BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puślecki Damian (Poznań University of Life Sciences, Poland)
Title
Practical and Financial Aspects of Concluding Harvest Help Contracts by Farmers
Praktyczne i finansowe aspekty zawierania przez rolników umów o pomocy przy zbiorach
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 361-369, bibliogr. 12 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Rolnictwo, Ubezpieczenia społeczne, Umowa brokerska
Agriculture, Social insurance, Brokerage agreement
Note
JEL Classification: Q12, Q13, J20, K12
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie kwestii praktycznych i finansowych, mogących wyniknąć ze stosowania wprowadzonych przepisów regulujących nowy typ umowy - tzw. umowę o pomocy przy zbiorach. Może być ona zawarta pomiędzy rolnikiem i pomocnikiem świadczącym pomoc w działalności rolniczej przy pracach sezonowych. Zwrócono uwagę na nowe definicje ustawowe, w tym przede wszystkim na pojęcie pomocnika rolnika. Ukazano podstawowe elementy analizowanej umowy, prawa i obowiązki stron, obowiązki finansowe ciążące na rolniku w związku z zawarciem i wykonaniem zobowiązania ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku ubezpieczenia pomocnika w KRUS. Analizowana regulacja budzi wiele wątpliwości, a najwięcej z nich występuje przy ustalaniu statusu pomocnika. Pomocnikiem rolnika może być osoba świadcząca pomoc tylko przy ustawowo wskazanych zbiorach produktów rolnych. Obowiązkowe ubezpieczenie tych podmiotów sprowadza się do ochrony w zakresie ubezpieczenia wypadkowego i zdrowotnego. Generuje to wysokie koszty dla rolników zawierających z pomocnikami krótkoterminowe umowy. Umowa o pomocy przy zbiorach nie przyznaje pomocnikom gwarancji ochrony wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Może to prowadzić w przyszłości do wyzysku ekonomicznego pomocników.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the practical and financial issues that may arise from the application of the recently introduced provisions regulating a new type of contract - the harvest help contract. It can be concluded between a farmer and a farm worker providing help in agricultural activities during seasonal work. Attention was paid to new statutory definitions, with particular reference to the concept of a farm worker. The basic elements of the contract, the rights and obligations of the parties, including the financial duties imposed on the farmer regarding the performance of the contract and the obligation to insure the worker at KRUS were presented. The analyzed regulation raises many doubts, especially when determining the worker's status. A farm worker may be a person providing help only to statutory limited specific harvest crops. Insurance protection is available only to some persons performing some specific activities and is limited to accident and health insurance only. It generates high costs for farmers who conclude short-term contracts with workers. The contract does not give the assistants any guarantee of minimum wage protection. This could lead to the risk of economic exploitation of assistants in the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Florek Ludwik. 2017. Prawo pracy (Labour Law). Warszawa: C.H. Beck.
 2. Katner Wojciech J. 2018. System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom 9 (Private law system. Liability of obligations - unnamed contracts. Volume 9). Warszawa: C.H. Beck.
 3. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2017. Wypowiedź wiceministra rolnictwa Ryszard Zarudzkiego z dnia 10 marca 2017 podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. (Ministry of Agriculture and Rural Development. Statement by Deputy Minister of Agriculture Ryszard Zarudzki of 10 March 2017 during the meeting of the Parliamentary Agriculture Committee), https://www.gov.pl/web/rolnictwo access: 17.05.2018.
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013). Journal of Laws, 2014.347.
 5. Szałaj Kamila. 2018. Pół roku umowy o pracę przy zbiorach (Half a year of work contract at harvest), https://agronews.com.pl/artykul/pol-roku-umowy-o-prace-przy-zbiorach-pomocnicy-bardziej-obciazeni/, access: 26.05.2019.
 6. Szweykowska Alicja, Jerzy Szweykowski (ed.). 2003. Słownik botaniczny (Botanical dictionary). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 7. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Act of December 20, 1990 on social insurance for farmers). Journal of Laws, 2017.2336 as amended.
 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Act of 20 April 2004 on the promotion of employment and labor market institutions). Journal of Laws, 2017.1065 as amended.
 9. Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu (Act of October 10, 2002 on the minimum wage) Journal of Laws 2017. 847.
 10. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (The Act of 13 April 2018 amending the act on social insurance for farmers and certain other acts). Journal of Laws, 2018.858.
 11. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Justification of the draft act amending the act on social insurance for farmers and certain other acts). Druk Sejmowy 2334, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2334 access: 26.04.2019.
 12. Wiktorowska Bożena, Guza Łukasz 2018. Pomocnicy rolnika czy parobkowie (Farmers' assistants or farmhandlings). Gazeta Prawna, 17.05.2018, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1124356,umowa-o-pomocy-przy zbiorach.html, access: 26.04.2019.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2807
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu