BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madrak-Grochowska Małgorzata (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Title
Jerzy Tomala: Economist of Growth and Development
Source
Ekonomia i Prawo, 2019, t. 18, nr 2, s. 209-232, bibliogr. 45 poz.
Economics and Law
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Ekonomia polityczna
History of economic thought, Economic development, Economic growth, Political economy
Note
JEL Classification: B31, O00, O20.
summ.
Tomala Jerzy
Abstract
Motivation: The year 2018 was celebrated at the Faculty of Economic Sciences and Management of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland as the 50th anniversary of the existence of the Faculty. To celebrate this jubilee, numerous conferences, debates, conventions and occasional meetings were organized. On the occasion of these events, people who contributed greatly to the development of the Faculty of Economic Sciences and Management in the area of science and didactics as well as in the organizational field were recalled and honoured. Undoubtedly, Professor Jerzy Tomala was one of them. Aim: The aim of this article is to present the biography of Professor Jerzy Tomala with special emphasis on his scientific accomplishments, international successes, as well as didactic and organizational achievements at the Faculty of Economic Sciences and Management of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. Results: During many years of his scientific work, Professor Jerzy Tomala became a scholar who was recognised both in Poland and internationally - first and foremost as an authority in the field of broadly understood macroeconomic problems of economic growth (with particular emphasis laid on the impact of investment, technological progress and efficiency of technical and economic relations on the long-term growth of national income) and in the area of economic policy of developed countries, mainly of the United States of America. His scientific interests also included the issue of full employment, the concept of a potential national product and educational policy. Professor Jerzy Tomala was invited to various study internships at renowned universities in the United States and to renowned scientific and teaching institutions in Western Europe. He also worked as a consultant of the World Bank, and his publications impacted some important decisions made by international organizations such as, for instance, OECD, the European Community, or the World Bank. For his achievements in the field of science, didactics and organizational work, Professor Jerzy Tomala received high state awards, prestigious awards of the Minister of Higher Education and the Rector of Nicolaus Copernicus University in Toruń, as well as numerous honours from his students and alumni.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carnoy, M., & Tomala, J. (1993). Lessons of the privatization experience in Poland. Stanford: Stanford University.
 2. Dąbrowski, Z., Kruszczyński, S., Tomala, J., & Winiarski, B. (1961). Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 16.
 3. Dąbrowski, Z., Kruszczyński, S., Tomala, J., & Winiarski, B. (1962). Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 23.
 4. Dąbrowski, Z., Kruszczyński, S., Tomala, J., & Winiarski, B. (1965). Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 49.
 5. Dąbrowski, Z., Kruszczyński, S., Tomala, J., & Winiarski, B. (1966). Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 37.
 6. Dolny, E., Szczepańska, E., Rybińska, M., Zawadzka, K., & Haffer, M. (2003). Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1968-2003. Toruń: ateFOKA.
 7. Friedrich, P., & Tomala, J. (1990). Suggestions for the formation of investment policies in the area of industrial economies in Poland. Brussels: Commission of the European Communities, Division for International Industrial Relations.
 8. Jaworowski, P. (1999). Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu u progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. Jaworowski, P. (Ed.). (1993). Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1968-1993. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 10. Jaworowski, P., & Karaszewski, W. (Eds.). (2018). Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018: wspomnienia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 11. Karaszewski, W. (2004). Słowo o Profesorze. In M. Haffer, & W. Karaszewski (Eds.), Czynniki wzrostu gospodarczego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 12. Kosiedowski, W., Popławski, W., & Tomala, J. (1981). Przestrzenne bariery rozwoju społeczno-gospodarczego. Struktura przestrzenna przemysłu i infrastruktura techniczna jako bariery wzrostu przemysłu w świetle przyjętej koncepcji rozwoju gospodarczego regionu (na przykładzie województwa toruńskiego). Toruń.
 13. Kruszczyński, S., Tomala, J., & Wojtasiewicz, L. (1970). Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 106.
 14. Polszakiewicz, B. (2006). Jubilat Profesor Jerzy Tomala. In B. Polszakiewicz, & J. Boehlke (Eds.), Ład instytucjonalny w gospodarce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 15. Sojak, S. (Ed.) (2018). Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 16. Tomala, J. (1954a). Znaczenie i drogi wzrostu wydajności pracy. Gazeta Poznańska, 22, 26, 28-29.01.1954.
 17. Tomala, J. (1954b). Znaczenie lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw dla wzrostu dobrobytu społeczeństwa. Gazeta Poznańska, 4-5.02.1954.
 18. Tomala, J. (1955). Bilans dziesięciolecia budownictwa pokojowej gospodarki na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1945-1955). Przegląd Zachodni, 7-8.
 19. Tomala, J. (1956). O proporcjach w rozwoju produkcji przemysłowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Przegląd Zachodni, 9-10.
 20. Tomala, J. (1957). Tempo rozwoju produkcji przemysłowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Poznań: Instytut Zachodni.
 21. Tomala, J. (1960). Technologiczne parametry wzrostu produkcji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
 22. Tomala, J. (1961a). (Rev.). Istota i rodzaje postępu technicznego. Rocznik Ekonomiczny PTE Oddział w Poznaniu 1960.
 23. Tomala, J. (1961b). Kwantyfikacja wpływu zmian zatrudnienia i wydajności pracy na proces wzrostu gospodarczego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
 24. Tomala, J. (1962a). Długofalowy trend współczynnika kapitału. Ekonomista, 6.
 25. Tomala, J. (1962b). Koncepcja równowagi dynamicznej w modelach wzrostu typu Harrod-Domar. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 7.
 26. Tomala, J. (1962c). O przyspieszeniu, inwestycjach indukowanych i autonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.
 27. Tomala, J. (1962d). Postęp techniczny i wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1.
 28. Tomala, J. (1963). Relacje kapitałowe w teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 29. Tomala, J. (1964). (Rev.). Postęp techniczny a wydajność pracy w przemyśle. Ekonomista, 3.
 30. Tomala, J. (1966). Dyskusja. In S. Kruszczyński (Ed.), Węzłowe problemy ekonomicznego rozwoju Wielkopolski 1945-1965. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 31. Tomala, J. (1968). Podstawy polityki wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 41.
 32. Tomala, J. (1970a). (Rev.). Postęp ekonomiczny w gospodarce przemysłowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
 33. Tomala, J. (1970b). Trzydziestolecie pracy naukowej prof. dr. Seweryna Kruszczyńskiego. Rocznik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.
 34. Tomala, J. (1975a). Analityczno-instrumentalna rola potencjalnego produktu narodowego. Ekonomista, 6.
 35. Tomala, J. (1975b). Analiza kapitalistycznego systemu oświaty i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ekonomista, 4.
 36. Tomala, J. (1975c). Interpretacja pełnego zatrudnienia w powojennej polityce ekonomicznej Stanów Zjednoczonych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 72.
 37. Tomala, J. (1980). Oddziaływanie państwa na rozwój gospodarczy w kapitalizmie. Biuletyn Informacyjny Zespołu Koordynacyjnego Problemu Międzyresortowego "Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", 25.
 38. Tomala, J. (1982). Aims and instruments of the Polish economic reform. Marsylia: Université d'Aix-Marseille.
 39. Tomala, J. (1985b). Ob sich was flexibles findet? Bayerische Rundschau, 98.
 40. Tomala, J. (1985c). Przyczyny i skutki bezrobocia we współczesnym kapitalizmie. Bydgoszcz: ANS Bydgoszcz.
 41. Tomala, J. (1989). Makroekonomicke rizeni produktiva v americkem hospodarstvi. Brno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.
 42. Tomala, J. (1998). Ewolucja podstaw i celów polityki ekonomicznej Stanów Zjednoczonych. In J. Tarajkowski (Ed.), Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz Profesora Zdzisława Dąbrowskiego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 43. Tomala, J. (Ed.). (1985a). Nauka Karola Marksa a współczesność: materiały z sesji naukowej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 44. Tomala, J. (n.d.). Personal files of Professor Jerzy Tomala (file K-101/49). Archives of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.
 45. Tomala, J., Kwieciński, Z., & Borowicz, R. (1976). The access to higher schools in Poland in the aspect of social equality and economic development. Toruń: Nicolaus Copernicus University Press.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.016
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu