BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicki Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Foreign Trade in Lamb Meat between European Union Countries
Handel zagraniczny mięsem jagnięcym między krajami Unii Europejskiej
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 379-389, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Handel zagraniczny, Import, Eksport, Mięso jagnięce
Research results, Foreign trade, Import, Export, Lamb
Note
JEL Classification: F10, F40, Q10, Q17
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem głównym pracy było przedstawienie handlu zagranicznego mięsem jagnięcym dotyczącego wymiany między krajami Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej według stanu 31.12.2018 roku (28 państw). Okres badań dotyczył lat 2005-2018. Źródła materiałów stanowiła literatura przedmiotu, dane Eurostat-u. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej i zmiennej, współczynnik koncentracji Giniego, analizę koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Eksport mięsa jagnięcego w relacji z innymi krajami Unii Europejskiej stanowił ponad 90% całkowitego eksportu tego rodzaju mięsa. W przypadku importu było to nieco ponad 50%. Występowały państwa sprzedające tylko do innych krajów UE oraz mające odbiorców też spoza Wspólnoty. Podobnie było w imporcie. Zmniejszała się koncentracja eksportu i importu mięsa jagnięcego, przy czym szybciej dla importu. Stwierdzono też dodatnie średnie związki między handlem zagranicznym mięsem jagnięcym w relacjach z innymi krajami UE a podstawowymi parametrami gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper was to present foreign trade in lamb meat concerning exchanges between the countries of the European Union. In a targeted manner, all EU member states were selected for research as of 31/12/2018 (28 countries). The research period concerned the years 2005-2018. The sources of materials were literature and Eurostat data. For analysis and presentation of materials, descriptive, tabular and graphical methods, dynamics indicators based on a constant and variable basis, the Gini concentration coefficient, Lorenz curve concentration analysis and Pearson's linear correlation coefficient were applied. The export of lamb meat in relation to other EU countries accounted for over 90% of total export of this type of meat. In the case of imports, it was just over 50%. There were countries only selling to other EU countries and those with buyers from outside the EU. The situation was similar in import. The concentration of lamb meat export and import decreased, faster for imports. There were also positive average relationships between foreign trade in lamb meat in relations with other EU countries and basic economic parameters.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ali Jabir, Evangelia Pappa. 2015. Global meat market: structural changes across geographical regions. South Asia Research 35 (2): 143-157.
 2. Anderson Jennifer. 2001. Sheep Meat: Can We Adapt to Forthcoming Demands. Production Systems and Product Quality in Sheep and Goats, Options Méditerranéennes.Séminaires Méditerrannées 46: 11-17.
 3. Barendse William. 2014. Should animal fats be back on the table? A critical review of the human health effects of animal fat. Animal Production Science 54 (7): 831-855.
 4. Bodkowski Robert, Bożena Patkowska-Sokoła. 2013. Modification of fatty acids composition of lambs' fat by supplementing their diet with isomerised grapeseed oil. Animal Science Papers & Reports 31 (2): 147-158.
 5. Boutonnet Jean-Pierre. 1999. Perspectives of the sheep meat world market on future production systems and trends. Small ruminant research 34 (3): 189-195.
 6. Brodzińska Katarzyna. 2009. Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska (Prospects of agricultural development in context of the environmental protection standards). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8: 24-33.
 7. FAOSTAT Database, http://www.fao.org/faostat/en/#data, access: 20.03.2019.
 8. Ferguson Drewe, Nicola Schreurs, Paul Richard Kenyon, Robin Jacob. 2014. Balancing consumer and societal requirements for sheep meat production: An Australasian perspective. Meat Science 98 (3): 477-483.
 9. Hall David, Tim Kelf, Neal Fogarty, Peter Murray. 2000. Opportunities for meat from lambs and goats in Australia. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 13: 91-92.
 10. Higgins David. 2004. Mutton dressed as lamb? The misrepresentation of Australian and New Zealand meat in the British market, c. 1890-1914. Australian Economic History Review 44 (2): 161-184.
 11. Huttman John. 1978. British meat imports in the free trade era. Agricultural History 52 (2): 247-262.
 12. IEC (Imperial Economic Committee). 1935. Mutton and lamb survey. A summary of production and trade in the Empire and foreign countries. London: Her Majesty's Stationery Office (HMSO).
 13. Jones Ernest Gabriel. 1929. The Argentine refrigerated meat industry. Economica, 26: 156-172.
 14. Kidane Hailu. 2003. Australian meat industry: Challenging issues and prospects on world export markets. Journal of Food Products Marketing 9 (2): 69-89.
 15. Klepacka-Kołodziejska Dorota. 2007. Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej. [W] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi (Support for less-favored areas as an instrument of the changing Common Agricultural Policy. [In] Socio-economic aspects of the development of the Polish countrywide), ed. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska. 211-224. Warszawa: IRWiR PAN i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 16. Klepacki Bogdan, Tomasz Rokicki. 2005. Na zdrowie (Bless you). Farmer 3: 14.
 17. Klonaris Stathis. 2002. Structural change in Greek meat demand. Agricultural Economics Review 2: 31-41.
 18. Klonaris Stathis. 2014. Demand for imported meat in Greece: A source-differentiated almost ideal demand system approach. Agricultural University of Athens Working Paper Series 6: 1-16.
 19. Moldovan Minodora. 2010. The Romanian meat sector - characteristics and post-accession assessments. Agricultural Economics and Rural Development 1: 141-159.
 20. Niżnikowski Roman. 1994. Chów owiec (Sheep breeding). Warszawa: PWRiL.
 21. Patkowska-Sokoła Bożena, Robert Bodkowski, Joanna Jędrzejczak. 2000. Content of conjugated dienes of linoleic acid in meat and milk of different animals species. Zeszyty Naukowe AR Wrocław 30 (399): 257-266.
 22. Perren Richard. 2017. Taste, trade and technology: the development of the international meat industry since 1840. London, New York: Routledge.
 23. Pirvutoiu Ion, Agatha Popescu. 2010. Some aspects concerning the actual statement of meat market in Romania. Agricultural Management/Lucrari Stiintifice. Management Agricol 12 (2): 1-8.
 24. Rokicki Tomasz. 2005. Prozdrowotne właściwości jagnięciny (Pro-health properties of lamb). Dostawca dla Przemysłu Mięsnego 1 (36): 46-48.
 25. Rokicki Tomasz. 2007. Sytuacja na rynku mięsa jagnięcego na świecie, w UE i Polsce (The situation on the market of lamb meat in the world, in the EU and Poland). Gospodarka Mięsna 3: 18-19.
 26. Rokicki Tomasz. 2017. Food security in the European Union - case study of lamb market. [in] Proceedings of the 2017 International Conference Economic Science for Rural Development. Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017.
 27. Rokicki Tomasz, Marcin Ratajczak. 2018. Segmentation of the EU countries in terms of the sheep production. [In] Proceedings of the 2018 International Conference Economic Science for Rural Development. Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018.
 28. Schmid Alexandra, Marius Collomb, Robert Sieber, Giuseppe Bee. 2006. Conjugated linoleic acid in meat products: a review. Meat Science 73: 29-41.
 29. Soare Elena. 2016. Study on sheep and goat meat market in Romania. Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development 16 (1): 505-510.
 30. Stanciu Silvius, Raluca Daniela Rizea, Anca Gabriela Ilie. 2015. Study on the competitiveness of the Romanian meat processing industry. Amfiteatru Economic Journal, 17, Special No. 9: 1331-1345.
 31. Williams Peter, Veronique Droulez. 2010. Australian red meat consumption-implications of changes over 20 years on nutrient composition. Food Australia 62 (3): 87-94.
 32. Woods Rebecca. 2012. Breed, culture, and economy: The New Zealand frozen meat trade, 1880-1914. Agricultural History Review 60 (2): 288-308.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3514
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu