BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Jagoda (Poznań University of Life Sciences, Poland), Sadowski Arkadiusz (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Trade in Polish Beef with Muslim Countries in the Context of the Ban on Ritual Slaughter
Handel polskim mięsem wołowym z krajami muzułmańskimi w kontekście zakazu uboju rytualnego
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 451-458, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Mięso wołowe, Handel
Research results, Beef meat, Trade
Note
JEL Classification: F10, F14, Z12
streszcz., summ.
Country
Kraje muzułmańskie
Islamic countries
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie zmian w polskim handlu wołowiną z wybranymi krajami muzułmańskimi w kontekście zakazu uboju rytualnego. Wskazano na ekonomiczne konsekwencje zakazu jego dokonywania. Na podstawie danych pozyskanych z UN Comtrade Database oraz FAOSTAT przeprowadzono analizę znaczenia produkcji, konsumpcji i handlu wołowiny w Polsce, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie oraz handlu międzynarodowego tym produktem, w kontekście polskiej ustawy o uboju rytualnym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wynikający z ustawy zakaz przyczynił się z jednej strony do osłabienia pozycji rynkowej Polski jako eksportera wołowiny do Turcji, a z drugiej skłonił dostawców do zmiany zachowań rynkowych, przejawiających się eksportem do Bośni i Hercegowiny i ich reeksportu do Turcji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono również, że etyczna motywacja przyświecająca zakazowi uboju rytualnego nie przyniosła spodziewanych skutków.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the changes in beef trade between Poland and selected Muslim countries in the context of the ban on ritual slaughter. The economic consequences of the ban were discussed. Data from the UN Comtrade Database and FAOSTAT were used as a basis for analyzing the importance of international trade in beef and of beef production and consumption in Poland, Turkey and Bosnia and Herzegovina in the context of the Polish Ritual Slaughter Act. This research found that the ban provided for in the Act had an adverse effect on Poland's market position as a beef exporter to Turkey and, on the other hand, made suppliers reconsider their market behavior, as reflected by beef exports to Bosnia and Herzegovina and re-exports to Turkey. Another conclusion from this research is that the ethical motivation behind the ban on ritual slaughter failed to produce expected results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARR (Agencja Rynku Rolnego, Agricultural Market Agency - AMA). 2016 "European meat, Quality and taste". Report. Warszawa: Agencja Rynku Rolnego.
 2. Aydoğdu Mustafa Hakki. 2018. General analysis of recent changes in red meat consumption in Turkey. IOSR Journal of Economics and Finance 9 (6): 1-8.
 3. Bąk-Filipek Ewa. 2016. Changes in Polish foreign trade of cattle livestock and beef. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4): 55-64.
 4. Erdoğdu Hamza, Hasan Çiçek. 2017. Modelling beef consumption in Turkey: the ARDL/bounds test approach. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 41: 255-264.
 5. Drath Jakub. 2015. Ubój rytualny w polskim systemie prawnym (Ritual slaughter in the Polish legal system). Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW 3: 71-85.
 6. FAOSTAT Statistical Databases. www.faostat.fao.org/data.
 7. Fuseini Awal, Knowles Toby, Phil Hadley, Stephen Wotton. 2016. Halal stunning and slaughter: Criteria for the assessment of dead animals. Meat Science 119: 132-137.
 8. Fuseini Awal, Stephen Wotton, Hadley Phil, Knowles Toby. 2017. Halal meat fraud and safety issues in the UK: a review in the context of the European Union. Food Etics 1: 127-142. DOI 10.1007/s41055-017-0009-1.
 9. Havinga Tetty. 2010. Regulating halal and kosher foods: Different arrangements between state, industry and religious actors. Erasmum Law Review 3 (4): 241-255
 10. Karli Bahri, Fatma Ertatiş, Filiz Yüksel, Ayse Tekin, Mevlut Gül. 2017. Determination of red meat consumption and meat consumption habits. The case of Isparta province. Scientific Papers Series Management. Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 17 (2): 197-206.
 11. Lewis Melissa. 2010. The Regulation of Kosher Slaughter in the United States: How to Supplement Religious Law so as to Ensure the Humane Treatment of Animals. Animal Law 16 (259): 260-285.
 12. Lipińska Katarzyna. 2011. Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt? (Is ritual animal slaughter allowed in Poland?). Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 1: 14-18.
 13. Mészáros Kornelia, Eniko Lencsés. 2016. Cattle and beef external trade of Poland and Hungary outside to the European Union. Zeszyty Naukowe SERiA XVIII (5): 171-175.
 14. Pawlak Karolina, Walenty Poczta. 2011. Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju (International agricultural trade. Theories, competitiveness, development scenarios). Warszawa: PWE.
 15. Płaneta Paweł. 2017. Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju? (Bosnia and Herzegowina at a crossroads. Rebuilding the Muslim identity or Islamization of the country?). Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne XXVI: 165-192.
 16. Şentürk Berrin. 2015. The relationship between animal-originated food demand and income growth i Turkey. Atatürk University Journal of Veterinary Sciences 10 (1):1-5. DOI: 10.17094/avbd.23641.
 17. Stańko Stanisław, Aneta Mikuła. 2017. Tendencje na rynku mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016 (Trends in the Polish and global beef market in 2000-2016). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (2): 234-243.
 18. Tereszczuk Mirosława. 2016. Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych - zakres i znaczenie (Scope and importance of agri-food export subsidies). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 3 (81) 225-235.
 19. Tutkun Muhittin. 2017. The red meat production in Turkey. Scientific Papers. Series D. Animal Science LX: 278-283.
 20. UNCD (United Nations Comtrade Database). 2019. International Trade Statistics - Import/Export Data, https://comtrade.un.org/data/, access: 02.04.2019.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3384
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu