BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolińska Kinga (University of Life Sciences in Poznań, Poland)
Title
The Role of Agriculture in the National Economy of China and India - a Longterm Analysis
Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej Chin i Indii - analiza długookresowa
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 432-440, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Rolnictwo, Gospodarka narodowa, Kraje rozwijające się, Ekonomia rozwoju
Research results, Agriculture, National economy, Developing countries, Development economist
Note
JEL Classification: Q10, O1, Q2
streszcz., summ.
Country
Indie, Chiny
India, China
Abstract
Celem artykułu jest określenie pozycji rolnictwa w gospodarce Indii i Chin oraz weryfikacja na ile tendencja spadku znaczenia rolnictwa jest zauważalna w tych krajach w ciągu 25 lat (1990-2015). Kraje rozwijające się stanowią znaczącą grupę wśród wszystkich krajów na świecie. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują Indie i Chiny - dwie największe światowe gospodarki rozwijające się, które od początku lat 90. XX wieku dokonały znaczącego progresu w dziedzinie przemian społecznych, jak i gospodarczych. Na podstawie zebranego materiału utworzono modele regresji, wykazujące zależności pomiędzy zmienną zależną PKB per capita a istotnymi zmiennymi niezależnymi, w tym również z udziałem rolnictwa w PKB. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy pozytywny wpływ na PKB per capita ma napływ i odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz udział usług w PKB. Wraz ze wzrostem gospodarczym widoczna jest również wyraźna tendencja spadku udziału rolnictwa w wytwarzaniu PKB. Tempo i skala tego zjawiska jest jednak w badanych krajach różna. W przypadku Chin stabilny wzrost PKB per capita można zauważyć przy około 10-procentowym udziale rolnictwa w PKB, natomiast w przypadku Indii - przy 20-procentowym. Może to oznaczać, że taki udział rolnictwa w małym stopniu osłabia już wzrost PKB, zależnego na tym poziomie w większym stopniu od innych czynników.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to determine the position of agriculture in the economy of India and China and verify the extent to which the downward trend in agriculture is noticeable in these countries over 25 years (1990-2015). Developing countries represent a significant group among all countries in the world. India and China are especially important in this context for they are the biggest world developing economies which have made huge progress in the field of social and economic transition since the beginning of the 90s. Based on collected material, models of regression were developed, showing dependencies between the dependent variable (GDP per capita) and significant independent variables, including the contribution of agriculture to GDP. It results, from the conducted analyses, that the greatest positive effect on GDP per capita is exerted by an influx and outflow of foreign direct investment and share of services in GDP. With progressing economic growth, a marked downward trend is also evident for the share of agriculture in the generation of GDP. Nevertheless, the rate and scale of this phenomenon varies greatly in the investigated countries. In the case of China, stable per capita GDP growth can be observed with around a 10% share of agriculture in GDP, while, in the case of India, a 20% share. This may mean that such a share of agriculture is already weakening GDP growth to a small extent, which is more dependent on this level than on other factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak Ewa. 2012. Efekt smoka - Skutki ekspansji gospodarczej Chin (The dragon effect - Consequences of China's economic expansion). Gdańsk: CeDeWu.pl.
 2. Deszczyński Przemysław. 2010. Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych (Developing countries in international relations). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Godłów.
 3. Legiędź Janina. 2016. System naturalnej wolności Adama Smitha (Adam Smith's natural freedom system). Studia Ekononomiczne Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 1: 27-70.
 4. Kamińska-Mrówczyńska Aldona. 2008. Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowejw Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna (Importance of agriculture in national economy in Poland, macroeconomic and regional analysis). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 5 (2): 96-107.
 5. Khalid Nayab, Ayesha Siddiqa, Sheraz Ahmad, Khalid Zaman. 2018. Impact of agriculture sector development on economic growth: Application of Robust Linear LeastSquares Regression on Pakistan's Data Set. Acta Universitatis Danubius. O Economica 14 (4): 631-641.
 6. Kiryluk-Dryjska Ewa. 2014. Formalizacja decyzji wyboru publicznego: Zastosowanie do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce (Formalisation of public decision making: Application in allocation of structural funds with in the EU Common Agricultural Policy in Poland). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Klima Stanisław. 2016. Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się. [W] Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej (Determinants and barriers in development of developing countries. [In] Developing countries in global trade exchange), ed. Bożena Pera, Stanisław Wydymus, 41-69.Warszawa: Difin.
 8. Kłosiński Kazimierz. 2008. Chiny - Indie ekonomiczne skutki rozwoju (China -India ekonomic effects of development). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 9. Nawrot Katarzyna. 2014. Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej: przyczynek do ekonomii rozwoju (Developing countries in present day word economy: some remarks to development economics). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Oziewicz Ewa. 2006. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej (Transformation in present day word economy). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Pach Janina. 2001. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (Foreign direct investment in the light of economic security on the example of Poland in the 1990s). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 12. Pacho Wojciech. 2009. Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki (Essays on dynamics and stabilisation of economy). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 13. Pawlak Karolina, Walenty Poczta. 2008. Konkurencyjność polskiego sektora rolno - spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej (Competitiveness of the Polish agri-food sector in trade with EU countries). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 14. Tomczak Franciszek. 2000. Rozwój rolnictwa Światowego. Uwarunkowaniai konsekwencje dochodowe (Development of world agriculture. Conditions and income consequences). Warszawa: IERiGŻ.
 15. Sapa Agnieszka. 2012. Rolnictwo krajów najsłabiej rozwiniętych - wybrane aspekty (Agriculture of least developer countries - selected aspects). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5: 149-159.
 16. Zaremba Michał. 2015. Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii (Innovative policy of a developing country based on India). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 26 (1): 211-221.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3515
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu