BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiglak-Krajewska Magdalena (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Agricultural Risk and Its Perception Among Protein Plant Farmers
Ryzyko w działalności rolniczej oraz jego postrzeganie przez rolników uprawiających rośliny białkowe
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 459-469, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Ryzyko, Postrzeganie ryzyka, Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna
Research results, Risk, Risk perception, Arable farm, Crop production
Note
JEL Classification: Q12, D8, G22
streszcz., summ.
Abstract
Rolnicy działają w warunkach ryzyka i niepewności, co sprawia, że nie są w stanie dokonywać wyborów w sposób optymalny. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie, w jaki sposób rolnicy postrzegają występujące w rolnictwie ryzyko. W realizacji postawionego celu posłużono się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 roku na próbie 137 gospodarstw rolnych, uprawiających rośliny białkowe, z terenu całego kraju. Zebrane informacje zostały poddane analizie, a następnie opisane przy zastosowaniu metod statystyki opisowej. Dodatkowo przeprowadzono ocenę związku korelacyjnego między wybranymi cechami przy wykorzystaniu współczynnik kontyngencji C Pearsona, opartym na teście niezależności chi-kwadrat. Większość ankietowanych (71%) postrzegała skutki ryzyka jako możliwość wystąpienia straty lub zysku, a 29% wyłącznie jako poniesienie straty. Nikt z ankietowanych nie wskazał, że postrzega ryzyko wyłącznie z możliwością osiągnięcia zysku. Według respondentów w prowadzonej działalności najbardziej należy obawiać się ryzyka produkcyjnego (średnia ocean 11,6) oraz ryzyka rynkowego (8,1-9,0).(abstrakt oryginalny)

As farmers are exposed to risk and uncertainty, they are unable to make optimal choices. The main purpose of this paper was to present how farmers perceive risk in agriculture.To meet the objective defined above, this paper relied on the results of a 2018 survey conducted with a sample of 137 legume farms across the country. The information was analyzed and described with the use of descriptive statistics methods. Also, the correlation between selected characteristics was assessed with the Pearson's contingency coefficient (C) based on the chi-square test of independence. Most interviewees (71%) perceive the effects of risk as the possible emergence of losses or profits, while 29% associate risks with losses only. None of the interviewees declared the perception of risks purely as an opportunity to reap benefits. The respondents believe that agricultural businesses should be most wary of production risk (an average rating of 11.6) and market risk (8.1 to 9.0).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asnar Yudistiria, Nicola Zannone. 2008. Perceived risk assessment. [In] Proceedings of the 4th ACM workshop on Quality of protection, https://security1.win.tue.nl/~zannone/publication/asna-zann-08-QoP.pdf, access 10.05.2019.
 2. Bruhwiler Bruno. 1980. Risk Management - eine Aufgabe der Unternehmensfuhrung. Bern, Stutgart: Verlag Paul Haubt.
 3. Drucker Peter F. 1976. Skuteczne zarządzanie (Effective management). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Duinen Rianne, Tatiana Filatova, Peter Geurts, Anne van der Veen. 2015. Empirical Analysis of farmer's drough risk perception: objective factors, personal circumstances and social influence. Risk Analysis 35 (4): 741-755.
 5. EC (European Commission). 2001. Working document. Risk management tools for eu agriculture with special focus on insurance. Economic analyses, forward studies. Brussels: European Commission. Agriculture Directorate-General Directorate.
 6. Flaten Ola, Lien Gudbrand., Matthias Koesling, Valle Paul Steinar, Martha Ebbesvik. 2005. Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway. Livestock Production Science 95 (1):1-25.
 7. Grzybowski Wacław. 1976. Ryzyko w procesie podejmowania decyzji (Risk in the decision-making proces). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 8. Gup Benton. 1992. The basics of Investing. Hoboken, New Jersey: J. Wiley&Sons Inc.
 9. Hardaker Brian J. 2000. Some issues in dealing with risk in agriculture. Working Paper. Series in Agricultural and Resource Economics 3: 1-18.
 10. Hardaker Brian J., Ruud B.M. Huirne, Jock R Anderson., Lien Gudbrand. 1997. Coping with Risk in Agriculture. New York: CAB International.
 11. Harwood Joy, Richard Heifner, Keith Coble, Janet Perry, Agapi Somwaru. 1999. Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis. Agricultural Economic Report No. 774. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.
 12. Foguesatto Rogério Foguesatto, João Armando Dessimon Machado. 2017. Perceptions of risk management strategies in family agroindustries. African Journal of Agricultural Research 12 (22): 1881-1888.
 13. Jajuga Krzysztof, Teresa Jajuga. 2007. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa (Investments. Financial instruments, financial assets, financial risk, financial engineering ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Jerzak Michał A. 2013. Towarowy rynek terminowy w rolnictwie. Determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce (Commodity futures market in agriculture. Determinants of creation and development in Poland). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 15. Jerzak Michał A., Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2015. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe (Economic conditions of development of production, market, infrastructure and turnover system of the use of leguminous plants for feed purposes). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. .
 16. Kłoczko-Gajewska Anna, Piotr Sulewski. 2009. Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania (Farmers attitudes towards risk and ways of its limitation) Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (1):142-148
 17. Kozielecki Józef, Radosław Kietliński. 1972. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka związanego z działaniem podmiotu (Making decisions in conditions of risk related to the operation of the entity). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kozielecki Józef, Tadeusz Kotarbiński. 1965. Traktat o dobrej robocie (The Treaty of good work). Wrocław: Ossolineum.
 19. Laska Dorota, Ludwik Wicki. 2012. Rodzaje ryzyka w działalności rolniczej oraz ich postrzeganie przez rolników (Risk in agriculture activity and their perception by the farmers). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 95: 24-40.
 20. Majewski Edward, Piotr Sulewski, Adam Wąs, Łukasz Cygański. 2008. Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. [W] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych (Factors and strategy of management of an agricultural enterprise in the context of the conditions of Polish agriculture. [In] Price risk management and the possibility of stabilizing the income of agricultural producers), eds. M. Hamulczuk, S. Stańko, 162-193. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 21. Meuwissen Miranda, Ruud Huirne, Brian Hardaker. 1999. Perception of risks and risk management strategies: analysis of dutch livestock farmers. American Journal of Agricultural Economics 81: 1284-1285.
 22. Miller Alan, Dobbins Craig, James Pritchett, Michael Boehlje, Cole Ehmke. 2004. Risk management for farmers. West Lafayette: Purdue University Departament of Agricultural Economics.
 23. Osiatyński Leszek. 1963. Problem kwantyfikacji ryzyk w handlu zagranicznym (The problem of quantification of risks in foreign trade). Wiadomości Ubezpieczeniowe 1: 2-3.
 24. Pawłowska-Tyszko Joanna. 2009. Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie. (Current problems of risk management in agriculture). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 535: 1-53.
 25. Sjöberg Lennart. 2000. The methodology of risk perception research. Quality and Quantity 34: 407-418.
 26. Sołtysiak Mirosław. 2014. Menadżerowie w procesie zarządzania ryzykiem. Managers in risk management proces. Modern Management Reviev 21 (2): 141-148.
 27. Sulewski Piotr. 2014. Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych - ujęcie teoretyczne i empiryczne (Risk aversion and profitability of production factors - theoretical and empirical approach). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (341): 87-105.
 28. Sulewski Piotr, Anna Drożdż. 2012. Ubezpieczenia produkcji rolniczej w opiniach i ocenie rolników (Agricultural Insurance Scheme in Farmers' Opinions). Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 393-396.
 29. Sulewski Piotr, Anna Kłoczko-Gajewska. 2014. Farmers' risk perception, risk aversion and strategies to cope with production risk: an empirical study from Poland. Studies in Agricultural Economics 116: 140-147.
 30. Sulewski Piotr, Kinga Pogodzińska. 2018. Zmiany w postrzeganiu problemu ryzyka przez polskich rolników z gospodarstw towarowych w latach 2011-2017 (Changes in risk perception demonstrated by polish farmers from commercial farms in the period 2011-2017). Roczniki Naukowe SERiA XX (3): 145-150.
 31. Szymański Zbigniew. 1961. Ryzyko w teorii ubezpieczeń (Risk in insurance theory). Wiadomości ubezpieczeniowe 8: 5-6.
 32. Śmiglak-Krajewska Magdalena. 2014. Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (Tools of risk management methods in farms from kuyavian-pomeranian voivodeship). Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (4): 136-143.
 33. Thaler Richard, Eric Johnson. 1990. Gambling with the House Money and trying to break even: the effects of prior outcomes on risky choice. Management Science 36 (6): 643-660.
 34. Weber Elke, Richard Milliman. 1997. Perceived risk attitudes: relating risk perception to risky choice. Management Science 43 (2): 123-144.
 35. Winsen Frankwin, Yann Meyc, Ludwig Lauwers, Steven Passel, Mark Vancauteren, Erwin Wauters. 2014. Determinants of risk behaviour: effects of perceived risk and risk attitude on farmer's adoption of risk management strategies. Journal of Risk Research: 19 (1): 56-78.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2859
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu