BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Sebastian (Poznań University of Economics, Poland), Munteanu Andrea (University of Alba Iulia, Romania)
Title
Economic and Social Features of Small-Scale Farms in Poland Against a Background of Average Results for Agriculture
Ekonomiczne i społeczne cechy drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle przeciętnych wyników dla rolnictwa
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 441-450, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Badania ankietowe
Research results, Agriculture, Arable farm, Questionnaire survey
Note
JEL Classification: D1, Q1, Q12, R2
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie ekonomicznych i społecznych cen drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce w świetle średnich wyników dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Gospodarstwa drobnotowarowe stanowią integralną część polskiego rolnictwa. Dzięki wielofunkcyjnej roli, jaką odgrywają na obszarach wiejskich, ich funkcjonowanie jest kluczowe dla przyszłości agrobiznesu. Właśnie dlatego w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie wsparcie tej grupy producentów. Ich bliższe poznanie pomoże zdefiniować kierunek pomocy w bardziej adekwatny sposób. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki badanych jednostek, dane dotyczące produkcji i dochodów, jak również informacje opisujące warunki życia. Wykorzystano wyniki badań ankietowych i wtórnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano w niej analizę opisową z elementami wnioskowania indukcyjnego i metaanalizy oraz analizę porównawczą danych pochodzących z kwestionariuszy i średnich wyników dla kraju. Wyniki wskazują, że badane gospodarstwa drobnotowarowe cechują się mniej korzystnymi efektami produkcyjno-dochodowymi, mają niższą skalę produkcji i poziom specjalizacji. Chociaż warunki życia są zbliżone do gospodarstw miejskich, a nawet lepsze niż gospodarstw wiejskich, subiektywna ocena sytuacji materialnej jest gorsza. Sugeruje to, że ocena ta zależy głównie od bieżącej sytuacji dochodowej, a nie od standardu życia w długim okresie.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to determine the economic and social features of small-scale farms in Poland in light of the results for agriculture or the countryside, in general. Small-scale farms form an integral part of Polish agriculture. Thanks to the multifunctional role they play in rural areas, their functioning is crucial for the future of agribusiness, due to the growing expectations of society regarding traditional methods of food production, targeting agricultural policy to maintain the vitality of such entities, as well as limited possibilities of working outside agriculture. That is why, in the public debate, an opinion about the need for greater support of this group of farms takes place more and more often. Their closer familiarization will help direct the support in a more appropriate way. Basic characteristics of the surveyed entities, production and income data as well as conditions defining the standard of living are presented. The work uses the results of own surveys and data of the Central Statistical Office. A descriptive approach with elements of inductive reasoning, meta-analysis based on data from questionnaire surveys and comparative analysis were used. The data shows that surveyed small-scale farms achieve less favorable production and income results, have a lower production scale and are less specialized. Although the living conditions are similar to those of households in urban areas, and even better than among rural households, the assessment of the material situation of such farms is worse. This suggests that the assessment depends on the current income situation, rather than on the long-term standard of living.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aubert Magali, Philippe Perrier-Cornet. 2009. Is there a future for small farms in developed countries? Evidence from the French case. Agricultural Economics 40: 797-806.
 2. Bhatt Mohammad Sultan, Showkat Ahmad Bhat. 2014. Technical efficiency and farm size productivity - micro level evidence from Jammu & Kashmir. International Journal of Food and Agricultural Economics 2 (4): 27-49.
 3. Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak. 2010. Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych, położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego (Organization of crop and animal production in dairy farms located in three regions of the Lublin province). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 27-39.
 4. Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2018. Discovering economics in the EU's Common Agricultural Policy. Recommendations for the new period 2021-2026. [In] International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy". Warsaw: Warszawa: Wydawnictwo SGGW..
 5. Davidova Sophia, Lena Lakso, Matthew Gorton, Dan Petrovici, Plamen Mishev. 2012. Subsistence farming, incomes, and agricultural livelihoods in the New Member States of the European Union. Environment and Planning C: Government and Policy 30 (2):209-227. DOI: 10.1068/c1195r.
 6. EC (European Commission). 2010. Developments in the income situation of the EU agricultural sector. Brussels: European Commission - DG Agri.
 7. EC (European Commission). 2011. EU Agricultural Economic Brief. What is a small farm? Brief No2. Brussels: European Commission - DG Agri.
 8. EC (European Commission). 2015. Comparison of Farmers' Incomes in the EU Member States. Brussels: Directorate-General for International Policy.
 9. EC (European Commission). 2017. The future of food and farming - Communication on the Common Agricultural. MEMO/17/4842. Brussels: European Commission.
 10. FAO. 2014. The State of Food and Agriculture: Innovation in family farming, http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf, access: 20.06.2019.
 11. Gioia Anna. 2017. Small Farms in Europe: Time for a re-definition. Eco ruralis - accesstoland, https://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/comparative_analysis_of_small_farms_in_europe.pdf, access: 24.06.2019.
 12. Gollin Douglas. 2018. Farm size and productivity. Lessons from recent literature. Rome: International Fund for Agricultural Development.
 13. Goraj Lech, Elżbieta Olewnik. 2014. FADN and Polish FADN. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 14. Guiomar N., Sergio Godino, Teresa Pinto-Correia, Mara Almeida, Fabio Bartolini, Peter Bezak, Marianna Biro, Hilde Bjorkhaug, Stefan Bojnec, Gianluca Brunori, Mirco Corazzin, Marta Czekaj, Sophia Davidova, Józef Kania, Eliza Marraccini, Zsolt Molnár, Julia Niedermayr, Anders Wästfelt. 2018. Typology and distribution of small farms in Europe: Towards a better picture. Land Use Policy 75: 784-798.
 15. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2016a. Characteristics of agricultural holdings 2016. Warszawa: GUS.
 16. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2016b. Rural areas in Poland in 2016. Warszawa: GUS.
 17. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2018. Statistical yearbook of agriculture 2018. Warszawa: GUS.
 18. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2019. The situation of households in 2018 in the light ofresults of the household budget survey. Warszawa: GUS.
 19. Hazell Peter, Xinshen Diao. 2005. The Role of Agriculture and Small Farms in Economic Development. Washington: International Food Policy Research Institute (IFPRI), https://pdfs.semanticscholar.org/5e3e/edcaf801ea62e0327986e1a29e8832eaa318.pdf, access: 25.06.2019.
 20. Hazell Peter, Colin Poulton, Steve Wiggins, Andrew Dorward. 2010. The future of small farms: Trajectories and policy priorities. World Development 38 (10): 1349-1361.
 21. Hornowski Andrzej, Łukasz Kryszak. 2016. Wyniki finansowe drobnych gospodarstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiego FADN (Financial results of small farms in the light of reports of European FADN). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 92-98.
 22. IFAD-UNEP. 2013. Smallholders, food security, and the environment. Rome: IFAD-UNEP.
 23. Lowder Sarah K., Jakob Skoet, Terri Raney. 2016. The number, size, and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. World Development 87: 16-29.
 24. OECD. 2010. Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: Draft Report. Paris: OECD - Trade and Agriculture Directorate Committee for Agriculture.
 25. OECD. 2018. OECD Rural Policy Reviews. Poland 2018. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/9789264289925-en.
 26. Popescu Doris L. 2014. Subsistence/semi-subsistence agricultural exploitations: Their roles and dynamics within rural economy. Rural Sustainable Development in Romania. Procedia Economics and Finance 16: 563-567.
 27. PPS (Portal Pomocy Społecznej, Social Assistance Portal). 2018. Dochód z gospodarstwa rolnego a 500+ i świadczenia rodzinne (Income of farm and 500+ and family benefits), https://ops.pl/2018/09/dochod-gospodarstwa-rolnego-a-500-swiadczenia-rodzinne/, access: 28.06.2019.
 28. Rapsomanikis George. 2015. The economic lives of smallholder farmers. An analysis based on household data from nine countries. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 29. Sobierajska Jolanta. 2015. Zmiany w strukturze produkcji a efektywność gospodarstw rolnych (Changes in the structure of production and the efficiency of farms). Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XVII (5): 258-263.
 30. Stępień Sebastian, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth. 2017. Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolnych na przykładzie Polski (The impact of the Common Agricultural Policy on the socio-economic balance of agricultural holdings on the example of Poland). Wieś i Rolnictwo 4 (177): 39-58.
 31. Swinnen Johan. 2015. The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy: Introduction and key conclusions. [In] The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy. An Imperfect Storm, ed. J. Swinnen, 1-30. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).
 32. Szumelda Anna. 2013. Is Small Beautiful? The debate on the future of small individual farms in Poland. Eastern European Countryside 19: 219-251.
 33. Velazquez Beatriz. 2008. The single payment scheme in the impact assessment of the CAP health check. [In] 109th EAAE Seminar "The CAP after the Fischler Reform", Vicerbo, 20-21 November 2008.
 34. Waceke Joanne W., John W. Kimenju. 2007. Intensive Subsistence agriculture: impacts, challenges and possible interventions. Dynamic Soil, Dynamic Plant 1 (1): 43-53.
 35. Wiggins Steve, Johann Kirsten, Luis Llambi. 2010. The future of small farms. World Development 38 (10): 1341-1349.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4100
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu