BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radlińska Kamila (Technical University of Koszalin, Poland)
Title
Employment of Foreigners in Agriculture in Poland
Zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie w Polsce
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 370-378, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Zatrudnienie cudzoziemców, Cudzoziemcy, Rolnictwo, Polityka migracyjna
Employment of foreigners, Foreigners, Agriculture, Migration policy
Note
JEL Classification: F22, J21, J43, J61, R23
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena stanu i uwarunkowań zatrudnienia cudzoziemców w rolnictwie w Polsce w latach 2008-2018. Podjęto próbę oceny, jak zmieniał się poziom zatrudnienia cudzoziemców w rolnictwie oraz jakie uwarunkowania decydowały o kierunku tych zmian. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce na stałe wpisało się w niektóre branże, w szczególności w polski sektor rolny. Rolnictwo absorbuje znaczną liczbę cudzoziemców. Przyczyny tego zjawiska tkwią w uwarunkowaniach formalnych uzyskiwania pozwoleń na pracę przez cudzoziemców i w warunkach społeczno-gospodarczych rolnictwa. Badaniem objęto uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rolnictwa w Polsce. W analizie empirycznej wykorzystano raporty i dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat liczby i struktury wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz dane Instytutu Badań nad Migracjami UW. Wyniki analizy wskazują, że w polskim rolnictwie w okresie 2008-2018 zatrudniona była znaczna liczba cudzoziemców. Uproszczenie procedur zatrudniania cudzoziemców w polityce migracyjnej przypisane było sektorowi rolnemu. Początkowo procedury ułatwiające zatrudnianie pracy w rolnictwie należy ocenić pozytywnie. Do 2014 roku udział cudzoziemców zatrudnionych w rolnictwie zwiększał się z roku na rok. Wynikało to z uwarunkowań ekonomicznych i społecznych polskiego rolnictwa oraz cech osobowych imigrantów. Po 2014 roku udział zatrudnienia cudzoziemców w rolnictwie zmniejszał się systematycznie.(abstrakt oryginalny)

This paper aims at the assessment of the status and conditions of employment of foreigners in agriculture, in Poland, in the years 2010-2018. The analysis concerns assessing how the level of employment of foreigners in agriculture has been changing and what considerations determined the direction of such changes. For some years now the employment of foreigners in Poland has lost its marginal nature and is permanently integrated into some industries, mainly Polish agriculture. Agriculture absorbs a significant number of foreigners. Reasons for this phenomenon may be found in formal conditions for obtaining work permits by foreigners, social and economic conditions of agriculture and features of immigrants. The research covers the economic and social conditions for agriculture in Poland. Empirical analysis encompasses reports and data of the Ministry of Labour, Family and Social Affairs concerning the number and structure of granted work permits for foreigners, declarations of intention to commission work to foreigners, as well as data of the Centre of Migration Research of Warsaw University. Results of analysis show that the number of employed foreigners was significant in Polish agriculture in the years 2010-2018. Simplification of foreigner employment procedures in the migration policy was assigned to the agricultural industry. Initially, procedures facilitating employment in agriculture should be assessed positively. By 2014, the participation of foreigners employed in agriculture was increasing on a year-to-year basis. It resulted from economic and social conditions for Polish agriculture and personal features of immigrants. After 2014, the participation of employment in agriculture regularly decreased.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Górny Agata, Paweł Kaczmarczyk, Monika Szulecka, Maciej Bitner, Marek Okólski, Urszula Siedlecka, Aneta Stefańczyk. 2018. Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców (Immigrants in Poland in the context of a simplified procedure of employing foreigners). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  2. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2018. Rolnictwo w 2017 (Agriculture in 2017). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
  3. Kubiciel-Lodzińska Sabina. 2013. Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań z województwa opolskiego) (The wages of foreigners working legally in Poland on the example of opole province). Studia Ekonomiczne 160: 92-101.
  4. Organiściak-Krzykowska. Anna. 2017. Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce (Foreign Labour Demand in Poland). Rynek Pracy 161: 23-30.
  5. Parzonko Anna J. 2016. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie w Polsce i możliwości ich wykorzystania (Reserves of labour resources in agriculture in Poland and the possibilities to use them). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 292-297.
  6. Radlińska Kamila. 2018. Fluctuations in the seasonality of employment in Poland. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 5 (8): 111-124.
  7. Szulecka Monika. 2016. Paradoxes of formal social control. Criminological aspects of foreigners' access to the Polish territory and labour market. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii 23: 79-95.
  8. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (The Act of 13 December 2013 on foreigners). Journal of Laws. 2013.1630.
  9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (The Act of 20 April 2004 on the promotion of employment and labor market institutions). Journal of Laws. 2004.99.1001.
  10. Wyszyński Robert. 2016. Zjawisko niepełnego wykorzystania zasobu pracy - czym jest i co mówi o rynku pracy w Polsce (The phenomenon of underemployment - What is it and what does it reveal about the Polish labour market?). Bank i Kredyt 3: 267-284.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4096
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu