BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vasary Miklos (Budapest Metropolitan University, Hungary)
Title
The Effects of Some Agri Food Trade Relationships Concerning Brexit in Eastern European Countries
Wpływ Brexitu na stosunki handlowe w sektorze rolno-spożywczym w krajach Europy wschodniej
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 481-493, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Brexit, Stosunki handlowe
Brexit, Trade relations
Note
JEL Classification: Q17, F13
streszcz., summ.
Country
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstract
Celem artykułu jest stwierdzenie, które gałęzie handlu produktami rolno-spożywczymi pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej a Zjednoczonym Królestwem są zagrożone wskutek Brexitu. 23 czerwca 2016 roku Zjednoczone Królestwo, w drodze referendum, zdecydowało o wyjściu z Unii Europejskiej, jednak do tej pory proces opuszczania struktur unijnych nie zakończył się, mimo że powinno to nastąpić do 29 marca 2019 roku. Tym samym, Brexit pozostaje niepewny i nie wiadomo, na jakich warunkach nastąpi wyjście z Unii Europejskiej. Z powodu braku umowy końcowej, możliwe jest jedynie stwierdzenie, które obecne konkurencyjne sektory mogłyby pozostać konkurencyjnymi w przyszłości. Badania konkurencyjności mogą dać wskazówki dotyczące oczekiwanych skutków. W odniesieniu do produktów o niższej wartości konkurencyjnej, oczekuje się spadku obrotów ze względu na zmiany przepisów lub podwyższenie ceł. Z analizy długoterminowej wartości handlowych w sektorze rolno-spożywczym uzyskiwanych przez strony, wynika wyraźnie, że rynki są w wystarczającym stopniu zdywersyfikowane. Dlatego wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie będzie niosło znaczących konsekwencji dla państw Grupy Wyszehradzkiej. W kwestii relacji handlowych, oczekuje się, że produkty wysoko przetworzone pozostaną produktami konkurencyjnymi także w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to examine which part of agricultural and food trade between Visegrad countries and the United Kingdom is threatened by Brexit. On 23 June 2016, the United Kingdom voted in a referendum to leave the European Union, but this has not yet taken place, though it should have happened by 29 March 2019. Therefore, it remains uncertain and the conditions the exit remain to be seen. In the absence of a final agreement, it is only possible to determine currently competitive sectors that could remain in this situation in the future, too. Competitiveness studies can provide guidance to determine expected effects. For products with a lower competitiveness value, turnover is expected to decrease due to changing regulations or increasing duties. Based on the long-term analysis of agri-food trade values of the parties, it is clear that markets are sufficiently diversified. So British withdrawal will not result in significant consequences in the case of Visegrad countries. In terms of trade relations, highly processed products are expected to be competitive in the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balassa Bela. 1965. Trade liberalisation and "revealed" comparative advantage. The Manchester School 33 (2): 99-123.
 2. BBC. 2016. EU referendum results, http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results, access: 01.07.2019.
 3. Dalum Bent, Keld Laursen, Gert Villumsen. 1998. Structural change in OECD export specialisation patterns: De-specialisation and 'Stickiness'. International Review of Applied Economics 12 (3): 423-443.
 4. EC (European Commission). 2017. Brexit negotiations. The Article 50 negotiation process and principles for the United Kingdom's departure from the European Union, https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en, access: 21.06.2019. Google Scholar
 5. EC (European Commission). 2019a. 'No-deal' Brexit preparedness: European Commission takes stock of preparations and provides practical guidance to ensure coordinated EU approach http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_hu.htm, access: 12.04.2019.
 6. EC (European Commission). 2019b. The EU-UK Withdrawal Agreement Brussels, 11.4.2019. COM(2019) 194 final, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/com_2019_194_withdrawal_agreement.pdf, access: 12.04.2019.
 7. European Council (2019): Brexit, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/ access: 01.07.2019.
 8. Eurostat. 2019 International Trade Database Access (ComExt), epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/, access: 20.05.2019.
 9. Poór Judit. 2010. Érték- ésáralapú módszerek a külkereskedelmi versenyképesség mérésében a magyarmagyar hústermékek külkereskedelmének piacán, Doktori (PhD) értekezés (Value-based and price-based methods for measuring the competitiveness of foreign trade in the foreign trade market of Hungarian meat products. Doctoral (PhD) Dissertation). University of Pannonia Keszthely.
 10. Vásáry Miklos. 2018. The expected impact of Brexit for Visegrád Countries. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XX (5): 224-230. DOI: 10.5604/01.3001.0012.6713.
 11. Vásáry Miklos. 2019. Impact of Brexit on the trade of Hungarian agricultural and food products; Agriculture without borders. [In] 17th Wellmann International Scientific Conference, 8 May 2019. The University Of Szeged Faculty Of Agriculture, Hungary. Google Scholar
 12. Vox.com. 2019. Boris Johnson, the frontrunner to be the UK's next prime minister, explained https://www.vox.com/2019/6/10/18638824/boris-johnson-tory-leader-prime-minister-brexit, access: 21.06.2019.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4074
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu