BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Takács István (Óbuda University, Hungary), Takács-György Katalin (Óbuda University, Hungary)
Title
Main Focuses of English Papers of Annals (PAAAE) during the Last Ten Years
Główne pola zainteresowania angielskich artykułów badawczych publikowanych w rocznikach naukowych SERiA w ostatnich dziesięciu latach
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 470-480, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Rolnictwo, Eksploracja tekstu, Języki programowania, Terminologia naukowa
Research results, Agriculture, Text mining, Programing languages, Terminology of science
Note
JEL Classification: A31, B49, C38
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było dokonanie analizy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim w Rocznikach Naukowym SERiA w latach 2009-2018. Wykorzystano analizę i eksplorację tekstu, dokonano pomiaru zmian w częstotliwości pojawiania się kluczowych terminów oraz wyciągnięto na tej podstawie wnioski dotyczące możliwej zmiany zainteresowań badawczych u autorów. Przedmiotem badania były 393 artykuły w języku angielskim, które zostały opublikowane w Rocznikach Naukowych SERiA w latach 2009-2018 (tomy XI-XX), które są dostępne w formacie pdf na stronie wydawnictwa. Eksplorację i analizę tekstu przeprowadzono za pomocą dostosowanych do potrzeb własnych procedur stworzonych w języku programowania R. W ramach grupowania hierarchicznego zastosowano metodę Ward D, a powiązanie częstotliwości występowania terminów obliczono za pomocą korelacji Pearsona. Stwierdzono, że wzrosła liczba kwerend w kontekście produktu-produkcji-rynku, jednak rzadko korzystano z terminu "konkurencyjność". Ważnym doświadczeniem było stwierdzenie, że w przypadku grupowania artykułów według narodowości autorów, spadło znaczenie pochodzenia autora jako czynnika determinującego, co mogłoby sugerować jednolitość terminologii, a także podobieństwo tematów badań i zainteresowań badaczy. To z kolei może przełożyć się na zainicjowanie współpracy i prowadzenie badań wspólnych. Wzrost liczby artykułów przygotowanych przez zespoły międzynarodowe jest również prognozą tej tendencji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to analyze English language scientific articles that have been published in the scientific journal entitled Annals PAAAE from 2009 to 2018 by using tools of text mining and text analysis, measuring how the frequency of key terms has changed, and to conclude the probable change of research focus of authors based on it. The subjects of the research are 393 English language articles that have been issued in the volumes of Annals PAAAE (Polish title is Roczniki Naukowe SERiA) from 2009 to 2018 (from Vol. 11 to Vol. 20), which are ready to download in pdf format on the website of the publishing house. Text mining and text analysis were conducted using own self-adapted routines of samples written in the R language programme. At the hierarchic cluster analysis, the Ward D method was used, and the association of frequency of terms was measured using Pearson's correlation. It was found that the weight of research concerning the context of the product-production-market has increased, but there was low usage of the term "competitiveness". What was of key significance was that in the case of clustering articles by author nationality, the role of the origin of the author has decreased as a determinant factor, which could suggest the uniformity of terminology as well as similarity of research topics and the researcher's interests, which can initialize cooperation and common research. The growth of the number of articles elaborated on by international teams is also a projection of this tendency.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska Agata. 2009. Tourism as a form of non-agricultural activity in the opinion of the selected rural communities inhabitants. Annals PAAAE XI (6): 5-10.
 2. Brelik Agnieszka. 2009. Rural tourism development in Poland. Annals PAAAE XI (6): 17-20.
 3. House Lisa. 2017. Choose your words wisely. Presidential Address. [In] Southern Agricultural Economics Association 49th Annual Meeting. February 4-7, 2017, Mobile, Alabama (handout, provided by W. J. Florkowski, 2019).
 4. Kołodziejczak Anna. 2009. Integrated agriculture in Poland. Annals PAAAE XI (6): 62-65.
 5. Koreleski Dariusz. 2009. Interregional differentiation of the development level in Poland with regard to the chosen parameters. Annals PAAAE XI (6): 66-71.
 6. Murtagh Fionn, Pierre Legendre. 2014. Ward's hierarchical agglomerative clustering method: which algorithms implement Ward's criterion? Journal of Classification 31: 274-295.
 7. Staszewska Sylwia. 2009. Rural Areas - a New Space for Urban Development. Annals PAAAE XI (6): 115-120.
 8. Takács István, Zsolt Baranyai. 2009. Agricultural products noted on commodities exchange and Global Financial Crisis. Annals PAAAE XI (6): 121-127.
 9. Vajna Istvánné Tangl Anita. 2009. Correlation of Quality Development Methods to efficiency and competitiveness in agricultural companies and their appearance in the accounting system. Annals PAAAE XI (6): 139-142.
 10. Wieliczko Barbara. 2018. Financial instruments in Cap 2020+. Annals PAAAE XX (4): 205-209.
 11. Williams Graham. 2016. Hands-on data science with R Text Mining, https://onepager.togaware.com/TextMiningO.pdf, access: 30.05.2019.
 12. Witten Ian H. 2004. Text mining, https://www.cs.waikato.ac.nz/~ihw/papers/04-IHW-Textmining.pdf, access: 30.05.2019.
 13. Wojcieszak Monika, Jan Zawadka. 2018. Cultural values as a determinant of the development of tourism in rural areas and their popularity among Poles based on the example of Folk Culture Museums. Annals PAAAE XX (1): 149-155.
 14. Zhao Yanchang. 2013. R and Data Mining: Examples and Case Studies. http://www2.rdatamining.com/uploads/5/7/1/3/57136767/rdatamining-book.pdf, access: 30.05.2019.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3448
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu