 332-340, rys., bibliogr. 21 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Gospodarstwa domowe, Dochód rozporządzalny, Dochody rolnicze
Research results, Households, Disposable income, Farm household income
Note
JEL Classification: Q14
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba oceny dysparytetu dochodowego gospodarstw rolnych w Polsce na tle pozostałych grup społeczno-zawodowych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Badania Budżetu Gospodarstw Domowych z 2017 roku, wykorzystując dochód rozporządzalny przypadający na gospodarstwo oraz przeliczając go na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Wśród grup społeczno-zawodowych wyróżniono gospodarstwa domowe: rolników, przedsiębiorców, pracowników, emerytów i rencistów oraz pozostałych osiągających dochody z innych źródeł. Wyniki analizy potwierdziły występowanie dysparytetu dochodowego rolników w porównaniu do innych gospodarstw domowych. Porównując gospodarstwa domowe rolników i przedsiębiorców obserwuje się największe różnice w średnim dochodzie rozporządzalnym na niekorzyść rolników a dochody pracowników lokują się miedzy wymienionymi typami gospodarstw domowych. Najwyższe dochody rolników w porównaniu do przedsiębiorców, pracowników i ogółu gospodarstw obserwuje się w województwach podlaskim, lubelskim oraz lubuskim. Obserwacja ta wskazuje na występowanie znacznego rozwoju rolnictwa lub niskiego ogólnego rozwoju gospodarczego, który generuje niskie dochody osób utrzymujących się z pracy czy z prowadzenia firmy. Wyższe dochody rozporządzalne gospodarstw domowych przedsiębiorców oraz pracowników występują na terenach, w których znajdują się duże obszary miejskie tj.: mazowieckie lub małopolska. Na tych obszarach dochody uzyskiwane z pracy czy z przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż te uzyskiwane z rolnictwa.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the analysis is an attempt to assess the income disparity of farmers compared to other socio-professional groups in light of the latest available data and an assessment on how administrative division impacts income disparity size. The analysis was performed using data gathered by the Household Budget Survey from 2017, availing for that purpose the statistics of disposable income per household and converting it to a per capita figure. Among socio-professional groups, the following households were distinguished: farmers, entrepreneurs, employees, pensioners and other earners earning income from other sources. The results of the analysis have given evidence of existing income disparity of farmer households with respect to other households. By comparing households of farmers and entrepreneurs, the greatest disparities can be observed in average disposable income to the detriment of farmers and employee incomes are located between these types of households. The highest income levels of farmers in comparison with entrepreneurs, employees or households in general, for that matter, are recorded in the Podlaskie, Lubelskie and Lubuskie voivodships. This observation suggests the significant development of the agricultural sector or slow overall economic development, which generates low revenue for individuals making their living as employees or entrepreneurs. Higher disposable income level households of entrepreneurs and employees tend to be characteristic of territories with significant urban areas, i.e. the Mazowieckie voivodship or Małopolska region. In these areas, income levels earned from work or entrepreneurship are substantially higher than those acquired from farming.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka Agnieszka. 2012. Zmiany w wolumenie produkcji rolnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po wstąpieniu do Unii Europejskiej (Changes in the agricultural production volume in the countries of Central and Eastern Europe after accession to the European Union). Roczniki SERiA XIV (3): 9-13.
 2. Baer-Nawrocka Agnieszka. 2013. Kwestia parytetu dochodów rolniczych a polityka rolna Unii Europejskiej (The issue of agricultural income parity and the agricultural policy of the European Union). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy.
 3. Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2013. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej (Economic and social conditions of changes in the paradigm of small-scale production agriculture development in the light of the evolution of the Common Agricultural Policy). Kraków: Uniwersytet Rolniczy.
 4. Dobrska Zofia. 1990. Rozwarstwienie dochodów a rozwój gospodarczy w krajach Trzeciego Świata (Stratification of income and economic development in the countries of the Third World). Warszawa: PWN.
 5. Grzelak Maria Magdalena. 2016. Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003-2014 (The disposable incomes of agricultural households against the background of income of other socio-economic groups in Poland in the years 2003-2014). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H 50 (4): 138-149.
 6. Idczak Joanna. 2001. Dochody rolnicze a polityka regionalnego rozwoju Unii Europejskiej (Agricultural income and regional development policy of the European Union), Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 7. Kisielińska Joanna. 2018. Dochody z gospodarstwa rolnego a wynagrodzenia z pracy najemnej w krajach UE (Income of agricultural household and remuneration from contract work in the EU countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XXXIII (2): 130-139.
 8. Koloszko-Chomentowska Zofia, Leszek Sieczko. 2014. Gospodarstwa rolne jako podmiot w gospodarce narodowej (Agricultural households as entity of the national economy). Economics and Management 1: 97-111. Google Scholar
 9. Kowalik Tadeusz. 2002. Nowe tendencje w świecie. [W] Nierówni i równiejsi (New trends in the world. [In] Unequal and more equal), ed. T. Kowalik, 10-55. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 10. Leszczyńska Małgorzata. 2005. Dochody rolniczych gospodarstw domowych w Polsce (Income of households of farmers in Poland). Polityka Społeczna 8: 9-14.
 11. Leszczyńska Małgorzata. 2006. Podział dochodów i jego nierówności - implikacje teorii społeczno-ekonomicznych dla polityki społecznej (The distribution of income and arising income inequalities - implications of the socio-economic theories for the social policy). Problemy Polityki Społecznej 9: 81-95.
 12. Rembisz Włodzimierz. 2016. Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie a tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012 (The ratios of remuneration and efficiency of the labour factor in agriculture against the background of the national economy and its particular sectors in Poland during in the years 2005-2012). Wieś i Rolnictwo 2 (171): 41-58.
 13. Sadowski Arkadiusz. 2010. Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce (The evaluation of the feasibility of own work pay in various types of agricultural households in Poland). Wieś i Rolnictwo 2 (147): 142-157.
 14. Sadowski Arkadiusz, Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, Patrycja Beba. 2015. Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej (The models of agricultural households in the countries of the European Union). Wieś i Rolnictwo 3 (168): 43-61.
 15. Sen Amartya. 1973. On Economic Inequality. Nowy Jork: Norton.
 16. Sen Amartya. 2002. Nierówności: Dalsze rozważania (Inequalities: Further considerations). Kraków: Fundacja im. S. Batorego.
 17. Wade Robert Hunter. 2005. Does Inequality Matter? Challenge 48 (5): 12-38.
 18. Szopa Bogumiła. 2005. Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych (Changes in the income levels of the population of Poland against the background of system's underpinnings). Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 19. Woś Augustyn. 1998. Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa (Economic growth and the strategies for Polish agricultural sector development). Warszawa: IERiGŻ.
 20. Woś Augustyn. 2000. Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe (Creation and distribution of agricultural income/Income transfers). Warszawa: IERiGŻ. Google Scholar
 21. Zegar Józef. Stanisław, Mieczysław Gruda. 2000. Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów (The ratios of farmland population and non-agricultural population. Indicator of income parity). Warszawa: IERiGŻ.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3483
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu