BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Piotr (Warsaw University of Life Sciences), Khovrak Inna (Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine)
Title
Market Valuation of Graduates with Agricultural Degrees in Poland
Rynkowa wycena absolwentów kierunków rolniczych w Polsce
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 341-351, tab., bibliogr. 7 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Wycena, Absolwenci szkół wyższych, Wynagrodzenia, Kształcenie
Research results, Valuation, Higher education graduates, Remuneration, Learning
Note
JEL Classification: A23, J29
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie analizy wynagrodzeń absolwentów z rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących studia na kierunkach rolniczych, tj. rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, weterynarii, zootechnice i rybactwie. Analizę oparto na danych pochodzących z raportów publikowanych w ramach "Ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów szkół wyższych". W analizowanej grupie 1953 absolwentów badanych kierunków rolniczych, średnie wynagrodzenie brutto, w czwartym roku po uzyskaniu dyplomu, wyniosło 3416,85 zł. Oznacza to, że absolwenci kierunków rolniczych uzyskali po czterech latach pracy wynagrodzenia niższe niż średnia krajowa dla wszystkich pracujących absolwentów rocznika 2014 studiów drugiego stopnia (3765,30 zł) i jednolitych studiów magisterskich (4209,21 zł). Ponadto najwyższe przeciętne wynagrodzenia, w czwartym roku po zdobyciu dyplomu, uzyskali absolwenci leśnictwa. Należy mieć na uwadze, że uzyskane wyniki mają charakter względny. Włączenie do analizy innych kierunków np. biotechnologii czy technologii żywności i żywienia człowieka, prawdopodobnie zmieniłoby uzyskaną klasyfikację. Tym samym artykuł w żadnej mierze nie wyczerpuje podjętej problematyki, a ze względu na wskazane ograniczenia powinien być raczej traktowany, jako przyczynek do dalszych analiz z tego zakresu.(abstrakt oryginalny)

This paper is an analysis of the salary levels in a group of people who graduated, in 2014, from Polish higher-education institutions with agricultural degrees, i.e. degrees in agriculture, horticulture, forestry, veterinary science, zootechnics and fishery. This analysis is based on data from reports published as part of the Polish National System for Monitoring the Situation of Polish University Graduates. In a group of 1,953 graduates with agricultural degrees, the average gross salary in the fourth year after graduation amounted to PLN 3,416.85. This shows that the salary paid to such graduates after four years of work was lower than the average salary in Poland for all working year-2014 graduates with second- -cycle degrees (PLN 3,765.30) and long-cycle master-level degrees (PLN 4,209.21). Moreover, the data shows that the highest average pay in the fourth year after graduation is earned by graduates with forestry degrees. It is worth noting that the results of the study are relative in nature. If other degrees, such as biotechnology, food technology or human nutrition, were included in the analysis, the classification would probably be different. This paper is by no means an exhaustive explanation of the topic and, given the limitations mentioned above, should be regarded as a contribution to further analyses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ELA. 2019. Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (Polish system of monitoring the fates of college graduates), https://ela.nauka.gov.pl/pl/infographicsm, access: 05.07.2019.
  2. Kwiek Marek. 2017. Prywatyzacja i deprewatyzacja: od ekspansji (1990-2005) do implozji (2006-2025) systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (Privatization and de-privatization: from expansion (1990-2005) to contraction (2006-2025) of the Polish higher education system). Nauka 1: 39-67.
  3. Pietrzak Piotr. 2016. Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce (The efficiency of acting of public higher education institutions in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  4. Pietrzak Piotr. 2018. Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych (Effectiveness of academic teaching in the field of agricultural sciences). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 104-110.
  5. Rocki Marek. 2017. Analiza samozatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni z roku 2014 (The analysis of self-employment among the year 2014 2014 graduates of Polish higher education institutions). e-mentor 4: 4-10.
  6. Rocki Marek. 2018. Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce (Market valuation of graduates of economic studies in Poland). Ekonomista 1: 89-102.
  7. Zając Tomasz, Mikołaj Jasiński, Marek Bożykowski. 2017. Does it pay to be a stem graduate? Evidence from the Polish Graduate Tracking System. Research & Occasional Paper Series: CSHE 13 (17): 1-9.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3381
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu