BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadka Jan (University of Life Sciences in Warsaw, Poland)
Title
Agritourism as a Way of Spending Free Time of Urban Families with Children
Agroturystyka jako sposób spędzania wolnego czasu miejskich rodzin z dziećmi
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 532-541, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Agroturystyka, Czas wolny, Turystyka wiejska, Rodzina
Agrotourism, Leisure time, Rural tourism, Family
Note
JEL Classification: Z32, O18
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie agroturystyki jako sposobu spędzania czasu wolnego rodzin z dziećmi mieszkających w miastach. Zaprezentowano między innymi preferencje, zachowania i oczekiwania dotyczące pobytu i wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych tej grupy odwiedzających. Badania przeprowadzone zostały metodą analizy literatury oraz sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankiety. Kwestionariusz rozpowszechniony został na w mediach społecznościowych. Liczebność badanej grupy wyniosła 195 osób. Wśród badanych dominowało nastawienie na kilka krótszych pobytów niż jeden długi. Największym zainteresowaniem cieszyły się gospodarstwa zlokalizowane nad jeziorem bądź rzeką, na obszarach górskich lub nadmorskich. Miejsca te były odwiedzane głównie latem. Wieś ceniona jest głównie z uwagi na możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju oraz za jej walory prozdrowotne. W przypadku wyboru konkretnego obiektu najbardziej istotna była cena. Badani podczas pobytu na wsi chętnie podejmowali aktywność fizyczną - dominowały wycieczki rowerowe oraz piesze. Respondenci byli usatysfakcjonowani pobytem w gospodarstwie agroturystycznym. Prawie wszyscy deklarowali chęć ponownego skorzystania z tej formy turystyki i gotowość polecenia jej rodzinie lub znajomym z dziećmi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present agritourism as a way of spending free time with families with children living in cities. The article presents, among others, preferences, behaviour and expectations regarding stay and rest in agritourism farms of this group of visitors. The research was carried out by means of literature analysis and a diagnostic survey using a questionnaire. The questionnaire was disseminated on social media. The number of respondents was 195. Respondents chose several shorter stays rather than one long one. The most popular were farms located on a lake or river, in mountainous or coastal areas. They were popular mainly in summer. The village was visited mainly due to the possibility of rest in peace and quiet and its pro-health qualities. When selecting a particular object, respondents mainly considered the price. During their stay in the village, respondents were willing to undertake physical activity - bike and walking tours prevailed. Respondents were satisfied with their stay at an agritourism farm. Almost everyone declared that they would like to use this form of tourism again and would be ready to recommend it to their family or friends with children.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska Agata, Izabella Sikorska-Wolak. 2001. Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju (Agritourism in the Bug Valley and conditions for its development). Warszawa: SGGW.
 2. Balińska Agata. 2016. Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski (The importance of tourism in the development of rural communes on the example of peripheral areas of the eastern borderland of Poland). Warszawa: SGGW.
 3. Bański Jerzy, Władysław Stola. 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce (Changes in the spatial and functional structure of rural areas in Poland). Studia Obszarów Wiejskich 3: 111.
 4. CEC (Commission of the European Communities). 1986. Action in the field of tourism. Bulletin of the European Communities. Supplement 4 (86). Brussels: European Commission.
 5. Dąbrowska Magdalena. 1996. Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pod wpływem turystyki (Socio-economic changes of rural areas influenced by tourism). Turyzm 1: 49-62.
 6. Dernoi Louis. 1991. Prospects of Rural Tourism: Needs and Opportunities. Tourism Recreation Research 16 (1): 89-94.
 7. Dębniewska Maria, Maria Tkaczuk. 1997. Agroturystyka, koszty, ceny, efekty (Agritourism, costs, prices, effects). Warszawa: Poltext.
 8. Drzewiecki Maciej. 1995. Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania (Agritourism. Assumptions - conditions - actions). Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy "Świadectwo".
 9. Gannon Agnes. 1993. Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych (Agroturism and the development of the village. Introduction to the development of agritourism projects). Kraków: CDiEwR.
 10. Górz Bronisław. 2007. Funkcje turystyki na obszarach wiejskich. [W] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze (Functions of tourism in rural areas. [In] Studies on tourism. Traditions, current status and research perspectives), ed. W. Kurek, M. Mika, 223-235. Kraków: IGiGP UJ.
 11. Greffe Xavier. 1994. Is Rural Tourism a Lever for Economic and Social Development? Journal of Sustainable Tourism 2 (1-2): 22-40.
 12. Grolleau Henri. 1987. Rural Tourism in the 12 Member States of the European Economic Community. EEC Tourism Unit. DG XXIII.
 13. Jansen-Verbeke Myriam. 1990a. The potentials of rural tourism and agritourism. Problemy Turystyki, 1-2, 12: 35-40.
 14. Jansen-Verbeke Myriam. 1990b. Znaczenie turystyki na terenach wiejskich w Europie (The importance of tourism in rural areas in Europe). Problemy Turystyki 1-2 (47/48): 36-48.
 15. Kłodziński Marek. 1993. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. [W] Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. Studium na przykładzie gminy Myślibórz (Multifunctional rural development. [In] Multifunctional development of rural areas in border areas. Study on the example of the Myślibórz municipality), ed. Marek Kłodziński, Józef Okuniewski, 11-27. Warszawa: SGGW.
 16. Kłodziński Marek. 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (Multifunctional development of rural areas in Poland and in European Union countries). Warszawa: SGGW.
 17. Kłodziński Marek. 1997. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (Multifunctional development of rural areas in Poland and in European Union countries). Warszawa: SGGW.
 18. Kłodziński Marek. 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich (Economic activation of rural areas). Warszawa: IRWiR PAN, SGGW.
 19. Kłodziński Marek. 2005. Turystyka wiejska w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Tourism in sustainable development of rural areas). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 5 (1): 9-22.
 20. Kłodziński Marek, Andrzej Rosner (ed.). 1997. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce (Economic and social conditions and possibilities of multifunctional rural development in Poland). Warszawa: SGGW.
 21. Kmita Elżbieta. 1995. Rola agroturystyki w przemianach społeczno-gospodarczych na wsi. [W] Doradztwo rolnicze a kształtowanie się przedsiębiorczości rolników (The role of agritourism in socio-economic changes in the countryside. [In] Agricultural advisory and the development of entrepreneurship of farmers), ed. Izabella Sikorska-Wolak, 31-48. Warszawa: SGGW.
 22. Kmita Elżbieta. 1997. Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich (Agritourism as an opportunity for socio-economic activation of rural areas). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 11-21.
 23. Lane Bernard. 1993. Rural Tourism: a Bibliography for the OECD. Paris: Organisation of Economic Co-operation and Development.
 24. Lane Bernard. 1994. What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism 2 (1-2): 7-21.
 25. Majewski Janusz. 1997. Turystyka konwencjonalna i alternatywna a agroturystyka (Conventional and alternative tourism and agritourism). Rynek Turystyczny 7: 12-18.
 26. Majewski Janusz. 2000. Agroturystyka to też biznes (Agritourism is also a business). Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.
 27. Majewski Janusz, Bernard Lane. 2003. Turystyka wiejska i rozwój lokalny (Rural tourism and local development). Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 28. Mikuta Beata, Żelazna Krystyna. 2004. Organizacja ruchu turystycznego na wsi (Organization of tourist traffic in the countryside). Warszawa: Format-AB.
 29. Oppermann Martin. 1996. Rural Tourism in South Germany. Annals of Tourism Research 23: 86-102.
 30. Page Stephen, Don Getz. 1997. The Business of Rural Tourism: International Perspectives. London: International Thompson Business Press.
 31. 31. Perales Rosa. 2002. Rural Tourism in Spain. Annals of Tourism Research 29 (4): 1101-1110.
 32. Roberts Lesley, Derek Hall. 2001. Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. Wallingford: CABI Publishing.
 33. Saxena Gunjan, Brian Ilbery. 2008. Integrated rural tourism: a Border case study. Annals of Tourism Research 35: 233-254.
 34. Sharpley Richard, Julia Sharpley. 1997. Rural Tourism: An Introduction. London: International Thomson Business Press.
 35. Sikora Jan. 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi (Organization of tourist traffic in the countryside). Warszawa: WSiP.
 36. Sikora Jan. 2000. Początki i znaczenie turystyki w środowisku wiejskim (The origins and importance of tourism in the rural environment). Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 47-48: 189-197.
 37. Skawińska Eulalia. 1994. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim (Multifunctional development of rural areas in the Toruń region). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 38. Wilkin Jerzy. 1999. Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich (Non-agricultural functions of rural areas). Problemy Integracji Rolnictwa 3: 9-15.
 39. Wojciechowska Jolanta. 2007. Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich. [W] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze (Systematics and distinguishing features of concepts concerning tourism in rural areas. [In] Studies on tourism. Traditions, current status and research perspectives), ed. Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, 297-310. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 40. Wiatrak Andrzej Piotr. 1996. Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich (The impact of agritourism on the management of rural areas). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 34-46.
 41. Zawadka Jan. 2010. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich) (Economic and social determinants of the development of agritourism in the Lublin region (on the example of selected rural municipalities)). Warszawa: SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3453
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu