BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryś-Jurek Roma (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Determinants of Family Farm Income Depending on Farm Size
Determinanty dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zależności od wielkości gospodarstwa
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 401-411, tab., bibliogr. 23 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Dochody, Wyniki badań, Rodzinne gospodarstwo rolne
Income, Research results, Family farm
Note
JEL Classification: C23, Q12, Q14
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych uwarunkowań ekonomicznych kształtowania się dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego za pomocą modeli panelowych. Wykorzystano dane z Sieci Zbierania Danych Rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN). Dane te obejmują podstawowe informacje o sytuacji około 1900 typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej w Unii Europejskiej w latach 2004-2017. Wykorzystano program Gretl do opracowania modeli o ustalonych efektach. Wskazano siedem determinant ekonomicznych, spośród potencjalnych dwudziestu dwóch, wpływających na wielkość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Są nimi: użytki rolne, udział produkcji roślinnej i zwierzęcej w produkcji ogółem, dopłaty na gospodarstwo, a także inwestycje netto na hektar, cash flow na hektar i koszty przeliczone na hektar. Wpływ zmiennych był zróżnicowany w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale we wszystkich oszacowanych modelach wystąpiły dwie zmienne: cash flow na ha i dopłaty dla gospodarstwa. Zatem są to znaczące determinanty ekonomiczne dla większości gospodarstw w Unii Europejskiej, niezależnie od ich wielkości ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of article is to present the key economic determinants of family farm income. The data from the Farm Accountancy Data Network (FADN) are used. These data include basic information about the situation of ca 1900 production types according to economic size in the EU in the years 2004- 2017. Moreover, an attempt is made to use the panel models to evaluate the economic determinants of family farm income. The Gretl programme is used to evaluate fixed effect models, allowing to choose seven statistically significant variables among a potential twenty-two economic determinants of family farm income. Next, estimation of models depending on the farm size is made. These economic determinants are: utilised agricultural area, share of crop and livestock production in total production, subsidies per farm, net investment per hectare, cash flow per hectare and input calculated per hectare. The impact of variables varies according to the economic size of a farm, but all the models include two variables: cash flow per ha and subsidies. Therefore, these are the most significant economic determinants of family farm income in the EU, regardless of the economic size of agricultural farm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adkins Lee C. 2014. Using GRETL for principles of econometrics. 4th edition Version 1.041. Oklahoma: Oklahoma State University.
 2. Akinwande Michael Olusegun, Hussaini Garba Dikko, Agboola Samson. 2015. Variance inflation factor: as a condition for the inclusion of suppressor variable(s) in regression analysis. Open Journal of Statistics 5: 754-767. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/ojs.2015.57075.
 3. Arbia Giuseppe, Gianfranco Piras. 2005. Convergence in per-capita GDP across European regions using panel data models extended to spatial autocorrelation effects. Istituto di Studi e Analisi Economica. Working Paper 51, https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id=936327, access: 22.07.2019.
 4. Baltagi Badi H. 2005. Econometric analysis of panel data. 3rd edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 5. Beckman Jayson, David Schimmelpfennig. 2015. Determinants of farm income. Agricultural Finance Review 75 (3): 385-402. DOI: 10.1108/AFR-06-2014-0019.
 6. Birthal Pratap, Digvijay Negi, Awadesh Jha, Dhiraj Singh. 2014. Income sources of farm households in India: Determinants, distributional consequences and policy implications. Agricultural Economics Research Review 27 (1): 37-48. DOI: 10.5958/j.0974-0279.27.1.003.
 7. Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings. L 335/3 of 13.12.2008.
 8. Czyżewski Andrzej, Aleksander Grzelak, Łukasz Grzelak. 2018. Determinants of income of agricultural holdings in EU countries. [In] VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development 1: 65-75. DOI: 10.14595/CP/01/005.
 9. Dańska-Borsiak Barbara. 2011. Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych (Dynamic panel models in economic research). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. EC (European Commission). 2019. Family farming, https://ec.europa.eu/agriculture/family-farming_en, access: 19.07.2019.
 11. Ergun Uğur, Ali Göksu. 2013. Applied econometrics with Eviews applications. Sarajewo: International Burch University.
 12. FADN (Farm Accountancy Data Network). 2019. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/, access: 21.07. 2019.
 13. Fadipe Ademoye, Adewale Adenuga, Abdulazeez Lawal. 2014. Analysis of income determinants among rural households in Kwara State, Nigeria. Trakia Journal of Sciences 4: 400-404. DOI: 10.15547/tjs.2014.04.010.
 14. Felczak Tomasz. 2014. Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (Factors differentiating value of farm net income from agricultural farm). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 81-84.
 15. Lowder Sarah K., Jakob Skoet, Terri Raney. 2016. The number, size, and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. World Development 87: 16-29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041.
 16. SFL, BSP. 2017. Enabling smallholder farmers to improve their incomes. White Paper "Improving Incomes Challenge". Sustainable Food Lab and Business Fights Poverty.
 17. Pawłowska-Tyszko Joanna, Michał Soliwoda. 2014. Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego (Farm income and the competitiveness of the tax and insurance system). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 18. Poczta Walenty, Joanna Średzińska, Aldona Mrówczyńska-Kamińska. 2009. Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych (The Factors determining the agricultural holdings' incomes in the European Union according to the types of farming). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 76: 17-30.
 19. Spicka Jindrich, Tomas Hlavsa, Katerina Soukupova, Marie Stolbova. 2019. Approaches to estimation the farm-level economic viability and sustainability in agriculture: A literature review. Agricultural Economics - Czech 65: 289-297. DOI: https://doi.org/10.17221/269/2018-AGRICECON.
 20. Średzińska Joanna. 2017. Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej (Factors determining income of farms in the european union according to economic size classes). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 477: 305-314. DOI: 10.15611/pn.2017.477.28.
 21. Średzińska Joanna, Walenty Poczta. 2012. Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej (Diversification of the financial situation of farms in the European Union countries from Central and Eastern Europe). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 22. Wooldridge Jeffrey M. 2013. Introductory econometrics. A modern approach. 5th edition. Mason: South-Western Cengage Learning.
 23. Zawadzka Danuta, Roman Ardan, Agnieszka Strzelecka. 2011. Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce (Factors determining the agricultural holdings' incomes in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 88: 71-81.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4097
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu