BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej Piotr (University of Warsaw, Poland)
Title
Knowledge and Innovation Management in Agribusiness
Zarządzanie wiedzą i innowacjami w agrobiznesie
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 494-501, rys., bibliogr. 17 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Innowacje, Wiedza, Rozwój, Agrobiznes
Knowledge management, Innovations, Knowledge, Development, Agrobusiness
Note
JEL Classification: O31, 032, O38, Q32, Q38, Q55, Q56, Q58, R58
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i uwarunkowań zarządzania wiedzą i innowacjami w agrobiznesie. Wyniki analizy wskazują na potrzebę systemowego ujęcia badań i podmiotów uczestniczących w ich prowadzeniu i transferze oraz na ich współpracę. Szczególną rolę w tych działaniach mają polityka rolna i naukowa - realizowane przez państwo i różne instytucje funkcjonujące w środowisku agrobiznesu. Zaangażowanie państwa wynika z niekwestionowanej roli wiedzy i innowacji dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa, ale także ze specyfiki agrobiznesu. Badaniami naukowymi związanymi z agrobiznesem w Polsce zajmują się instytuty i uczelnie, których większość ma charakter publiczny, a ich działalność jest finansowana przez budżet państwa. W związku z tym należy jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał badawczy do realizacji założonych celów polityki społeczno-gospodarczej i naukowej, a także finansować nowe badania i innowacje, które są zgodne z tą polityką. Narzędziami kreowania wiedzy i innowacji w agrobiznesie mogą być programy oraz projekty rządowe i samorządowe, ukierunkowane na realizację konkretnych celów i zadań (np. sieć innowacji rolniczych), instrumenty finansowe - zachęcające do zajęcia się określonym tematem badawczym, czy innowacją, a także instrumenty instytucjonalne. Dla efektywnego funkcjonowania całego systemu tworzenia, wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych ważny jest, z jednej strony, sprawny przepływ informacji do nauki o aktualnych potrzebach praktyki, a z drugiej - przekazywanie wyników dotychczas prowadzonych badań.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at presenting the essence and determinants of knowledge and innovation management in agribusiness. The results of analysis indicate a need for a systemic approach to research into and actors involved in knowledge and innovation management and transfer as well as for cooperation of these actors. A specific role is played here by agricultural and science policies implemented by the state and various institutions operating in the agribusiness environment. The involvement of the state results from the unquestionable role of knowledge and innovation for the development of the economy and society but also from the specifics of agribusiness. In Poland, research on agribusiness is conducted by institutes and universities, most of which are public, hence their activities are financed from the state budget. Therefore, it is necessary to make the best use of research potential to achieve the set objectives of socio-economic and science policies and to finance new research and innovation consistent with these policies. Possible tools for knowledge and innovation creation in agribusiness include central, regional and local government programmes and projects focused on the implementation of specific goals and tasks (e.g. an agricultural innovation network), financial instruments as incentives to explore a particular research topic or undertake a particular innovation, and institutional instruments. For the efficient functioning of the entire system of generation, implementation and dissemination of research results, it is important, on the one hand, that information is acquired about the current needs of practice and, on the other hand, that the results of hitherto research are transmitted.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akridge Jay T., Freddie L. Barnard, Frank J. Dooley, John C. Foltz. 2012. Agribusiness Management. London: Taylor & Francis Ltd.
 2. Babuchowska Karolina, Renata Marks-Bielska. 2017. Uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze rolniczym w opinii pracowników ośrodków doradztwa rolniczego (Conditions of transfer of knowledge in the agricultural sector in the opinion of employees of agricultural advisory center) Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 5-16.
 3. Brilman Jean. 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (Modern concepts and management methods). Warszawa: PWE.
 4. Czerniak Jakub. 2013. Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian (Innovation policy in Poland. Analysis and proposed directions of changes). Warszawa: Difin.
 5. Dąbrowski Janusz, Edward Matuszak. 2018. Kierunki poprawy potencjału doradztwa we wspieraniu innowacyjności w rolnictwie (Approaches towards potential improvement of agricultural advisory in supporting innovativeness in agriculture). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 57-75.
 6. EU (European Union). 2012. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Innovation Partnership "Agricultural Productivity and Sustainability" of 29 February 2012. COM 79, final.
 7. FAPA. 1994. Program przebudowy systemu intelektualnego wspierania rozwoju i rolnictwa w Polsce (Program to rebuild the intellectual system to support development and agriculture in Poland). Warszawa: FAPA (manuskrypt).
 8. Harasim Adam, Mariusz Matyka, Jerzy Kopiński. 2017. Wiek i wykształcenie rolników oraz ich źródła informacji o innowacjach w rolnictwie (Age and level of education of farmers and their sources of information on innovations in agriculture). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 18-26.
 9. Jasiński Andrzej H. 2014. Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia (Innovation in the Polish economy. Models, barriers, support instruments). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Klincewicz Krzysztof. 2013. Zarządzanie wiedzą i technologiami. [W] Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność (Knowledge and technology management. [In] Management. Tradition and modernity), eds. Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski, 182-202. Warszawa: PWE.
 11. Koźmiński Andrzej K., Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek-Jurczak. 2014. Zasady zarządzania (Management principles). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 12. MRiRW (Ministry of Rural Development and Agriculture - MRDA). 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Rural Development Program for 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 13. Nonaka Ikujiro, Hirotaka Takeuchi. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji (Creating knowledge in the organization). Warszawa: Poltext.
 14. OECD. 2005. Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Oslo: OECD and Eurostat.
 15. Probst Gilbert, Steffen Raub, Kai Romhardt. 2002. Zarządzanie wiedzą w organizacji (Knowledge management in the organization). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 16. Wiatrak Andrzej P. 2018a. Istota i uwarunkowania usług brokerskich we wdrażaniu innowacji w agrobiznesie (The essence and conditions of brokerage services in the implementation of innovation in agribusiness). Roczniki Naukowe SERiA XX (4): 200-204.
 17. Wiatrak Andrzej P. 2018b.Transfer wiedzy i technologii z uczelni do otoczenia (Transfer of Knowledge and technology from the university to their environment). Zarządzanie i Finanse 16 (1): 247-256.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4075
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu