BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oziębłowski Bartosz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Ways of Providing Savings by Households in Poland in the Years 2006-2017
Sposoby lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe w Polsce w latach 2006-2017
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2019, t. 84 nr 1, s. 139-152, bibliogr. 11 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Bank i pieniądz w erze FinTech
Keyword
Oszczędności, Oszczędności gospodarstw domowych, Inwestycje, Lokaty
Savings, Household savings, Investment, Investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest ukazanie sposobu lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe na przestrzeni ostatnich lat. Jako tezę przyjęto, że pomimo pozytywnych zmian zachodzących w gospodarce duży odsetek oszczędności nie jest inwestowany, przybierając formę oszczędności gotówkowej. Na bazie analiz materiałów branżowych, w tym Diagnozy społecznej, teza ta została udowodniona. Można jednocześnie mówić o tendencji do przechowywania oszczędności w tej formie. Oszczędzający trzymają swoje środki pieniężne na depozytach w bankach, nie zrażają ich niskie stopy procentowe, które bezpośrednio oddziałują na oprocentowanie lokat.(abstrakt oryginalny)

The goal of the study is to identify saving patterns of Polish households over the last decade. It was hypothesized that despite positive changes in the economy, a large percentage of savings was not invested and was kept as cash savings. This hypothesis was confirmed by the evidence found in banking sector documents as well as the social diagnosis report. Moreover, this type of savings are on the rise. Increasingly, people choose to save their money as bank deposits and are not discouraged by low interest rates. Instead, they seem to value the guarantee of security associated with bank deposits and savings accounts.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioła P., Gołaś Z., 2012, Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, Warszawa: NBP.
 2. Diagnoza społeczna, 2015, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [dostęp: 26.08.2018].
 3. IZFiA, 2017, Wykaz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i ich udział w rynku w 2016 roku, www. izfa.pl/Media/files/aktualnosci/2016/Raporty_i_dane_statystyczne/Raport_roczny_rynku_funduszy_ w_Polsce_IZFiA_2016.pdf [dostęp: 6.09.2018].
 4. Korzeniowska A., 2015, Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 239, 106-114.
 5. Krasucka M., 2013, Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 6. Musiał M., 2014, Zachowania oszczędnościowe Polaków na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Marketing i Rynek, 8,1147-1155.
 7. Orlik T., 2016, Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2016 - ocena z perspektywy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, 35-55.
 8. PRNews.pl, Liczba klientów w bankach - IV kwartał 2017, https://prnews.pl/raport-prnews-pl-liczba- klientow-bankach-iii-kw-2017-2-434194 [dostęp: 24.08.2018].
 9. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, www.skok.pl/kasa-krajowa/raporty-roczne/ [dostęp: 4.09.2018].
 10. UKNF, 2016, Sektor funduszy emerytalnych w Polsce - ewolucje, kształt, perspektywy, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0084.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu