BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu
The Mechanisms of Credit Derivatives in the Light of the Literature
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2019, t. 84 nr 1, s. 43-61, bibliogr. 28 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Bank i pieniądz w erze FinTech
Keyword
Instrumenty pochodne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe, Swap ryzyka kredytowego
Derivatives, Risk management, Credit risk, Credit default swap (CDS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Derywaty oparte na instrumentach bazowych skorelowanych z długiem są zaliczane do innowacyjnych instrumentów pochodnych. W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele form derywatów kredytowych, zróżnicowanych pod względem ich konstrukcji. Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat kredytowych instrumentów pochodnych poprzez ich zestawienie, prezentację i podkreślenie ich roli w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. W ramach analizy porównawczej derywatów kredytowych pokazano ich bogactwo i różnorodność. Dokonano ich klasyfikacji według kryterium rodzajowego, kryterium przedmiotu transakcji oraz kryterium stopnia ich złożoności i sposobu rozliczania. Odwołując się do literatury przedmiotu, uporządkowano wiedzę na temat derywatów kredytowych oraz uwypuklono podstawowe cechy tych instrumentów. Artykuł oparto na syntetycznej deskrypcji derywatów kredytowych, więc ma on charakter poznawczy.(abstrakt oryginalny)

Credit derivatives are classified as innovative derivative instruments. There are many forms of credit derivatives in the literature, which differ in complexity. The purpose of this article is to systematize the knowledge relating to credit derivatives by comparing and describing these instruments and underlining their role in credit risk management. Credit derivatives were classified by type, subject of transaction, level of complexity and accounting method. The article is based on numerous sources and provides structured knowledge about credit derivatives, highlighting the basic features of these instruments.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anston M., Fabozzi F., Choudhry M., Chen R., 2004. Credit Derivatives: instruments, applications and pricing, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 2. Bank of England, 1996, Developing a Supervisory Approach to Credit Derivatives, Supervision and Surveillance, Discussion Paper.
 3. Banks E., Glantz M., Siegel P. ,2006, Credit Derivatives: Techniques to Manage Credit Risk for Financial Professionals, New York: McGraw-Hill.
 4. Chisholm A., 2013, Wprowadzenie do miedzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 5. Chorafas D., 2000, Credit Derivatives & the Management of Risk. Including Models of Credit Risk, New York: Prentice Hall.
 6. Crawford G., Sen B., 1998, Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Warszawa: KE Liber.
 7. Czech M., 2013, Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 174, 199-212.
 8. Czech M., 2014, Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 186: 131-143.
 9. Huterska A., 2010, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, Warszawa: CeDeWu.
 10. Jackowicz K., 2001a, Pochodne instrumenty kredytowe (I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych, Bank i Kredyt, 3, 51-63.
 11. Jackowicz K., 2001b, Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, Bank i Kredyt, 4, 33-45.
 12. Jajuga K., 2009, Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: WN PWN.
 13. Kasapi A., 2000, Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 14. Kiff J., Morrow R., 2000, Credit Derivatives, Financial Markets Department, Bank of Canada.
 15. Kozłowski Ł., 2009, Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych, Materiały i Studia, 244, Warszawa: NBP.
 16. Kudła J., 2009, Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Warszawa: Key Text.
 17. Niedziółka P., 2011, Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Moser J.T., 1998, Credit Derivatives: The Lastest New Thing. Essays on Issues, 130, Chicago: The Federal Reserve Bank of Chicago.
 19. O'Kane D., 2011, Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 20. Pawliszyn M., 2004, Rozwój rynku pochodnych instrumentów kredytowych, Bank i Kredyt, 11-12, 4-16.
 21. Pietrzak E., Markiewicz M., 2007, Finanse, bankowość i rynki finansowe, Gdańsk: Wyd. UG.
 22. Pruchnicka-Grabias I., 2011, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych, Warszawa: CeDeWu.
 23. Puszer B., 2012, CDO na globalnym rynku finansowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46(4), 723-732.
 24. Pyka I., Czech M., 2013, Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 47(1), 521-530.
 25. Ronki-Chmielowiec W., 2000, Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 26. Sundaresan S., 2012, Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 27. Tavakoli J., 2001, Credit Derivatives & Synthetic Structures. A Guide to Instruments and Applications, New York: John Wiley & Sons.
 28. Thlon M., 2009, Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, e-Finanse, 2, www.e-finanse.com/artykuly_eng/112.pdf [access: 7.11.2018].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0084.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu