BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowaczyk Piotr (West Pomeranian University of Technology)
Title
Tourism Cluster in the Sailing Operations of Small Seaports in Poland
Klaster turystyczny w działalności żeglarskiej małych portów morskich w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 69-77, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Usługi turystyczne, Porty morskie, Żegluga morska
Tourism services, Seaports, Sea navigation
Note
JEL Classification: R12, Z32.
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo poprawy warunków do uprawiania żeglarstwa potencjał turystyczny małych portów morskich w Polsce nie jest w pełni wykorzystywany. Jednym z głównym powodów są ograniczenia w podaży usług żeglarskich, wynikające z rozdrobnienia oraz niechęci do współpracy lokalnych przedsiębiorstw turystycznych. W artykule wykorzystano metody przeglądu literatury, analizy porównawczej oraz wywiadu pogłębionego. Do porównania wybrano klaster żeglarski w Barcelonie, którego utworzenie zapewniło dodatkowe korzyści przedsiębiorstwom turystycznym. Warunkiem powodzenia inicjatywy było zaangażowanie się władz publicznych w organizację i działalność klastra. Zwiększenia atrakcyjności polskiego sektora żeglarskiego należy upatrywać w poszerzeniu zakresu oraz poprawie jakości świadczonych usług. Pierwszy z wymienionych celów będzie wymagać nawiązania ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami turystycznymi, a drugi wiąże się z podjęcia walki konkurencyjnej. Możliwość jednoczesnej współpracy oraz rywalizacji stwarza koncepcja klastra. Utworzenie klastra żeglarskiego będzie wymagało wsparcia ze strony władz publicznych. (abstrakt oryginalny)

Despite an improvement in sailing conditions, the potential of Polish small seaports is not fully used. The limitations in the supply of sailing services, resulting from fragmentation and the reluctance of local tourism enterprises to cooperate are one of the main causes of such situation. The article uses methods of literature review, comparative analysis, and in-depth interview. A maritime cluster in Barcelona, whose creation ensured additional benefits for tourism enterprises, was selected for comparison. The condition for the success of the initiative was the involvement of public authorities in the organization and operation of the cluster. The increase in attractiveness of the Polish tourism sector should be sought in expanding the scope and quality of provided services. The first of the mentioned goals will require establishing close cooperation between tourist enterprises, while the latter entails competitive struggle. The cluster concept creates the possibility of simultaneous cooperation and competition. Creating a sailing cluster shall require support from public authorities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrejic Bengtsson, M., Kock, S. (2000). Coopetition in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29 (5), 411-426.
 2. Barcelona Clúster Nàutic (2017). The marine industry, Barcelona's economic engine. Press Kit. Retrieved from http://www.barcelonaclusternautic.cat/uploads/press_ dossier/dossiereng17.pdf [accessed 31.05.2019].
 3. European Cluster Collaboration Platform [n.d.]. List of Cluster Organisations. Retrieved from https://www.clustercollaboration. eu/cluster-list [accessed 31.05.2019].
 4. European Consortium for Sustainable Industrial Policy (2015). Study on the competitiveness of the recreational boating sector. Report for DG Enterprise and Industry. Rotterdam-Brussels.
 5. Fujita, M., Krugman, P., Venables, A. (2000). The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade. MIT, Cambridge.
 6. Gancarczyk, J. (2010). Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych [Impact of clusters on economic activation of tourism regions]. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9 (4), 106-107.
 7. Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2011). Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach [Growth and internationalization of enterprises in clusters]. Organizacja i Kierowanie, 3 (146), 59-60.
 8. Jackson, J., Murphy, P. (2006). Clusters in Regional Tourism. An Australian Case. Annals of Tourism Research, 33 (4), 1018-1035.
 9. Klimek, H. (2006). Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych [Competitiveness of Polish seaports on the Baltic market of port services]. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 3, 124-126.
 10. Kłosiewicz-Górecka, U. (2012). Klastry - idea i praktyka w Polsce [Clusters - idea and practice in Poland]. Handel Wewnętrzny, 1, 3-11.
 11. Kusa, R. (2008). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych [Determinants of the development of tourist clusters]. [In:] B. Godziszewski (Ed.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy: kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy [Organization management in a knowledge-based economy: key organization relationships in a knowledgebased economy]. TNOiK, Toruń, 517-518.
 12. Łącka, I. (2018). Industrial clusters as a device of stimulation of cooperation and innovation of small and medium- sized enterprises in the area of bio-economy. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (2), 74-76.
 13. Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska [Sailing tourism]. Bel Studio, Warszawa.
 14. Luković, T. (2012). Nautical Tourism and its Functions in the Economic Development in Europe. [In:] M. Kasimoğlu (Ed.), Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies. In Tech, Rijeka, 416-418.
 15. Misztal, K. (2010). Organizacja i funkcjonowanie klastrów portowych [Organization and functioning of port clusters]. [In:] K. Misztal (Ed.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich [Organization and functioning of seaports]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 238.
 16. Novelli, M., Schmitz, B., Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. Tourism Management, 27, 1150-1151.
 17. Nowaczyk, P., Malkowski, A. (2018). Revitalization of degraded port areas as a chance for local development on the example of Kołobrzeg municipality. [In:] T. Studzieniecki, M. Kozina, D. S. Alilovic (Eds.), In Economic and Social Development - Book of Proceedings. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Koprivnica, 582.
 18. Olejniczak, K. (2003). Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego [Appetite for grapes? The concept of clusters and synonymous concepts in the theory and practice of regional development]. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (12), 55-76.
 19. Palmen, L., Baron, M. (2008). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce [A guide for animators of cluster initiatives in Poland]. PARP, Warszawa.
 20. Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji [Porter about competition]. PWE, Warszawa.
 21. Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej [Clusters as a form of cooperation in tourist activities]. Zarządzanie i Finanse, 11 (1), Part 3, 309-320.
 22. Sawicka, J. (2010). Determinanty konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego - rola popytu turystycznego [Determinants of polish agro-food sector competitiveness - the role of tourism demand]. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9 (4), 451-452.
 23. Skowronek, E. (2015). Klaster jako forma współpracy w turystyce [Cluster as a form of cooperation in tourism]. Europa Regionów, 24, 129-140.
 24. Vujičić, S., Mohović, D., Mohović, R. (2017). A Model of Determining the Closest Point of Approach Between Ships on the Open Sea. Promet - Traffic & Transportation, 29 (2), 225-232.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu