BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Title
Determinants and conditions of the personnel function which shape a sense of professional satisfaction - a comparative analysis
Determinanty i uwarunkowania funkcji personalnej kształtujące poczucie satysfakcji zawodowej - analiza komparatywna
Source
Organization and Management, 2019, nr 3, s. 25-38, tab., bibliogr. 14 poz.
Organizacja i Kierowanie
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zadowolenie z pracy, Zaangażowanie pracowników, Kapitał ludzki
Human Resources Management (HRM), Job satisfaction, Employees' engagement, Human capital
Note
streszcz., summ. JEL: M12, O15
Abstract
W niniejszym artykule opisano analizę porównawczą wyników poczucia satysfakcji pracowników w kontekście wybranych determinant ZZL w różnych typach organizacji i branż. Przyjęto założenie, że atrybuty obiektywne poczucia satysfakcji zawodowej (w postaci zmiennych kształtujących nominalną jakość funkcji personalnej) mają wpływ na postrzeganie subiektywnego odczuwania zadowolenia z pracy. Na bazie takiego założenia postawiono następujący problemu badawczy: czy potencjalna wysoka jakość funkcji personalnej przekłada się na wysokie poczucie satysfakcji pracowników? W związku z tym głównym celem poznawczym przyjętych badań podjęto próbę zidentyfikowania występowania potencjalnego wpływu wybranych uwarunkowań jakości funkcji personalnej na wyniki i rozkłady uzyskanych wskaźników poczucia zadowolenia z pracy. Zasadniczą konkluzją z badań jest wniosek, że wysoki poziom jakości nowoczesnej funkcji personalnej determinuje wzrost poczucia satysfakcji zawodowej, niemniej źródła powstawania tego zadowolenia (atrybuty subiektywne) są dość znacznie zróżnicowane i nie zależą wprost od wpływu jakości ZZL w organizacji.(abstrakt oryginalny)

This article describes the comparative analysis of employee satisfaction level in the context of selected HRM determinants in various types of organizations and industries. The assumption was made that the objective attributes of the sense of professional satisfaction (in the form of variables shaping the nominal quality of the personnel function) influence the perception of the subjective feeling of job satisfaction. On that basis, the following research problems were posed - does the potential high quality of the personnel function translate into a high sense of employee satisfaction? Therefore, the main cognitive objective of the adopted research was an attempt to identify the occurrence of the potential impact of selected determinants of the quality of the personnel function on the results and distributions of the obtained indicators of job satisfaction. The basic conclusion from the research is the statement that the high quality level of the modern personnel function determines the increase of the sense of professional satisfaction, however the sources of this satisfaction (subjective attributes) are quite diverse and do not depend directly on the impact of HRM quality in the organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. [2007], Remuneration for effects in highly effective HRM systems, in: Systems of highly effective work, IPiSS, Warsaw.
 2. Borowska-Pietrzak A. [2014], Measurement of the sense of professional satisfaction. The results of pilot studies, in: Success in HR management. Diversity in human capital management - approaches, methods, tools, vol. 2, M. Stor, A. Fornalczyk (eds.), Management and psychological problems, University of Economics Publishing House in Wroclaw.
 3. Dyduch W., Bratnicka K. [2014], A re-look at the social capital of the organization, "Organization and Management" 1A.
 4. Holbeche L. [2003], Understanding Change, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 5. Juchnowicz M. [2012], Employees' commitment. Ways of assessment and motivation, PWE, Warszawa.
 6. Kawka T. [2014], Remuneration in the organizations of the new economy. Conditions. Functions. Configuration, University of Economics Publishing House in Wroclaw, Wrocław.
 7. Kunasz M. [2007], Personnel function measurement system in a company - a set of individually selected measures and indicators, in: J. Poteralski (ed.), Changes of the labour market in the context of social and economic processes, Department of Microeconomics, University of Szczecin, Szczecin.
 8. Lawler E. E. [1996], From the Ground up. Six Principles for Building the New Logic Corporation, Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Listwan T. [2008], Contemporary tendencies in the management of the organization's personnel, in: T. Borys, P. Rogala (eds.), Personnel management as a criterion of excellence, PN University of Economics in Wroclaw no. 31, University of Economics Publishing House in Wroclaw.
 10. Listwan T. [2010], Human resources management, CH Beck, Warsaw.
 11. Nowak M. [2014], Personnel controlling in the company, House Wolters Kluwert.
 12. Snell S., Bohlander G. [2004], Managing Human Resources, Thomson South-Western, New York.
 13. Strużyna J. [2005], Outside the norm of human resources management, Publishing House of the Higher Banking School in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza.
 14. Waal de. A., Coevert V. [2007], The effect of performance management on organizational results of a bank, The International Journal of Productivity and Performance Management56 (5-6), Emerald Publishing, Bingley.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu