BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Agata (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Poland), Zieliński Marek (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Puławy, Poland)
Title
Farms Participating in the Agri-Environmental-Climate Measure Against a Background of Other Farms
Gospodarstwa biorące udział w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym na tle gospodarstw pozostałych
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 542-551, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Analiza porównawcza
Arable farm, Farm household income, Comparative analysis
Note
JEL Classification: Q1, P12, Q54, Q56, Q57
streszcz., summ.
Abstract
Postępujące skutki zmian klimatu oraz nadal utrzymujące się negatywne trendy w stanie środowiska przyrodniczego wielu obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie powodują, że w sektorze rolnictwa wciąż istnieje pilna potrzeba prowadzenia działań w kierunku ochrony klimatu i środowiska przyrodniczego. Celem artykułu jest opis stanu wydatkowania środków oraz charakterystyka gospodarstw beneficjentów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w PROW 2014-2020. Oceniono także funkcjonowanie gospodarstw beneficjentów tego działania na tle pozostałych gospodarstw w 2017 roku. W analizie porównawczej gospodarstw beneficjentów i pozostałych uwzględniono gospodarstwa z uprawami polowymi, z produkcją wielostronną i ze zwierzętami żywionymi paszami objętościowymi, gdyż odgrywają one ważną rolę w rolnictwie polskim. W ramach działania ponad połowa gospodarstw korzystała ze wsparcia w ramach pakietu 1 i 2. Udział gospodarstw realizujących jednocześnie 3 pakiety i więcej był znacznie mniejszy. Przeprowadzona analiza wskazuje m.in., że gospodarstwa beneficjentów charakteryzują się gorszą sytuacją ekonomiczną, wyrażoną dochodem w przeliczeniu na 1 FWU (Family Work Unit).(abstrakt oryginalny)

The progressive effects of climate change and persistent negative trends in the state of the natural environment of many rural areas in the European Union and throughout the world are reasons for which there is an urgent need to carry out activities with respect to the protection of climate and natural environment in the agricultural sector. The objective of this article is to describe both the state of spending funds and farms belonging to beneficiaries of the Agri-environmental-climate The aim of the study was to measure and assess the functioning of farms belonging to beneficiaries of the RDP 2014- 2020 measure against a background of other farms in 2017. A comparative analysis of farms belonging to beneficiaries and other farms included farms with field crops, mixed production and animals fed with roughage, as they play an important role in Polish agriculture. As part of the Measure, more than half of the farms use support under Packages 1 and 2. The share of farms implementing 3 or more packages at a time was much lower. The analysis carried out shows, inter alia, that farms belonging to beneficiaries are characterised by a worse economic situation expressed by income per 1 FWU (Family Work Unit).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARiMR (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture - ARMA). 2018. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2017 (Report on the activity of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, 2017). Warszawa: Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture.
 2. EC (European Commission). 2014. European Red List of bees. Luxembourg: IUCN Publications Services.
 3. EPI (Environmental Protection Inspection - EPI). 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce (Trends of the number of birds in Poland). Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.
 4. Eurostat. 2019. Wskaźnik liczebności ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland bird index). https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rn130, access: 28.03.2019.
 5. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016). Warszawa: GUS.
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego "Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki" (Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. A clean planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy). COM(2018) 773 final.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The future of food and farming). COM(2017) 713 final.
 8. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2016. Przewodnik po działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 (Guidebook to the Agri-environmental-climate Measure of the RDP 2014-2020). Warszawa: Ministry of Agriculture and Rural Development.
 9. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2017. Ocena rezultatów wdrażania 'Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" w latach 2014-2016 (Assessment of results of implementing "The Rural Development Programme for 2014-2020" in the years 2014-2016. Warszawa: Ministry of Agriculture and Rural Development.
 10. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2018a. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Rural Development Programme 2014-2020). Warszawa: Ministry of Agriculture and Rural Development.
 11. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2018b. Baza danych gospodarstw rolnych objętych Działaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym w PROW 2014-2020 (Database of farms beneficiaries of Agri-environmental-climate measure implemented under the RDP 2014-2020). Warszawa: Ministry of Agriculture and Rural Development.
 12. NatCatService. 2019. Geo Risks Research. Münchener Rückversicherungs Gesellschaft, https://www.munichre.com/en/reinsurance/business/non-life/natcatservice/index.html, access: 12.03.2019.
 13. Polski FADN. Baza danych gospodarstw Polskiego FADN (Database of farms in Polish FADN). access 14.03.2019.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005.
 15. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Przegląd śródokresowy unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (Report from the Commission to the European Parliament and the Council. The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020). COM (2015) 478 final.
 16. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council. COM (2018) 392 final.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2956
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu