BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Satoła Łukasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Own Revenue Potential and the Tax Policy of Communes on the Example of Communes of the Małopolskie Province
Własny potencjał dochodowy a polityka podatkowa gmin na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 412-421, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Dochody gminy, Federalizm fiskalny, Finanse lokalne, Samorząd terytorialny, Usługi komunalne
Research results, Local revenues, Fiscal federalism, Local finance, Local government, Communal services
Note
JEL Classification: H71, H72, R51, R53
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia kategorii własnego potencjału dochodowego oraz diagnoza jego poziomu oraz zmian w zróżnicowanych warunkach ekonomicznych. Ocenie poddano także znaczenie wpływów z podatku od nieruchomości w kształtowaniu potencjału dochodowego gmin. Przedmiotem badań były podstawowe kategorie dochodów własnych gmin. Oszacowanie średniego poziomu analizowanych cech, ich zróżnicowania i zmian w badanym okresie dokonano za pomocą statystyki opisowej, tj. miary położenia i dynamiki. W analizach użyto takich miar tendencji centralnej, jak: średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, kwartyle, wykorzystano również współczynnik korelacji. Własny potencjał dochodowy stanowi stabilne źródło zasilania budżetów gmin i w największym stopniu jest odporny na zmiany koniunktury gospodarczej. Istotną, chociaż malejącą rolę we własnym potencjale dochodowym, odgrywają wpływy z podatku od nieruchomości. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem fiskalizmu w zakresie tego podatku, rośnie również wartość stabilnych źródeł dochodów gmin, co zwiększa ich samodzielność finansową. Gminy cechujące się wysokim poziomem własnego potencjału dochodowego na osobę stosowały równocześnie wyższy poziom opodatkowania nieruchomości, szczególnie w zakresie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to indicate the importance of the category of own revenue potential and diagnose its level and changes in various economic conditions. The importance of revenue from property tax in shaping the revenue potential of communes was also assessed. The subject of the study were basic categories of commune revenue. The estimation of the average level of analysed features, their differentiation and changes in the analysed period was made with the use of descriptive statistical methods, such as location, variability and dynamic measurements. In the analyses measures of central tendency such as: arithmetic mean, median, standard deviation, quartiles and the correlation coefficient were used. Own revenue potential constitutes a stable source of revenue for commune budgets and is most resistant to economic changes. Property tax revenue plays an important, albeit decreasing role in own revenue potential. Research has shown that together with an increase of fiscalism in the scope of this tax, the value of stable sources of income of communes also increases, which boosts financial independence. At the same time, communes with a high level of per capita income potential applied a higher level of property taxation, especially on buildings related to business activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cassette Aurelie, Edoardo Di Porto, Dirk Foremny. 2012. Strategic fiscal interaction across borders: Evidence from French and German local governments along the Rhine Valley. Journal of Urban Economics 72 (1): 17-30.
 2. Dziemianowicz Ryta, Marzanna Poniatowicz. 2016. Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego (Shares of local government in state income taxes in the light of theoretical postulates of fiscal federalism). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia 50 (1): 295-303.
 3. Filipiak Beata Zofia. 2016. Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego (Factors shaping the financial potential of local government units), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (79): 643-653.
 4. Głowicka-Wołoszyn Romana, Agata Wieczorek, Łukasz Satoła. 2018. Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim (Own income potential and debt of urban communes in Wielkopolska Provence). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 56 (4): 175-187.
 5. Gorynia Marian, Piotr Trąpczyński. 2014. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich - przegląd wyników badań (Determinants of effectiveness of foreign direct investment - a review article. Ekonomista 5: 663-684.
 6. GUS (Central Statistical Office). 2019. Roczne wskaźniki makroekonomiczne (Annual macroeconomic indicators). Warszawa: GUS, https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ access: 18.05.2019.
 7. Jastrzębska Maria. 2012. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Finances of local government units). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Kożuch Artur Jacek. 2013. Rachunek kosztów jako instrument zapewniający sprawne zaspokajanie potrzeb publicznych w JST (Cost accounting as an instrument ensuring efficient satisfaction of public Leeds in LGUs). Optimum. Studia Ekonomiczne 1 (61): 93- 105.
 9. Lubińska Teresa, Sławomir Franek, Marcin Będzieszak. 2007. Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (The income potential of self-government in Poland on the background of the amendment of the act on revenues of local government units). Warszawa: Difin.
 10. Norregaard John. 2013. Taxing immovable property revenue potential and implementation challenges. IMF Working Paper 13/129. Fiscal Affairs Department. International Monetary Fund.
 11. Oates Wallace. 1999. An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature 37 (3): 1120-1149.
 12. Oates Wallace. 2005. Toward a second-generation theory of fiscal federalism. International Tax and Public Finance 12 (4): 349-373.
 13. Parchet Rafael. 2019. Are local tax rates strategic complements or strategic substitutes?. American Economic Journal: Economic Policy 11 (2): 189-224.
 14. Poniatowicz Marzanna, Dorota Wyszkowska. 2014. Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konkurencja podatkowa gmin (Stimulating the development of local enterprise and issues of tax competition among local governments). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1 (52): 73-93.
 15. Przygodzka Renata. 2014. Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin (The tax control and the financial stability of communes), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 40: 334-343.
 16. Satoła Łukasz. 2012. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna (Local government units debt - an empirical analysis, Samorząd Terytorialny 1-2: 72-85.
 17. Satoła Łukasz, Aldona Standar, Agnieszka Kozera. 2019. Financial autonomy of local government units: evidence from Polish rural municipalities. Lex Localis-Journal of Local Self-Government, 17.2: 319-336.
 18. Statistics of Poland. BDL (Local Data Bank). Finanse publiczne (Public finances), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, access: 09.05.2019.
 19. Surówka Krzysztof. 2014. Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego (Territorial government in Poland in time of economic slowdown), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 37: 366-378.
 20. Swianiewicz Paweł. 2011. Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne (Local government finances: concepts, implementation, local policies). Warszawa: MUNICIPIUM.
 21. Swianiewicz Paweł, Jarosław Neneman, Julita Łukomska. 2013. Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości (The concept of real estate tax transformation). Finanse Komunalne 7-8: 25-50.
 22. Wieliczko Barbara. 2018. Federalizm fiskalny - wady i zalety (Fiscal federalizm - advantages and disadvantages). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 92 (2): 477-484.
 23. Zawora Jolanta. 2008. Samodzielność finansowa samorządu gminnego (Financial autonomy of the local self-government). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4095
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu