BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasadzki Paweł (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Supporting Economic Development in Rural Areas under the Framework of Local Development Strategies
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach lokalnych strategii rozwoju
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 522-531, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Strategia rozwoju, Wyniki badań, Obszary wiejskie, Rozwój regionalny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Development strategy, Research results, Rural areas, Regional development, Social economic development
Note
JEL Classification: E22, O15, O49, Q19, R11
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój społeczno-gospodarczy determinowany jest funkcjonowaniem dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Wpływ na poziom przedsiębiorczości ma wiele czynników, w tym takie jak możliwość kooperacji i tworzenia powiązań sieciowych oraz jakość kapitału społecznego. Kluczowe w realizacji tych założeń jest wzmocnienie ekonomicznej i społecznej aktywności mieszkańców. Umożliwia to poddziałanie programu LEADER "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Głównym celem badań była diagnoza i ocena tego działania na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Analizy przeprowadzono na podstawie danych wtórnych z wykorzystaniem metody badawczej desk research oraz metod statystycznych. Rozdysponowane środki finansowe w ramach 482 umów podpisanych w poddziałaniu 19.2 dotyczyły przede wszystkim podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (261 umów o wartości ok. 30 mln zł). Dodatkowo środki przeznaczono na poprawę sytuacji w zidentyfikowanych słabych obszarach regionu dotyczących m.in. słabej spójności komunikacyjnej, niskiego poziomu kooperacji i kapitału społecznego. Realizacja operacji w ramach poddziałania prowadzić powinna do ograniczania barier rozwojowych na obszarach wiejskich regionu, stymulując jednocześnie rozwój społeczno-gospodarczy województwa.(abstrakt oryginalny)

Social and economic growth relies on the presence of prosperous companies. There are many factors that define the level of entrepreneurship, for example opportunities to undertake cooperation and create networks of companies, or the quality of social capital. The key role is played by actions implemented to strengthen the economic and social activity of local communities. This can be facilitated by one of the sub-measures of the EU programme LEADER, namely "Sub-measure 19.2. Implementation of operations within the strategies for community-led local development". The main aim of this study has been to diagnose and assess this support in rural areas of the Province of Warmia and Mazury. Secondary data were analyzed with both desk research and statistical methods. The funds allocated under the mentioned sub-measure (482 contracts) enabled beneficiaries to start and develop their own companies in rural areas (261 agreements reached approximately PLN 30 million). Some funds were also spent on improving the situation with regard to the identified weaknesses of this region e.g. weak consistency communication, low level of cooperation and social capital. The implementation of operations under Sub-measure 19.2 should result in the alleviation of weaknesses identified for the province and the stimulation of socio-economic development of the voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu Daron, Simon Johnson, James Robinson. 2005. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. [W] Handbook of Economic Growth Volume 1A, ed. Philippe Aghion, Steven Durlauf, 386-472. Amsterdam: North Holland.
 2. Alaimo Veronica, Pablo Fajnzylber, J. Luis Guasch, J. Humberto Lopez, Ana Maria Oviedo. 2008. The investment climate in Latin America. [W] Does the Investment Climate Matter? Microeconomic foundations of growth in Latin America, ed. Pablo Fajnzylber, J. Luis Guasch, J. Humberto Lopez, 49-111. Washington: The World Bank, Palgrave Macmillan.
 3. Bayer Karolina. 2012. Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (Intellectual capital as the basis of competitive advantage of enterprises). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 25: 241-254.
 4. Borowska Agnieszka. 2009. Lokalne grupy działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce (Local action groups as a stimulating factor in the development of rural areas in Poland). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 8 (4): 13-22.
 5. Boudreaux J. Christopher, Boris N. Nikolaev, Peter Klein. 2019. Socio-cognitive Traits and Entrepreneurship: The Moderating Role of Economic Institutions. Journal of Business Venturing 34 (1): 178-196. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2018.08.003.
 6. Chevalier Pascal, Marie Claude-Maurel. 2010. Program LEADER w krajach Europy Środkowej (The programme LEADER in the Central Europe Countries). Wieś i Rolnictwo 4 (149): 26-41.
 7. Chmielak Anna, Aneta Ejsmont, Izabela Zabielska. 2018. Instytucjonalne determinanty rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Institutional determinants of the development of micro-, small and medium-sized enterprises in Poland). PWSZ Suwałki.
 8. Coase H. Ronald. 1960. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 3: 1-44.
 9. Dobler Constanze. 2011. The Impact of Formal and Informal Institutions on Economic Growth: A Case Study on the MENA Regions. Frankfurt: Peter Lang International Academic Publishers. DOI:10.3726/978-3-653-00883-8.
 10. Dorożyński Tomasz, Wojciech Urbaniak. 2012. Rola instytucji otoczenia biznesu w przyciąganiu inwestorów zagranicznych w regionie łódzkim (The role of business environment institutions in supporting foreign investors in the Lodz voivodeship). Studia Prawno-Ekonomiczne 85: 201-217.
 11. Gąsiorowska-Mącznik Edyta. 2011. Stan i możliwości rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych (Present state and opportunities for non-agricultural entrepreneurship in the rural areas of the Swietokrzyskie voivodship). Wieś i Rolnictwo 4 (153): 157-177.
 12. Gorynia Marian. 2007. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (A enterprises foreign expansion strategy). Warszawa: PWE.
 13. Halamska Maria, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak. 2010. LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu (The programme LEADER in Poland. Paths of the program implementation). Wieś i Rolnictwo 4 (149): 104-119.
 14. Lizińska Wiesława. 2012. Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (Investment climate as a factor of foreign direct investment in Poland). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 15. Marks-Bielska Renata, Wiesława Lizińska, Karolina Babuchowska, Magdalena Wojarska. 2017. Raport z wykonania projektu badawczego. Sprawność instytucjonalna vs lokalny rozwój gospodarczy - czynniki kształtujące i interakcje. Olsztyn: Zakład Poligraficzny UWM.
 16. North Cecil Douglas. 1991. Institutions. Journal of Economic Perspectives 5 (1): 97-112.
 17. Pomianek Iwona, Magdalena Niewęgłowska. 2018. Kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Creating conditions for entrepreneurship development in rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 111-116. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7236.
 18. Rudnicki Roman., Katarzyna Wilczyńska, Kamil Kaliński. 2018. Działanie osi 4. PROW 2007-2013 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - zróżnicowanie przestrzenne poziomu i struktury wydatkowania środków LEADER ("Implementing Local Development Strategies" within axis 4. RDP 2007-2013 - spatial diversification of level and structure of LEADER funds delivery). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 123-129. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7238.
 19. Szlachta Jacek, Wojciech Dziemianowicz. 2017. Wnioski i rekomendacje do dalszych badań dotyczących ścieżek rozwoju (Conclusions and recommendations for research on development paths of less developed regions). Studia KPZK 179: 376-389.
 20. UMWW-M (The Marshal's Office of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship in Olsztyn). 2019. Warmińsko-mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekt (Warmian-Masurian Voivodeship 2030. The strategy of socio-economic development). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn.
 21. Walker Gordon, Bruce Kogut, Weijian Shan. 1997. Social capital, structural holes and the formation of an industry network. Organization Science 8 (2): 109-125.
 22. Welbourne M. Theresa, Manuela Pardo-del-Val. 2009. Relational Capital: Strategic Advantage for Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) Through Negotiation and Collaboration. Group Decision and Negotiation 18 (5): 483-497. DOI: 10.1007/s10726-008-9138-6.
 23. Williamson Eaton Oliver. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe (The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational cntracting). Warszawa: PWN.
 24. Wojarska Magdalena, Renata Mark-Bielska. 2015. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju lokalnego gmin województwa warmińsko-Mazurskiego (EU funds as source of funding for local development in Warmian-Masurian Voivodeship). Optimum: Studia Ekonomiczne 4 (76): 103-120.
 25. Wojarska Magdalena, Renata Marks-Bielska. 2015. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwojulo kalnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego (EU funds as source of funding for local development in Warmińsko-Mazurskie). Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (76): 103-120.
 26. Żukowska Joanna, Dagmara Kołodziejczyk, Paulina Mechło. 2018. Problemy definicyjne kapitału relacyjnego w literaturze zarządzania (Definition problems of relational capital in management literature). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 351: 9-21.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3487
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu